โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือก)

วันที่เริ่มต้น 09/10/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/11/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกาา จัดส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพ สร้างคุณธรรม จริยธรรม การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะนิสิตนักศึกษา งานการกีฬา จึงได้เสนอโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก โดยมีมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ จึงได้จัดส่งชนิดกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอลชาย กีฬาบาสเกตบอล 3x3 (ชาย-หญิง) กีฬาวอลเลย์บอลชาย-หญิง กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด-ชาย กีฬาเปตอง กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาฟุตซอลชาย-หญิง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 154 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล