ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5509101392   นายบพิตร   ชิดนายี : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5601102488   นายอดิศักดิ์   เหวยยูกู่ : พืชสวน (ไม้ผล) 30ชั่วโมง
5605101366   นายพัสกร   สุนทรวารี : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5605101376   นายยุทธนา   ตนมิตร : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5605104344   เนติพงศ์   ทิพย์ดวง : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5605104358   นายพัชรพล   บุญสูง : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5606101355   นัฐพงษ์   จอมปินทอง : การจัดการ 30ชั่วโมง
5609101308   นายกฤษกร   นันทนพิบูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5612106329   นายธนดล   ทรัพย์สังข์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30ชั่วโมง
5622101371   นายพีรพล   ชุ่มอินทรจักร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 30ชั่วโมง
5701102390   นายปิยะพงษ์   ชัยศรีรัมย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 30ชั่วโมง
5701102416   ภูริณัฐ   เพชรวีระ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 30ชั่วโมง
5703103350   นางสาวอพัชชา   พิสิฐบุตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30ชั่วโมง
5704104311   นัฐวัฒ   น่านอูบ : สถิติ 30ชั่วโมง
5705101307   นางสาวกอบแก้ว   เพ็ชรนิล : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5705101326   นายณัฐพงษ์   ขวัญเกิด : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5705101372   นายพีระวัฒน์   สังข์เรือง : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5705101420   นางสาวอรระวี   จันทร์ศิลป์ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5705104329   นายตฤนภพ   สุขมา : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5705104339   นภาวรรณ   แก้วพินิจ : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5705104340   นางสาวนรพร   แด่จั้ง : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5705104360   นางสาวไพลินรัตน์   พันยาง : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5705104398   นางสาวสาวิตรี   ฟูจุมปา : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5705201349   นายวสุรัตน์   โพธิ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5706101320   นายจิรเศรษฐ์   อุ่นบุญธรรม : การจัดการ 30ชั่วโมง
5706101329   นางสาวชัชชฏา   พูนเอียด : การจัดการ 30ชั่วโมง
5706101404   นายมงคล   อินทรวงศ์ : การจัดการ 30ชั่วโมง
5706102317   นายกานต์ชนก   มโนชัย : การตลาด 30ชั่วโมง
5706102333   นายเจษฎากร   พงษ์ดี : การตลาด 30ชั่วโมง
5706102367   นายณัฐวัตร   ธัญญสิทธิ์ : การตลาด 30ชั่วโมง
5706102462   นายสุทธานนท์   เวชกิจ : การตลาด 30ชั่วโมง
5706102487   นายวรเชษฐ์   สารกาศ : การตลาด 30ชั่วโมง
5706103304   นางสาวกมลทิพย์   เมืองเลน : บัญชี 30ชั่วโมง
5706103364   นายนิติพงศ์   พอจิต : บัญชี 30ชั่วโมง
5706103474   นายอนุภัทร   แซ่ทอร์ : บัญชี 30ชั่วโมง
5706104359   นางสาวณัฐนรี   ยืนยง : การเงิน 30ชั่วโมง
5706105397   นายศรัณย์   ใจสุข : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
5708115304   นายเกษมสันต์   ปัญญาธิ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 30ชั่วโมง
5709101327   นายณัฐวุฒิ   ชัยเนตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5709101356   นางสาวเปมิกา   รุ่งทวีกานต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5709101391   นางสาวศิรประภา   กาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5710101365   นางสาวพัชชาอร   คำแสน : การประมง 30ชั่วโมง
5712102346   นางสาวนิศารัตน์   จันบุญเรือง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 30ชั่วโมง
5714101346   นายนราพล   สินศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
5722101321   นายจีระศักดิ์   จอกคง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
5801102455   ศุภากร   ภูพานใบ : พืชสวน (พืชผัก) 30ชั่วโมง
5803103328   นายพิชญพงศ์   ทรงเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30ชั่วโมง
5803104319   นายสรวิศ   พุทธอินทร์ศร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 30ชั่วโมง
5805101331   นายธนโชติ   มะกา : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5805104356   ปัณณวัฒน์   แสงจันทร์ : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5805204319   ธัญชนก   คำออน : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5806101363   นายดนุพงษ์   อนุมะ : การจัดการ 30ชั่วโมง
5806101489   นายสมพงษ์   ของทิพย์ : การจัดการ 30ชั่วโมง
5806102451   นายภาคภูมิ   จงสิริวัฒน์ : การตลาด 30ชั่วโมง
5806102499   สมัชญา   นารอด : การตลาด 30ชั่วโมง
5806103082   นางสาวเมธะกา   มหายศนันท์ : บัญชี 30ชั่วโมง
5806103475   นางสาวสกุลกาญจน์   เสือสิงห์ : บัญชี 30ชั่วโมง
5806103514   อุบลวรรณ   จิตตวิง : บัญชี 30ชั่วโมง
5806104425   นางสาวปิยะฉัตร   เสมอภาคภูมิ : การเงิน 30ชั่วโมง
5808104325   สมศักดิ์   ศรีอัชชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30ชั่วโมง
5808109310   ธนาธิป   วราพุฒ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 30ชั่วโมง
5809101353   นางสาวปรารถนานุช   หัวเพชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5809101371   นางสาวภิญญาพัชญ์   ไชยพงศ์จรัญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5809101389   นายสก๊อต ธนวัฒน์   เมอร์เรย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5810101392   นายวรวิช   คงศรี : การประมง 30ชั่วโมง
5812101311   นายคมกฤษณ์   คำเขื่อน : เศรษฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5812101338   นายนราวิชญ์   แก้วกายา : เศรษฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5812101360   นายภูมินันท์   หน่อโอย : เศรษฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5814101308   นายจรณินท์   เชาวน์ฐายี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
5814102383   นางสาวอโนชา   พูลทะจิตร์ : ภาษาอังกฤษ 30ชั่วโมง
5815123357   นายปิยพันธ์   ต๊ะทา : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
5815123398   นายศุภณัฐ   แก้วแท้ : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
5822101312   เกศสินีย์   โนชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
5822101316   นายจตุรพร   เสนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
5822101319   นายจิรวัฒน์   ต๊ะทองคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
5822101393   นางสาวลักษณาพร   กันชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
5822101394   นายวทัญญู   ฉ่ำเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
5901102467   ศุภเสกข์   ทองขาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 30ชั่วโมง
5901105389   สิทธิโชติ   เภาเจริญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 30ชั่วโมง
5901125323   ธันย์   จันทฤกษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 30ชั่วโมง
5905101313   นางสาวจารุมาศ   จันทะเขียน : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5906101450   นายวิทยุทธ์   จันทร์เพชร : การจัดการ 30ชั่วโมง
5906101504   อุดมเดช   บุญตา : การจัดการ 30ชั่วโมง
5906102326   นายจักรกฤษ   กุสะรัมย์ : การตลาด 30ชั่วโมง
5906102364   ณัฏฐนันท์   จันทร์เขียว : การตลาด 30ชั่วโมง
5906102392   นางสาวธนัชญา   ทิพย์ดวง : การตลาด 30ชั่วโมง
5906102417   บุญเจริญ   เกิดมณีโชติ : การตลาด 30ชั่วโมง
5906102449   นางสาวพิมพ์ชนก   สิทธิเดช : การตลาด 30ชั่วโมง
5906102451   นายพิษณุศักดิ์   ทองสา : การตลาด 30ชั่วโมง
5906102459   นายภานุลักษณ์   ณ เชียงใหม่ : การตลาด 30ชั่วโมง
5906102461   ภูมิสิริ   รัชตวรคุณ : การตลาด 30ชั่วโมง
5906102525   สรนันท์   เถาวัลย์ : การตลาด 30ชั่วโมง
5906102526   สรศักดิ์   อุตมะ : การตลาด 30ชั่วโมง
5909101317   นายเฉกชนก   จงรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5909101318   นายเฉลิมพล   กล้าหาญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5909101335   นายธนกฤต   ท่าเทศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5914101341   พัสกร   เจริญบวรศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
5914101372   นางสาวศศิปรียา   เจริญชันษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
5915123336   ธนวัฒน์   คำอินทร์ : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
5915123349   ปรเมทย์   สุพุง : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
5922101305   กัญญาณัฐ   จ่าเมือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 30ชั่วโมง
6001102377   นครินทร์   โสมปาน : พืชสวน 30ชั่วโมง
6001113302   กฤษณพล   อินทยุง : ปฐพีศาสตร์ 30ชั่วโมง
6003102309   ชาญวิทย์   ศรีแสงทอง : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003103325   ธัญญาศิริ   ตลับเพชร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30ชั่วโมง
6004101363   ภัคพล   บำรุงเกียรติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6004101398   อัครเศรษฐ   กรกิจชุติภัทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6005101394   นายศุภชัย   พวงประทุม : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6005101406   อัญธิกา   กษีร : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6005104320   ชนากานต์   เลิศอุทัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6005104407   สุวรรณา   พิพัฒนาพร : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6005104409   อนัญลักษณ์   ประทุมทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6005104411   อัฏฐพล   มั่นคง : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6006101306   กฤตยชญ์   สิทธินนทรัตน์ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6006101369   ธณวรรธณ์   อุดมเกษตรคีรี : การจัดการ 30ชั่วโมง
6006101396   ปฏิภาน   ใจต๊ะ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6006101444   วรเมธ   ชุ่มใจ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6006101489   อาทิตย์   สายน้อย : การจัดการ 30ชั่วโมง
6006102309   กัญญาภัค   รินทกรชวิน : การตลาด 30ชั่วโมง
6006102336   ณวรรต   ม่วงมัน : การตลาด 30ชั่วโมง
6006102412   ภูริพัฒน์   ปวงคำ : การตลาด 30ชั่วโมง
6006103339   ชลธิชา   หารแก้ว : บัญชี 30ชั่วโมง
6006103350   ณัฐกานต์   ศรีด้วง : บัญชี 30ชั่วโมง
6006104342   ณัฐวุฒิ   เฟืองอุย : การเงิน 30ชั่วโมง
6006104371   ปานวัชร์   มีปัญญา : การเงิน 30ชั่วโมง
6006104438   อรัณย์   ดวงแก้วมงคล : การเงิน 30ชั่วโมง
6006105313   จักรกฤษณ์   พันธโชติ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
6006105383   สรพจน์   อุ่นบุญธรรม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
6006105389   อัจจันต์   จันทร์ประกายแสง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
6006401006   เจษฎาพงษ์   ชัยเรืองวุฒิ : บริหารธุรกิจ 30ชั่วโมง
6006401019   นางสาวพัชรินทร์   เบ้าหิน : บริหารธุรกิจ 30ชั่วโมง
6009101338   นันทวัฒน์   ศรีวร : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6009102306   ณัฐวุฒิ   รัตนบุญโชติ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6009102326   ราเชน   วงศ์สูภา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6010102314   นายธนกฤต   บุญเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 30ชั่วโมง
6010102341   สิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 30ชั่วโมง
6010102346   อนัญพัทธ์   รุจิเลิศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 30ชั่วโมง
6012101317   ชัชวาลย์   โปธิวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6012106303   กวินภพ   ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 30ชั่วโมง
6014101330   ตะวัน   นิพิฐธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
6014101366   นายศราวุธ   แสนบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
6014102307   จิดาภา   รอดภัย : ภาษาอังกฤษ 30ชั่วโมง
6015123338   มนตกานต์   ไชยคำวัง : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6015123347   นายปพน   ดวงชัยยา : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6015123361   พรวิไลลักษณ์   อินทรักษา : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6015123397   อภิวัฒน์   แก้วจรูญ : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6018102322   เดชบดินทร์   นาคเสวี : การสื่อสารดิจิทัล 30ชั่วโมง
6019101015   นายภูผา   อุดมปิยะนันท์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 30ชั่วโมง
6019101031   นายเอกชัย   ชะนะผล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 30ชั่วโมง
6101125314   นายณัฐพงษ์   สุภาษี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 30ชั่วโมง
6106102366   นายปฏิภูมิ   ใจบุญ : การตลาด 30ชั่วโมง
6106401024   นายต่อพงศ์   ผ่องชนะ : บริหารธุรกิจ 30ชั่วโมง
6106402004   นางสาวธัญญาวดี   เมืองไชย : การบัญชี 30ชั่วโมง
6106402005   นางสาวภคนางค์   จันทร : การบัญชี 30ชั่วโมง
6203103315   นางสาวธัญญารัตน์   วิไลรัตน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30ชั่วโมง
6205105401   นายยศวันต์   เมืองมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6206401002   นายกันตินันท์   ทาวัน : บริหารธุรกิจ 30ชั่วโมง
6206401017   นายอดิศร   แปงชิด : บริหารธุรกิจ 30ชั่วโมง
6306102325   นายชุติวัตร   ปรางสุรางค์ : การตลาด 30ชั่วโมง
6306401012   นายธนธรณ์   จิตติอาภา : บริหารธุรกิจ 30ชั่วโมง
6309302001   นายจตุพร   แมดเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง