ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5805104307   นายกันตินันท์   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : การบริหารท้องถิ่น 20ชั่วโมง
5806103514   นางสาวอุบลวรรณ   จิตตวิง : บัญชี 20ชั่วโมง
5822101394   นายวทัญญู   ฉ่ำเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 20ชั่วโมง
5901102463   นางสาวศันสนีย์   มาใหม่ : พืชสวน (ไม้ผล) 20ชั่วโมง
5901102467   นายศุภเสกข์   ทองขาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 20ชั่วโมง
5901105342   นางสาวนฤมล   สร้อยกาบแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 20ชั่วโมง
5901125319   นายธนชัย   รัมจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
5901125325   นายนฤเบศร์   ใจตั้ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
5901125357   นายฌานิศ   เกตุวงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
5904101339   นายพันธกร   จอมหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101362   นางสาววิลัยวรรณ   กันญาณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904105325   นายมนตรี   โพธิ์ทุม : คณิตศาสตร์ 20ชั่วโมง
5905104365   นางสาวพิศุทธสินี   สิงห์คา : การบริหารท้องถิ่น 20ชั่วโมง
5905104388   นางสาวสโรชา   ใจวรณ์ : การบริหารท้องถิ่น 20ชั่วโมง
5906101342   นายชันกร   ไชยวงศ์ : การจัดการ 20ชั่วโมง
5906101504   นายอุดมเดช   บุญตา : การจัดการ 20ชั่วโมง
5906102449   นางสาวพิมพ์ชนก   สิทธิเดช : การตลาด 20ชั่วโมง
5906102459   นายภานุลักษณ์   ณ เชียงใหม่ : การตลาด 20ชั่วโมง
5906102502   นายวีระชัย   ดวงดี : การตลาด 20ชั่วโมง
5906103422   นางสาวแพรวา   วุฒินนท์ชัย : บัญชี 20ชั่วโมง
5906103478   นางสาวสุภาพร   เติมวุฒิ : บัญชี 20ชั่วโมง
5909101302   นางสาวกรกมล   อัศวบวรวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
5912101381   นายสุรเชษฐ์   อินต๊ะมูล : เศรษฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
5912101385   นายอรรถพล   ใหม่จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
5912101392   นายเอกพันธ์   คำแจ้ : เศรษฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
5914101341   นายพัสกร   เจริญบวรศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
5914101368   นางสาววันนิษา   ตะเนาศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
5922101352   นางสาวปลายฝัน   สำราญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 20ชั่วโมง
6003101333   นายนาธาน   จะทอ : วิศวกรรมเกษตร 20ชั่วโมง
6004101390   นายสุรกิจ   กราบทูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6005104409   นางสาวอนัญลักษณ์   ประทุมทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 20ชั่วโมง
6006101306   นายกฤตยชญ์   สิทธินนทรัตน์ : การจัดการ 20ชั่วโมง
6006101396   นายปฏิภาน   ใจต๊ะ : การจัดการ 20ชั่วโมง
6006101407   นายพนธกร   จันทร์หอม : การจัดการ 20ชั่วโมง
6006101444   นายวรเมธ   ชุ่มใจ : การจัดการ 20ชั่วโมง
6006101489   นายอาทิตย์   สายน้อย : การจัดการ 20ชั่วโมง
6006103339   นางสาวชลธิชา   หารแก้ว : บัญชี 20ชั่วโมง
6006105357   นางสาวเปรมปรีดา   เครื่องคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
6006105361   นางสาวพิชญดา   ซาซง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
6009101338   นายนันทวัฒน์   ศรีวร : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6009101394   นางสาวสุชิรา   สมบูรณ์ศรีสกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6010101304   นางสาวกัญญารัตน์   พิมกลาง : การประมง 20ชั่วโมง
6010101349   นางสาวธิดารัตน์   ขำจันทร์ : การประมง 20ชั่วโมง
6010101373   นางสาวพัชยา   นิชำนาญ : การประมง 20ชั่วโมง
6010101378   นางสาวมินตรา   ถาแดง : การประมง 20ชั่วโมง
6010102337   นางสาวศศิวรรณ   กันล้อม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 20ชั่วโมง
6014101325   นายณัฐวุฒิ   กันหมุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
6014101366   นายศราวุธ   แสนบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
6014101368   นายสมภพ   ฐิตินันท์กุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
6015123361   นางสาวพรวิไลลักษณ์   อินทรักษา : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
6015123386   นายสิรวิชญ์   ฟูธรรม : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
6015123393   นายสุรโชค   ตุ้ยตามพันธุ์ : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
6019103505   นายญาณพันธุ์   เเก้วกุนทน : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6101101351   นางสาวภัทราภรณ์   คิดรักเมือง : พืชไร่ 20ชั่วโมง
6101102450   นายวุฒิพงษ์   นันตี : พืชสวน 20ชั่วโมง
6101105370   นางสาวสุนิสา   ปุลาถาเน : อารักขาพืช 20ชั่วโมง
6101125317   นายทรงศักดิ์   อะโนมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 20ชั่วโมง
6101125327   นายภูบดินทร์   เสนาะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 20ชั่วโมง
6103101304   นายกิตติภพ   อ่อนละม้าย : วิศวกรรมเกษตร 20ชั่วโมง
6104102331   นายสหรัฐ   ตั๋นก้อน : เทคโนโลยีชีวภาพ 20ชั่วโมง
6105101331   นายทัศนชัย   ชูศรีทอง : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6105101335   นายธิติวุฒิ   มูลแก้ว : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6105101348   นายปฏิพล   จะตุ : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6105101394   นายศิวัฒ   กงทอง : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6106102349   นายธนชิต   สักแกแก้ว : การตลาด 20ชั่วโมง
6106102366   นายปฏิภูมิ   ใจบุญ : การตลาด 20ชั่วโมง
6106102375   นายพงศ์พันธ์   คำเขียว : การตลาด 20ชั่วโมง
6106102407   นางสาวลัดดาวรรณ   สุภากูล : การตลาด 20ชั่วโมง
6106103312   นายเกียรติคุณ   ต๊ะต่อม : บัญชี 20ชั่วโมง
6106104309   นายกิตตินันท์   รุ่งกิตติรัตน์ : การเงิน 20ชั่วโมง
6106104312   นายเกียรติภูมิ   กาฝากทอง : การเงิน 20ชั่วโมง
6106105314   นายธนกร   โป่อ้ายเลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
6106105321   นายปรเมศวร์   ประดิษฐ์ชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
6108109325   นายศรัณยู   โถงโฉม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 20ชั่วโมง
6108110309   นางสาวปรีญารัตน์   จำปาด่วน : การตลาด 20ชั่วโมง
6109101346   นายพงศธร   คำปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6109102330   นายภูวนัย   ใจรักบ้านนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6110101334   นายธวัชชัย   เเก้วกันยา : การประมง 20ชั่วโมง
6110102303   นายจักรวาล   อรรคนิตย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 20ชั่วโมง
6110102304   นางสาวจิตติมา   ภิญโญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 20ชั่วโมง
6112101316   นายธนะพัฒน์   ถาวรงามยิ่งสกุล : เศรษฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6114101377   นายวรปรัชญ์   คิ้วดวงตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
6114101383   นายวิชญะ   พรประสาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
6118102331   นายธนกร   สุภาศรี : การสื่อสารดิจิทัล 20ชั่วโมง
6122101382   นางสาวปิยฉัตร   เพ็งพันธ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 20ชั่วโมง
6201102460   นายอนันตระกูร   เกลี้ยงพร้อม : พืชสวน 20ชั่วโมง
6201125309   นายชิษณุพงศ์   ดิษฐ์วิเศษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 20ชั่วโมง
6203102305   นายณัฐพล   คำหลวง : วิศวกรรมอาหาร 20ชั่วโมง
6205101305   นายกฤติภาส   วงค์คำปัน : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6205105358   นายวธิรวิศธ์   อิ่นแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 20ชั่วโมง
6205105388   นางสาวอิษฎา   บุญธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 20ชั่วโมง
6205105389   นายเอกรินทร์   ชอบพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 20ชั่วโมง
6205105393   นายซาลิม   ศิริอาดัมพันธุ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 20ชั่วโมง
6205105398   นายศุภวิชญ์   ช่างเหล็ก : รัฐประศาสนศาสตร์ 20ชั่วโมง
6205105400   นายพีรวิชญ์   มณีดวงฤทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 20ชั่วโมง
6205105403   นายลักติชัย   ดนตรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 20ชั่วโมง
6206101355   นายนครินทร์   สุวรรณมณี : การจัดการ 20ชั่วโมง
6206101376   นางสาวพัชรา   ปินคำ : การจัดการ 20ชั่วโมง
6206102303   นางสาวกรรณิการ์   ญาณะวงษา : การตลาด 20ชั่วโมง
6206102304   นางสาวกรวีร์   วงค์หาญ : การตลาด 20ชั่วโมง
6206102334   นายณัฐพล   เกตุโตกุล : การตลาด 20ชั่วโมง
6206102335   นายณัฐพล   ใจคำ : การตลาด 20ชั่วโมง
6206102411   นายสุเมธ   แซ่ฉี : การตลาด 20ชั่วโมง
6206103031   นางสาววชิรญาณ์   บัวแก้วเกิด : บัญชี 20ชั่วโมง
6206401002   นายกันตินันท์   ทาวัน : บริหารธุรกิจ 20ชั่วโมง
6206401017   นายอดิศร   แปงชิด : บริหารธุรกิจ 20ชั่วโมง
6209101377   นางสาวศกลวรรณ   มากสรอย : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6209101399   นายธัมมภัทร์   ธาสุกรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6212102313   นางสาวธนิดา   เดชะบุญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 20ชั่วโมง
6212106325   นายรัตนพล   ขอนทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 20ชั่วโมง
6215123337   นายภูมิพิวากรณ์   ยาวุฒิ : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
6215124012   นายจีรายุทธ   หมื่นตื้อ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 20ชั่วโมง
6215124021   นายณัฐ   สุขสอน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 20ชั่วโมง
6222101372   นายปรมินทร์   แสงจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 20ชั่วโมง
6222101446   นายทนันชิต   ยศคำลือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 20ชั่วโมง
6309302001   นายจตุพร   แมดเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง