จัดส่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" (รอบมหกรรม) โดยเบิกจากงบประมาณเงินรายได้

วันที่เริ่มต้น 25/12/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
นิตยา ดวงบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
อนงค์ ไชยแก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
เกรียงศักดิ์ วันกูล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ปณิต ดีมานพ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
สิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
นิตยา ดวงบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
อนงค์ ไชยแก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
เกรียงศักดิ์ วันกูล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ปณิต ดีมานพ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
สิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
สุทธิพงศ์ เรือนมั่น สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนาวินัยนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา จัดส่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สร้างสมรรถภาพ สร้างคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเกิดความสามัคคีในหมู่นิสิตนักศึกษา งานการกีฬา จึงได้เสนอโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45
"ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" (รอบมหกรรม) โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 227 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
3.1 เหรียญเงิน เรือคยัค 2 คน ชาย ระยะ 200 เมตร
- นายณรงค์ชัย คงวุฒิ นักศึกษาปริญญาโท สาขาพลังานทดแทน
- นายบุญเจริญ เกิดมณีโชคิ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลอด
- นายชาญวิทย์ ศรีแสงทอง นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร
3.2 เหรียญเงิน เรือคยัค 2 คน ชาย ระยะ 500 เมตร
- นายณรงค์ชัย คงวุฒิ นักศึกษาปริญญาโท สาขาพลังานทดแทน
- นายบุญเจริญ เกิดมณีโชคิ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลอด
- นายชาญวิทย์ ศรีแสงทอง นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร
3.3 เหรียญเงิน เรือคยัคสลาลม ระยะ 200 เมตร
- นายกวินภพ ประเสริฐ นักศึกษาปริญญาตรี สาชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3.4 เหรียญเงิน เทควันโด รุ่น 54 กิโลกรัม
- นายณัฐวุฒิ เฟืองอุย นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน
3.5 เหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท ไม่เกิน 54 กิโลกรัม
- นายเอกชัย ชะนะผล นักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล