ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801125385   นายปวริศร์   สุนทรนนท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901101304   นางสาวกาญจนียา   กาญจนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101306   นางสาวจันทรัสม์   ตาคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101313   นางสาวชุติกาญจน์   ดวงฤทธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101319   นางสาวณัฐทมล   โชคดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101322   นางสาวณัสมา   ดลระหมาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101325   นายเด่นดนัย   ชนะสิทธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101328   นายธนภัทร   แก้วแสงพิศุทธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101332   นายนพดล   อินริสพงค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101337   นางสาวปทุมพร   ปงเทพ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101339   นายประทีป   แก้วเบี่ยง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101343   นางสาวปริญญาณี   ศรีพอ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101345   นางสาวผกามาศ   ทองเกิดอินทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101346   นายพลวัฒน์   จุ่มแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101348   นางสาวพัชรา   พันเรือนดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101350   นางสาวเพชรรัตน์   จี้เพชร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101353   นายเมธาสิทธิ์   จักร์แก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101355   นายวิทยา   กันธิยะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101356   นายวิทวัฒน์   ใจทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101358   นายศรายล   สิงห์น้อย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101362   นางสาวศศิพร   จอมคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101363   นางสาวศิริลักษณ์   อุปะละเป็ง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101369   นางสาวสุชัญญา   วงค์ชัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101373   นายสุรเชษฐ์   มูลรัตน์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101376   นายอนุเชษฐ์   วิบูลย์กุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101378   นายอิสระ   สันโดษวนาไพร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901102302   นางสาวกนกพร   กระเซ็น : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102303   นางสาวกนกพร   สิทธิปราณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102306   นางสาวกรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102307   นางสาวกรรณธิมา   ชาญนรา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102312   นางสาวกัญญาณัฐ   ทาสี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102313   นางสาวกันตยา   แก้วสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102314   นางสาวกัลยกร   โกทา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102315   นางสาวกาญจนา   เสมอโภค : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102317   นางสาวกิ่งกาญจน์   ทะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102320   นางสาวคมคาย   สุพลจิตต์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102321   นายคริษฐ์   ลีลาด : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102323   นายจะชะทู   พาเผอ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102327   นางสาวจาฬุพร   อินวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102329   นางสาวจิรพรรณ   ขันทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102330   นางสาวจิราพร   เตจ๊ะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102336   นางสาวเฉลิมศรี   ทองพึ่งสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102338   นางสาวธัญญมาส   พัฒนคำแป้น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102340   นายชิษณุชา   บุณยบวรวิวัฒน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102341   นายโชคประเสริฐ   นุ่มเบญจรงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102345   นางสาวฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102350   นายณรงค์ชัย   ทองเงิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102351   นางสาวณัชชา   นรทศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102353   นางสาวณัฐชา   จันชูทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102355   นางสาวณัฐธิดา   เกิดวิชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102361   นางสาวดวงฤทัย   มาศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102362   นางสาวดาวรีย์   บุญเกิด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102365   นางสาวทักษพร   สารเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102367   นายธนวินท์   พิสัยเลิศ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102369   นายธนาคาร   ศรีสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102370   นายธนาวัฒน์   ปัญญาละ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102371   นายธเนศพล   โสภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102378   นางสาวธาริณี   กมลรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102381   นางสาวนัฑริกา   บุดดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102385   นายนิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102386   นายเนติวัฒน์   ใจทองคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102389   นางสาวปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102390   นางสาวปนัดดา   ใจเที่ยงธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102391   นางสาวประวัณรัตน์   ใจสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102392   นางสาวปวริศา   โตสกุณี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102394   นายปองภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102398   นายปีเสือ   สะรุโณ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102399   นายพงศ์เทพ   ชะนะพ้อง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102401   นางสาวพชรพร   สรอินทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102404   นางสาวพรพิมล   สิระไผ่ทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102405   นางสาวพรพิมล   สีเม้า : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102407   นางสาวพัชรา   ลาภประสานยิ่ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102408   นางสาวพัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102409   นางสาวพัชราภรณ์   อุดมพันธ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102410   นางสาวพัชริดา   จำปาทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102412   นางสาวพิชญ์สินี   เอี๊ยะเผ่าพันธ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102413   นางสาวพิชญา   ปุริตาเน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102419   นางสาวภัทรนันท์   ชาพรมมา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102420   นางสาวภัทราพร   ไพศาลนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102421   นางสาวภัสร์สรณ์   เกลียวนาค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102422   นายภานุวัฒน์   กระสาย : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102424   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102426   นายมงคล   ยาวยวน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102428   นางสาวมณีกานต์   พนะสันต์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102429   นางสาวมณีนุช   คงขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102430   นางสาวมยุริน   เกี๋ยงมะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102431   นางสาวมาริสา   จันต๊ะวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102432   นางสาวมุกรินทร์   เสเล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102433   นางสาวเมทินี   วงค์ตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102435   นายยุทธศาสตร์   โคะเจ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102436   นางสาวยุพารัตน์   ห่อกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102439   นางสาวรัตนาภรณ์   ลาคำเสน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102444   นายวทัญญู   จั่นพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102445   นางสาววรรณพร   สุวรรณทา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102446   นายวรวัฒน์   สติดี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102448   นางสาววันทนา   ผิวขำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102449   นางสาววัลภา   อินกับจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102450   นางสาววัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102452   นางสาววาทิยา   เผือดนอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102455   นายวิทวัส   น้อยหัวหาด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102457   นายวิษณุ   สุใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102459   นางสาวศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102460   นางสาวศศิภา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102462   นางสาวศศิวิมล   สุกิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102464   นางสาวศิรินธร   สุดคิด : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102466   นางสาวศุธิษา   นาจารย์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102468   นางสาวสริญญา   คำสุข : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102469   นางสาวสายพิน   เจริญวนาสันติ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102472   นายสุกนต์ธี   ลำพรหมสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102473   นางสาวสุดารัตน์   อินอ่อน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102475   นางสาวสุทธิดา   กันทยะ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102476   นางสาวโชติกา   จินะราช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102478   นางสาวสุธิตา   นวลวงค์อิน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102479   นางสาวสุพรรณี   ขอหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102480   นางสาวสุมาลี   ดานขุนทด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102482   นางสาวสุวนันท์   เอี่ยมกระจ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102484   นายแสงชัย   ยอดกันทอน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102485   นางสาวหทัยพร   ชัยจารุโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102486   นางสาวไหมคำ   มณีกรณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102490   นางสาวอรพรรณ   เชาวน์เกษม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102494   นายอัฐกรณ์   กันขัด : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102496   นางสาวอาริษา   ศรีทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102499   นายอุดมศักดิ์   ใจทาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102506   นายจีระพงษ์   เดชะทิศ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102507   นายณรงค์ฤทธิ์   ทิพย์กาวี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102509   นางสาวไอรดา   ภู่ทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102510   นางสาวจิตรลดา   ครองเชื้อ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102511   นางสาวณัฐชยา   ต๊ะนางอย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102512   นางสาวรัชนก   ยะหัวฝาย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901105301   นางสาวกนกวรรณ   เจริญสุข : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105302   นางสาวกนกวรรณ   แสงเปี่ยม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105303   นายกมล   ประภัสสร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105304   นางสาวกรองกาญจน์   สุดวิลัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105305   นางสาวชมนภัส   ขุนวาส : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105307   นางสาวกัลยา   ดิถีวนาลัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105308   นางสาวกานต์พิชชา   โชติชีวภูมิ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105309   นายกิตติ   สระแก้วมณี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105310   นายกิติชัย   สระทองเทียน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105311   นางสาวเกษศิรินทร์   ธิกาศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105312   นายคุณากร   ทัศนา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105313   นางสาวจันทกานต์   เทียนมงคล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105314   นายจาตุรงค์   ตุละภาพ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105316   นางสาวจุฑาทิพย์   หยกสิริผลลาภ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105317   นายฉมาชัย   คำสุวรรณ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105318   นางสาวชญาณี   บุญทาขันแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105319   นายชนะรัตน์   ศรีไวย์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105320   นางสาวชยาภรณ์   เครืออุด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105321   นางสาวชลธิชา   เตชะปลูก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105322   นายชัยภัทร   ปรามาลย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105323   นายชิษณุพงศ์   เพชรพรรณ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105324   นางสาวญาณิศาม์   นามเมือง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105325   นางสาวฐิตินันต์   อัศวพูลทรัพย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105326   นางสาวฐิติยา   ดอนมอญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105328   นายณรงค์ฤทธิ์   กลุ่นเขียว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105330   นางสาวณัฎฐาพร   หมวกสุข : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105331   นางสาวณัฐชนิดา   กุดสระน้อย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105332   นางสาวณัฐฐินันท์   เจนใจ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105333   นางสาวณัฐริกา   พรหมมาเตียม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105334   นางสาวดวงกมล   ส่างแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105335   นายทศพร   เด่นจักร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105337   นางสาวธนัชชา   แสนบุตรวงค์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105338   นายธีรศักดิ์   คำทอน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105339   นายนทกานต์   ภู่ทอง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105340   นางสาวนนทลีย์   มูฮำหมัดสลาม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105341   นางสาวนนธิชา   บัวรัตน์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105342   นางสาวนฤมล   สร้อยกาบแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105343   นางสาวนัจนันท์   ตะเภา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105344   นางสาวเนตรฤทัย   ใบตัน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105345   นายบุญทวี   ภูมิบริสุทธิ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105347   นางสาวเบญญาภา   สูงกลม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105349   นางสาวปทุมวัน   สุริยนต์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105350   นางสาวปนัดดา   มาเพ้า : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105352   นางสาวประณิตา   แจ้งไพร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105353   นายปัญจพล   สุริยธนกุล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105354   นางสาวเปรมกมล   นิลเพ็ชร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105355   นางสาวพรนภา   ศรีทรัพย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105356   นางสาวพรรณนิกา   ตาแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105357   นางสาวพรสราญ   พรศิริโสภา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105358   นายพลพิทักษ์   หม่อมปัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105359   นายพลเอก   ถมมูล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105360   นางสาวพัชธิดา   จันมณี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105361   นางสาวพิมพกานต์   สันธิ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105362   นางสาวพิมพ์พิชญ์   สุขเสาร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105363   นางสาวพิมพ์วิมล   พลรักษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105364   นายพีรดนย์   พุทธรักษา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105365   นางสาวภาวินี   ลาครึ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105366   นายภาสกร   สารี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105367   นางสาวมนุชาธิป   อินสอน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105368   นางสาวมรกต   โอษะคลัง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105369   นางสาวมะลิลา   แสงท้าว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105370   นางสาวมิลทิรา   วังใย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105372   นางสาวรัชนีวรรณ   โปธิ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105373   นางสาวรุจิรา   ดวงแค : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105374   นางสาววรนุช   คำมุงคุณ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105375   นายวรเมธ   พลประโคน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105376   นางสาววรรณนิศา   ฟุ้งสุข : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105377   นางสาววรรณพร   อุทธศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105378   นางสาววรรณภา   อินทร์ศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105379   นางสาววริศรา   บัวแจ่ม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105380   นางสาววาสนา   แจ่มหอม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105381   นางสาววิจิตรา   ศรีธนหล้า : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105382   นางสาววิไลวรรณ   พิมพวง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105383   นางสาวศศินิภา   ศรีสุข : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105384   นางสาวศศิวิมล   ผดุงสันต์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105385   นายสถานพ   เสนคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105386   นางสาวส้มโอ   ฉิมเสือ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105387   นางสาวสริตา   วีระสกุลชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105388   นางสาวสายหทัยกาญจน์   บุญเพราะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105389   นายสิทธิโชติ   เภาเจริญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105390   นางสาวสิรภัทร   ประยงค์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105392   นางสาวสิริโสภา   ทาวงค์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105393   นางสาวสิรีธร   สุวรรณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105394   นางสาวสุกัญญา   แก้วพงษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105395   นายสุกันทา   วุฒิเดชลิขิตกุล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105396   นางสาวสุดารัตน์   จีโน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105398   นางสาวสุนิษา   แก้วศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105399   นางสาวสุนิษา   ปานสุด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105401   นางสาวสุวิภา   ศรีแจ้ง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105402   นางสาวหทัยชนก   สังราช : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105403   นางสาวอธิชา   หนิ้วคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105405   นางสาวอรอนงค์   ตั๋นตุ้ย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105406   นางสาวอัฐภิญญา   วงศ์ช่วย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901113302   นางสาวกมลลักษณ์   แก้วปรีดาภรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113304   นางสาวกุลนิดา   ไพลสีม่วง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113313   นายณรงศักดิ์   พันธุ์ทาโฮม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113314   นายธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113316   นายทินกร   กูลสวัสดิ์มงคล : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113322   นายปฏิวัติ   ตลับนาค : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113335   นายวันเฉลิม   แสนคำลือ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113341   นางสาวสุกัญญา   ศรีบัวขาว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113347   นางสาวจตุพร   อินทรพิทักษ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113348   นางสาวจุฑารัตน์   ยอดคำ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901124303   นายจักรกริช   ห่วงเนาวกุล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124305   นางสาวจุฑาทิพย์   สริวรรณ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124312   นางสาวณัฐวดี   เวศยพิรุฬห์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124316   นางสาวบัวผัด   จะโบ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124318   นางสาวพรทิพย์   เชาวกิจโสภณ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124319   นางสาวพลอย   ขอนทอง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124323   นายยรรยง   ประเทืองไพรศรี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124325   นายวทัญญู   ฟองศรี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124326   นายวิเชียร   พานผ่องเจริญ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124329   นางสาวอรุโณทัย   วงศ์ใหม่ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901125310   นางสาวชลธิชา   เชื้อแถว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125311   นายชินวัตร   บุญมาแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125313   นางสาวณภัทร   นาคปานเสือ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125316   นายณัฐวุฒิ   อนุสนธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125317   Mr.Toulakhom   Vongviengkham : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125318   นายทีปกร   บุญสม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125319   นายธนชัย   รัมจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125322   นางสาวธัญญลักษณ์   เชตุพล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125323   นายธันย์   จันทฤกษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125325   นายนฤเบศร์   ใจตั้ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125326   นายนันทวัฒน์   เทพทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125328   นางสาวนุตประวีณ์   คนคง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125329   นางสาวบุษกร   อาษา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125330   นายปรัชญา   การอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125331   นางสาวปีรยา   แสงทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125332   นางสาวพรกนก   ซื่องาม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125334   นางสาวพรนัชชา   นับกลาง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125336   นางสาวพรสวรรค์   อาจมาก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125338   นายภูวดล   แก้วมณี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125339   นางสาวรุ่งอรุณ   คำเก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125341   นางสาววรพิชชา   แปงตำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125342   นายวัชรินร์   กองชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125343   นายวิชัยชาญ   วิมาละ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125344   นางสาววิภาวดี   วงค์วาน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125345   นายศราวุฒิ   ปัญญาวัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125347   นายศุภฤกษ์   จันทิมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125348   นางสาวสรัญญา   ราชโยธา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125350   นางสาวสุดาภรณ์   ผดุงเวช : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125353   นายแสงชัย   ไชยปิยะกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125354   นางสาวอัจฉริยาพร   สวัสดิ์วงศ์ไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125357   นายฌานิศ   เกตุวงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125358   นายกิตติเชษฐ์   สุปิน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901126301   นางสาวกฤตยา   ใจปินตา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126302   นางสาวจงกลวนี   ช่างไม้ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126303   นางสาวจิณณพัต   ลดหวั่น : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126304   นางสาวจิดาภา   เพ็งสว่าง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126305   นางสาวจิรัชยา   ธูปหอม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126309   นางสาวฉัตรกมล   ศรีจันทร์ดี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126311   นางสาวณัฏฐฌา   อ่อนสา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126312   นางสาวณัฐชนก   แก้วแทน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126314   นางสาวณัฐวิภา   ติระถา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126315   นายต่อศักดิ์   โพธิกุล : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126317   นางสาวธัญลักษณ์   ใจตั้ง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126318   นางสาวธันย์ชนก   จูเปรมปรี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126319   นางสาวนภัสกรณ์   ทะเหมย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126320   นางสาวน้ำทิพย์   ลีนา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126321   นายณัฐลภัส   ปัญญา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126322   นางสาวประกายแก้ว   จันสง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126323   นางสาวปาลิตา   ทาชนะ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126325   นายพีรพัฒน์   มะระสี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126328   นายศรัณย์   คำปา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126329   นางสาวศุลีพร   สุขเงิน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126330   นายสิทธิศักดิ์   เรืองโรจน์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126331   นางสาวสิริยากร   วงศ์โสภา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126332   นางสาวหทัยรัตน์   อุ่นแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126333   นางสาวอมรรัตน์   กัลพฤกษ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001125301   นางสาวกนกพร   จูหว้า : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101101002   นางสาวกัญญารัตน์   โนโชติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101003   นางสาวเกศณี   ดีแกละ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101007   นางสาวจันทร์ทิมา   ฮ่องกือ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101009   นางสาวจิราพร   บุตรเขียว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101010   นางสาวชนะกานต์   เต๋จา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101022   นางสาวนภาภรณ์   สมจิตชมไพร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101028   นางสาวปริญญา   มรดกพนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101030   นายพงศกร   สุดมี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101032   นายพสธร   สมโภชน์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101033   นางสาวพัชรา   มั่นยืน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101035   นางสาวพิมพร   ตาเจริญ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101037   นางสาวฟ้ารุ่ง   เฮงทรัพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101044   นางสาวลลิตา   สมาธิ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101045   นางสาววนิดา   ปัญญา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101046   นางสาววรรณวิศา   ขัตติยะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101047   นางสาววราภรณ์   พลเยี่ยม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101049   นายศรชัย   พรนิรันดร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101050   นางสาวศรารินทร์   คำไทย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101052   นางสาวสมใจ   ยอดศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101054   นายสว่างพงษ์   นามเทพ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101057   นางสาวเสาวลักษณ์   ขอพิมาย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101060   นายอิธิวัตร   แรงเพ็ชร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101122002   นายกฤษณ์   อาวุธเพชร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122009   นายจริวัฒน์   ทับทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122010   นางสาวจินตนา   สายสังข์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122011   นางสาวจินตหรา   โกมลช่อมาลี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122016   นางสาวญาสุมินทร์   บุญพันธ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122019   นายณัฐพงษ์   เพชรฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122025   นายไตรภพ   วัลภา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122030   นายธีระพล   ทองหวาน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122033   นางสาวนัทรียา   ชูเพชร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122040   นายภัคธร   จิตรเอื้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122042   นายภูมิรพีกร   จันทรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122043   นายมงคล   กลัดแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122046   นายมุขตาด   บูมะลายู : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122050   นางสาววราพร   ศรีเรืองพันธ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122061   นางสาวสุทธาทิพย์   นวลแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122062   นายสุทธิพงษ์   เพ็ญจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง