โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 20/03/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/03/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน มีนักศึกษาคุณภาพที่จบการศึกษาด้านการเกษตร เป็นจำนวนมากในประเทศไทย จึงทำให้เกิดการแข่งขันเข้าสมัครงานในบริษัทชั้นนำต่างๆค่อนข้างสูง หากนักศึกษาไม่สามารถวิเคราะห์ตนเองว่าชอบการทำงานลักษณะใด ถนัดงานในส่วนไหน อาจทำให้ไม่สามารถเลือกงานที่ตนเองมีความสามารถและชื่นชอบได้อย่างแท้จริง ทำได้แค่เพียงมุ่งเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตกเป็นทาสของบริษัทเพียงเท่านั้น คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งหวังให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ.2562 นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานแล้ว ยังเป็นคนที่อดทน สู้งาน สามารถบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพทางการเกษตร และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการทำงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองถนัด พร้อมพัฒนาตนเองและพัฒนางาน มีความรู้เท่าทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดี สามารถเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆในการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม และเป็นคนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่ดี สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ คุณภาพของคณาจารย์และบุคลากร โครงการปัจฉิมนิเทศต้องการพัฒนานักศึกษา โดยการให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อ ด้านการพัฒนาเตรียมความพร้อมของตนเอง เข้าสู่โลกแห่งการทำงานอย่างทันสมัย รู้เท่าทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้ดีในสภาวะของการแข่งขันในยุคปัจจุบัน แนะแนวความคิดที่สร้างสรรค์ในการคัดเลือกงานที่ตัวเองชอบและสามารถทำได้ดีจริง
แต่เนื่องจากปัญหาสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 "ไวรัสโคโรน่า" สายพันธุ์ใหม่นี้ (COVID-19)" ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายระเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มาจนถึงเดือนมีนาคม 2563 ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลง และมีประกาศจากสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องว่ายังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น คณะผลิตกรรมการเกษตรจึงปรับรูปแบบการจัดโครงการ จากการสัมมนาไปเป็นการถ่ายทอดสด การอัดคลิปวิดิโอ และการแจกเอกสารองค์ความรู้ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ซึ่งมีความรอบรู้และผ่านประสบการณ์ สามารถแนะแนวทางที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการเลือกงานที่เหมาะสมแก่ตนเองได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการแนะแนวทางสร้างความมั่นใจในการเตรียมตนเองให้พร้อมก้าวเข้าสู่วัยทำงาน อีกทั้งมีข้อมูลด้านการสมัครงานตำแหน่งงานต่างๆและการศึกษาต่อ พอสังเขปและให้ข้อใูลนักศึกษาในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   600 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล