ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5606101355   นายนัฐพงษ์   จอมปินทอง : การจัดการ 30ชั่วโมง
5701102416   นายภูริณัฐ   เพชรวีระ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 30ชั่วโมง
5703105317   นายสุเมธ   ผูกมิตร : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 30ชั่วโมง
5706101412   นายรุจิภาส   ธัมทะมาลา : การจัดการ 30ชั่วโมง
5801101310   นายจักรพงษ์   อ่อนนอ : พืชไร่ 30ชั่วโมง
5803103328   นายพิชญพงศ์   ทรงเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30ชั่วโมง
5804108338   นายเทวราช   เพิ่มสิน : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 30ชั่วโมง
5805101331   นายธนโชติ   มะกา : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5806101363   นายดนุพงษ์   อนุมะ : การจัดการ 30ชั่วโมง
5806103514   นางสาวอุบลวรรณ   จิตตวิง : บัญชี 30ชั่วโมง
5806104490   นางสาววิวรรณา   เหลืองเมฆา : การเงิน 30ชั่วโมง
5808109310   นายธนาธิป   วราพุฒ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 30ชั่วโมง
5810101392   นายวรวิช   คงศรี : การประมง 30ชั่วโมง
5812101311   นายคมกฤษณ์   คำเขื่อน : เศรษฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5814101308   นายจรณินท์   เชาวน์ฐายี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
5822101319   นายจิรวัฒน์   ต๊ะทองคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
5901105389   นายสิทธิโชติ   เภาเจริญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 30ชั่วโมง
5901113323   นายปฐมพงศ์   โหมเพ็ง : ปฐพีศาสตร์ 30ชั่วโมง
5901125325   นายนฤเบศร์   ใจตั้ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 30ชั่วโมง
5906101345   นายโชติพงศ์   อินชัย : การจัดการ 30ชั่วโมง
5906101450   นายวิทยุทธ์   จันทร์เพชร : การจัดการ 30ชั่วโมง
5906101504   นายอุดมเดช   บุญตา : การจัดการ 30ชั่วโมง
5906102364   นายณัฏฐนันท์   จันทร์เขียว : การตลาด 30ชั่วโมง
5906102417   นายบุญเจริญ   เกิดมณีโชติ : การตลาด 30ชั่วโมง
5906102449   นางสาวพิมพ์ชนก   สิทธิเดช : การตลาด 30ชั่วโมง
5909101365   นายภาวิน   ทันตกาญจนาพันธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
5914101317   นายธรณินทร์   วิวัฒนะกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
5914101341   นายพัสกร   เจริญบวรศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
5914101372   นางสาวศศิปรียา   เจริญชันษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
5915123349   นายปรเมทย์   สุพุง : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
5915301009   นายณรงค์ชัย   คงวุฒิ : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6001113302   นายกฤษณพล   อินทยุง : ปฐพีศาสตร์ 30ชั่วโมง
6003102309   นายชาญวิทย์   ศรีแสงทอง : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003103325   นางสาวธัญญาศิริ   ตลับเพชร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30ชั่วโมง
6004101390   นายสุรกิจ   กราบทูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6004101398   นายอัครเศรษฐ   กรกิจชุติภัทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6005104409   นางสาวอนัญลักษณ์   ประทุมทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6005104411   นายอัฏฐพล   มั่นคง : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6006101328   นายจิรวัฒน์   นิติชยา : การจัดการ 30ชั่วโมง
6006101369   นายธณวรรธณ์   อุดมเกษตรคีรี : การจัดการ 30ชั่วโมง
6006101396   นายปฏิภาน   ใจต๊ะ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6006101444   นายวรเมธ   ชุ่มใจ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6006102412   นายภูริพัฒน์   ปวงคำ : การตลาด 30ชั่วโมง
6006103339   นางสาวชลธิชา   หารแก้ว : บัญชี 30ชั่วโมง
6006104438   นายอรัณย์   ดวงแก้วมงคล : การเงิน 30ชั่วโมง
6006105383   นายสรพจน์   อุ่นบุญธรรม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
6006401019   นางสาวพัชรินทร์   เบ้าหิน : บริหารธุรกิจ 30ชั่วโมง
6008107320   นายธนารักษ์   กฤษวงค์ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6009101040   นายศราวุธ   พัดจันทร์หอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6009101338   นายนันทวัฒน์   ศรีวร : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6009102306   นายณัฐวุฒิ   รัตนบุญโชติ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6010102341   นางสาวสิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 30ชั่วโมง
6012101317   นายชัชวาลย์   โปธิวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6012106303   นายกวินภพ   ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 30ชั่วโมง
6014101368   นายสมภพ   ฐิตินันท์กุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
6015123338   นางสาวมนตกานต์   ไชยคำวัง : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6015123361   นางสาวพรวิไลลักษณ์   อินทรักษา : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6015123386   นายสิรวิชญ์   ฟูธรรม : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6018102308   นายจิรวัฒน์   อ้นวงษา : การสื่อสารดิจิทัล 30ชั่วโมง
6018102322   นายเดชบดินทร์   นาคเสวี : การสื่อสารดิจิทัล 30ชั่วโมง
6019101003   นายเกษมสันต์   แก้วท่าแค : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 30ชั่วโมง
6019101005   นายฉัตรมงคล   ไชยวงค์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 30ชั่วโมง
6019101015   นายภูผา   อุดมปิยะนันท์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 30ชั่วโมง
6019101031   นายเอกชัย   ชะนะผล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 30ชั่วโมง
6101102424   นายรัชชานนท์   วงค์ไชย : พืชสวน 30ชั่วโมง
6101102450   นายวุฒิพงษ์   นันตี : พืชสวน 30ชั่วโมง
6101122064   นายแสนเชิง   ผาด่าน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 30ชั่วโมง
6101125353   นายธนาวุฒิ   รัตนมงคล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 30ชั่วโมง
6103101304   นายกิตติภพ   อ่อนละม้าย : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101350   นายวราพงศ์   เสืออุดม : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6104101310   นายจตุภัทร   กลับกลาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6104101312   นายจักรี   ม่วงสาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6104101316   นายชนาธิป   จันทร์เดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6104101326   นายณัฐภาส   ผลากอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6104101343   นายนนธวัช   ทองยู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6104101378   นายศรชัย   คันทะมูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6106101342   นายณัฐวุฒิ   สว่างยิ่งเจริญ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6106101427   นายรักษ์เกียรติ   วงศ์ประสิทธิ์ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6106102325   นางสาวจุฑาทิพย์   ระโพธิ์ : การตลาด 30ชั่วโมง
6106102358   นายธีรภัทร   พรมกร : การตลาด 30ชั่วโมง
6106103312   นายเกียรติคุณ   ต๊ะต่อม : บัญชี 30ชั่วโมง
6106104309   นายกิตตินันท์   รุ่งกิตติรัตน์ : การเงิน 30ชั่วโมง
6106104312   นายเกียรติภูมิ   กาฝากทอง : การเงิน 30ชั่วโมง
6106402004   นางสาวธัญญาวดี   เมืองไชย : การบัญชี 30ชั่วโมง
6106402005   นางสาวภคนางค์   จันทร : การบัญชี 30ชั่วโมง
6108110316   นายสุรัตน์   สุกิจประเสริฐ : การตลาด 30ชั่วโมง
6109102330   นายภูวนัย   ใจรักบ้านนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6110101326   นางสาวธนชภรณ์   ทิพย์โอสถ : การประมง 30ชั่วโมง
6110101334   นายธวัชชัย   เเก้วกันยา : การประมง 30ชั่วโมง
6110102303   นายจักรวาล   อรรคนิตย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 30ชั่วโมง
6112101316   นายธนะพัฒน์   ถาวรงามยิ่งสกุล : เศรษฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6112102352   นายปริตต์   แสนวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 30ชั่วโมง
6112106320   นางสาวธนพร   สมุดหอม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 30ชั่วโมง
6112106355   นายวรเมธ   พรมลา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 30ชั่วโมง
6112107312   นายปาณัท   อุตสาหะ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 30ชั่วโมง
6114101359   นางสาวพิตราภรณ์   ดำรงค์ธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
6114102359   นายศรายุทธ   จันดา : ภาษาอังกฤษ 30ชั่วโมง
6115123305   นายก้องภพ   น้อยหล่อง : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6115123347   นายปกครอง   ศิริตัน : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6122101382   นางสาวปิยฉัตร   เพ็งพันธ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 30ชั่วโมง
6205105353   นายพงศ์ภรณ์   พิบูลย์ศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6205105401   นายยศวันต์   เมืองมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6206102357   นายปฏิพล   บัวลาแก้ว : การตลาด 30ชั่วโมง
6206401002   นายกันตินันท์   ทาวัน : บริหารธุรกิจ 30ชั่วโมง
6206401017   นายอดิศร   แปงชิด : บริหารธุรกิจ 30ชั่วโมง
6306401012   นายธนธรณ์   จิตติอาภา : บริหารธุรกิจ 30ชั่วโมง
6309302001   นายจตุพร   แมดเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง