โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบมหกรรม)

วันที่เริ่มต้น 08/01/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/01/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา
น.ส.นิตยา ดวงบาล
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
นิตยา ดวงบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อนุมัติให้งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา จัดส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกๆ ปี ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพ สร้างสมรรถภาพ สร้างคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะนิสิตนักศึกษา งานการกีฬา จึงได้เสนอโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง 46 "ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์" (รอบมหกรรม) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 156 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
3.1 เหรียญทอง กีฬาเรือพาย รายการแข่งขัน เรือแคนู 1 คน ระยะ 200 เมตร (ชาย)
โดย นายพิพงษ์ ปิยศักดิ์สันติกุล สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.2 เหรียญทองแดง กีฬาหมากล้อม รายการแข่งขัน หมากล้อมคู่หญิง
โดย นางสาวธัญญาวดี เมืองไชย นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวภคนางค์ จันทร นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
3.3 เหรียญทองแดง กีฬาหมากล้อม รายการแข่งขัน หมากล้อมทีมหญิง
โดย นางสาวธัญญาวดี เมืองไชย นักศึกษาปริญญาโทร สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวภคนางค์ จันทร นักศึกษาปริญญาโทร สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวมนตกานต์ ไชยคำวัง สาขาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3.4 เหรียญทองแดง กีฬาขี่ม้า รายการแข่งขัน ม้ามาราธอน
โดย นางสาวหนึ่งฤทัย มีโชคชัย สาขาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3.5 เหรียญทองแดง กีฬาเปตอง รายการแข่งขัน เปตอง หญิงคู่
โดย นางสาวอุบลวรรณ จิตตวิง สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวพรวิไลลักษณ์ อินทรักษา สาขาพลังงานทดแทน วิทยาลัยทดแทนพลังงาน
3.6 เหรียญทอง กีฬา E-Sport รายการแข่งขัน Class B/Male
โดย นายอรรถวิท คำแก้ว สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
นายณัฐภาส ผลากอง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
นายชนาธิป จันทร์เดช สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
นายธีรภัทร อุ่นนันกาศ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
นายจารุเดช ธีระสมบูรณ์ สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
นายสกล วันแต่ง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล