ผู้เข้าร่วม
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
นิตยา ดวงบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
อนงค์ ไชยแก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ปณิต ดีมานพ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
เกรียงศักดิ์ วันกูล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
สิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5805104307   นายกันตินันท์   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : การบริหารท้องถิ่น 20ชั่วโมง
5806103514   นางสาวอุบลวรรณ   จิตตวิง : บัญชี 20ชั่วโมง
5822101394   นายวทัญญู   ฉ่ำเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 20ชั่วโมง
5901102463   นางสาวศันสนีย์   มาใหม่ : พืชสวน (ไม้ผล) 20ชั่วโมง
5901102467   นายศุภเสกข์   ทองขาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 20ชั่วโมง
5901105342   นางสาวนฤมล   สร้อยกาบแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 20ชั่วโมง
5901125319   นายธนชัย   รัมจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
5901125325   นายนฤเบศร์   ใจตั้ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
5901125357   นายฌานิศ   เกตุวงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
5904101339   นายพันธกร   จอมหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904101362   นางสาววิลัยวรรณ   กันญาณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5904105325   นายมนตรี   โพธิ์ทุม : คณิตศาสตร์ 20ชั่วโมง
5905104365   นางสาวพิศุทธสินี   สิงห์คา : การบริหารท้องถิ่น 20ชั่วโมง
5905104388   นางสาวสโรชา   ใจวรณ์ : การบริหารท้องถิ่น 20ชั่วโมง
5906101342   นายชันกร   ไชยวงศ์ : การจัดการ 20ชั่วโมง
5906101504   นายอุดมเดช   บุญตา : การจัดการ 20ชั่วโมง
5906102449   นางสาวพิมพ์ชนก   สิทธิเดช : การตลาด 20ชั่วโมง
5906102459   นายภานุลักษณ์   ณ เชียงใหม่ : การตลาด 20ชั่วโมง
5906102502   นายวีระชัย   ดวงดี : การตลาด 20ชั่วโมง
5906103422   นางสาวแพรวา   วุฒินนท์ชัย : บัญชี 20ชั่วโมง
5906103478   นางสาวสุภาพร   เติมวุฒิ : บัญชี 20ชั่วโมง
5909101302   นางสาวกรกมล   อัศวบวรวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
5912101381   นายสุรเชษฐ์   อินต๊ะมูล : เศรษฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
5912101385   นายอรรถพล   ใหม่จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
5912101392   นายเอกพันธ์   คำแจ้ : เศรษฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
5914101341   นายพัสกร   เจริญบวรศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
5914101368   นางสาววันนิษา   ตะเนาศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
5922101352   นางสาวปลายฝัน   สำราญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 20ชั่วโมง
6003101333   นายนาธาน   จะทอ : วิศวกรรมเกษตร 20ชั่วโมง
6004101390   นายสุรกิจ   กราบทูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
6005104409   นางสาวอนัญลักษณ์   ประทุมทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 20ชั่วโมง
6006101306   นายกฤตยชญ์   สิทธินนทรัตน์ : การจัดการ 20ชั่วโมง
6006101396   นายปฏิภาน   ใจต๊ะ : การจัดการ 20ชั่วโมง
6006101407   นายพนธกร   จันทร์หอม : การจัดการ 20ชั่วโมง
6006101444   นายวรเมธ   ชุ่มใจ : การจัดการ 20ชั่วโมง
6006101489   นายอาทิตย์   สายน้อย : การจัดการ 20ชั่วโมง
6006103339   นางสาวชลธิชา   หารแก้ว : บัญชี 20ชั่วโมง
6006105357   นางสาวเปรมปรีดา   เครื่องคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
6006105361   นางสาวพิชญดา   ซาซง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
6009101338   นายนันทวัฒน์   ศรีวร : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6009101394   นางสาวสุชิรา   สมบูรณ์ศรีสกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6010101304   นางสาวกัญญารัตน์   พิมกลาง : การประมง 20ชั่วโมง
6010101349   นางสาวธิดารัตน์   ขำจันทร์ : การประมง 20ชั่วโมง
6010101373   นางสาวพัชยา   นิชำนาญ : การประมง 20ชั่วโมง
6010101378   นางสาวมินตรา   ถาแดง : การประมง 20ชั่วโมง
6010102337   นางสาวศศิวรรณ   กันล้อม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 20ชั่วโมง
6014101325   นายณัฐวุฒิ   กันหมุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
6014101366   นายศราวุธ   แสนบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
6014101368   นายสมภพ   ฐิตินันท์กุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
6015123361   นางสาวพรวิไลลักษณ์   อินทรักษา : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
6015123386   นายสิรวิชญ์   ฟูธรรม : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
6015123393   นายสุรโชค   ตุ้ยตามพันธุ์ : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
6019103505   นายญาณพันธุ์   แก้วกุนทน : สถาปัตยกรรม 20ชั่วโมง
6101101351   นางสาวภัทราภรณ์   คิดรักเมือง : พืชไร่ 20ชั่วโมง
6101102450   นายวุฒิพงษ์   นันตี : พืชสวน 20ชั่วโมง
6101105370   นางสาวสุนิสา   ปุลาถาเน : อารักขาพืช 20ชั่วโมง
6101125317   นายทรงศักดิ์   อะโนมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 20ชั่วโมง
6101125327   นายภูบดินทร์   เสนาะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 20ชั่วโมง
6103101304   นายกิตติภพ   อ่อนละม้าย : วิศวกรรมเกษตร 20ชั่วโมง
6104102331   นายสหรัฐ   ตั๋นก้อน : เทคโนโลยีชีวภาพ 20ชั่วโมง
6105101331   นายทัศนชัย   ชูศรีทอง : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6105101335   นายธิติวุฒิ   มูลแก้ว : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6105101348   นายปฏิพล   จะตุ : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6105101394   นายศิวัฒ   กงทอง : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6106102349   นายธนชิต   สักแกแก้ว : การตลาด 20ชั่วโมง
6106102366   นายปฏิภูมิ   ใจบุญ : การตลาด 20ชั่วโมง
6106102375   นายพงศ์พันธ์   คำเขียว : การตลาด 20ชั่วโมง
6106102407   นางสาวลัดดาวรรณ   สุภากูล : การตลาด 20ชั่วโมง
6106103312   นายเกียรติคุณ   ต๊ะต่อม : บัญชี 20ชั่วโมง
6106104309   นายกิตตินันท์   รุ่งกิตติรัตน์ : การเงิน 20ชั่วโมง
6106104312   นายเกียรติภูมิ   กาฝากทอง : การเงิน 20ชั่วโมง
6106105314   นายธนกร   โป่อ้ายเลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
6106105321   นายปรเมศวร์   ประดิษฐ์ชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
6108109325   นายศรัณยู   โถงโฉม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 20ชั่วโมง
6108110309   นางสาวปรีญารัตน์   จำปาด่วน : การตลาด 20ชั่วโมง
6109101346   นายพงศธร   คำปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6109102330   นายภูวนัย   ใจรักบ้านนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6110101334   นายธวัชชัย   เเก้วกันยา : การประมง 20ชั่วโมง
6110102303   นายจักรวาล   อรรคนิตย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 20ชั่วโมง
6110102304   นางสาวจิตติมา   ภิญโญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 20ชั่วโมง
6112101316   นายธนะพัฒน์   ถาวรงามยิ่งสกุล : เศรษฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6114101377   นายวรปรัชญ์   คิ้วดวงตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
6114101383   นายวิชญะ   พรประสาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
6118102331   นายธนกร   สุภาศรี : การสื่อสารดิจิทัล 20ชั่วโมง
6122101382   นางสาวปิยฉัตร   เพ็งพันธ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 20ชั่วโมง
6201102460   นายอนันตระกูร   เกลี้ยงพร้อม : พืชสวน 20ชั่วโมง
6201125309   นายชิษณุพงศ์   ดิษฐ์วิเศษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 20ชั่วโมง
6203102305   นายณัฐพล   คำหลวง : วิศวกรรมอาหาร 20ชั่วโมง
6205101305   นายกฤติภาส   วงค์คำปัน : รัฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6205105358   นายวธิรวิศธ์   อิ่นแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 20ชั่วโมง
6205105388   นางสาวอิษฎา   บุญธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 20ชั่วโมง
6205105389   นายเอกรินทร์   ชอบพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 20ชั่วโมง
6205105393   นายซาลิม   ศิริอาดัมพันธุ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 20ชั่วโมง
6205105398   นายศุภวิชญ์   ช่างเหล็ก : รัฐประศาสนศาสตร์ 20ชั่วโมง
6205105400   นายพีรวิชญ์   มณีดวงฤทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 20ชั่วโมง
6205105403   นายลักติชัย   ดนตรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 20ชั่วโมง
6206101355   นายนครินทร์   สุวรรณมณี : การจัดการ 20ชั่วโมง
6206101376   นางสาวพัชรา   ปินคำ : การจัดการ 20ชั่วโมง
6206102303   นางสาวกรรณิการ์   ญาณะวงษา : การตลาด 20ชั่วโมง
6206102304   นางสาวกรวีร์   วงค์หาญ : การตลาด 20ชั่วโมง
6206102334   นายณัฐพล   เกตุโตกุล : การตลาด 20ชั่วโมง
6206102335   นายณัฐพล   ใจคำ : การตลาด 20ชั่วโมง
6206102411   นายสุเมธ   แซ่ฉี : การตลาด 20ชั่วโมง
6206103031   นางสาววชิรญาณ์   บัวแก้วเกิด : บัญชี 20ชั่วโมง
6206401002   นายกันตินันท์   ทาวัน : บริหารธุรกิจ 20ชั่วโมง
6206401017   นายอดิศร   แปงชิด : บริหารธุรกิจ 20ชั่วโมง
6209101377   นางสาวศกลวรรณ   มากสรอย : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6209101399   นายธัมมภัทร์   ธาสุกรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6212102313   นางสาวธนิดา   เดชะบุญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 20ชั่วโมง
6212106325   นายรัตนพล   ขอนทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 20ชั่วโมง
6215123337   นายภูมิพิวากรณ์   ยาวุฒิ : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
6215124012   นายจีรายุทธ   หมื่นตื้อ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 20ชั่วโมง
6215124021   นายณัฐ   สุขสอน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 20ชั่วโมง
6222101372   นายปรมินทร์   แสงจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 20ชั่วโมง
6222101446   นายทนันชิต   ยศคำลือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 20ชั่วโมง
6309302001   นายจตุพร   แมดเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง