จัดส่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" (รอบมหกรรม) โดยเบิกจากงบประมาณเงินรายได้

วันที่เริ่มต้น 25/12/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 16
กองพัฒนานักศึกษา 16
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา
นิตยา ดวงบาล
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว
อนงค์ ไชยแก้ว
เกรียงศักดิ์ วันกูล
ปณิต ดีมานพ
สิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว
นิตยา ดวงบาล
อนงค์ ไชยแก้ว
เกรียงศักดิ์ วันกูล
ปณิต ดีมานพ
สิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
สุทธิพงศ์ เรือนมั่น
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา
หน่วยงานภายนอก 3
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา
นิตยา ดวงบาล
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว
อนงค์ ไชยแก้ว
เกรียงศักดิ์ วันกูล
ปณิต ดีมานพ
สิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว
นิตยา ดวงบาล
อนงค์ ไชยแก้ว
เกรียงศักดิ์ วันกูล
ปณิต ดีมานพ
สิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
สุทธิพงศ์ เรือนมั่น
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา
รวม 19

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา จัดส่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สร้างสมรรถภาพ สร้างคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเกิดความสามัคคีในหมู่นิสิตนักศึกษา งานการกีฬา จึงได้เสนอโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45
"ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" (รอบมหกรรม) โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 227 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
3.1 เหรียญเงิน เรือคยัค 2 คน ชาย ระยะ 200 เมตร
- นายณรงค์ชัย คงวุฒิ นักศึกษาปริญญาโท สาขาพลังานทดแทน
- นายบุญเจริญ เกิดมณีโชคิ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลอด
- นายชาญวิทย์ ศรีแสงทอง นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร
3.2 เหรียญเงิน เรือคยัค 2 คน ชาย ระยะ 500 เมตร
- นายณรงค์ชัย คงวุฒิ นักศึกษาปริญญาโท สาขาพลังานทดแทน
- นายบุญเจริญ เกิดมณีโชคิ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลอด
- นายชาญวิทย์ ศรีแสงทอง นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร
3.3 เหรียญเงิน เรือคยัคสลาลม ระยะ 200 เมตร
- นายกวินภพ ประเสริฐ นักศึกษาปริญญาตรี สาชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3.4 เหรียญเงิน เทควันโด รุ่น 54 กิโลกรัม
- นายณัฐวุฒิ เฟืองอุย นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน
3.5 เหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท ไม่เกิน 54 กิโลกรัม
- นายเอกชัย ชะนะผล นักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล