โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 23/06/2562 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 29/06/2562 เวลา 22:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตหากได้รับการฝึกฝนอบรมควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมมีส่วนช่วยเหลือพัฒนาสังคมในทางที่ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น การที่นักเรียนต้องเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ อยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ผู้คน หรือวัฒนธรรมองค์กรแต่ละแห่งที่แตกต่างกันไปนั้น อาจก่อให้เกิดอุปสรรคบางประการในการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยจนอาจทำให้เกิดเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงเรื่องราวของสถานศึกษานั้น การเตรียมตัวการเรียนและมารยาทต่าง ๆ ในสถานศึกษา ดังนั้นการรับน้อง หรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่จึงถูกนำมาใช้เพื่อละลายพฤติกรรมของนักศึกษาใหม่ให้สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกันกับนักศึกษาคนอื่น ๆ สร้างความคุ้นเคยและทำความรู้จักกับรุ่นพี่ ที่จะสามารถสอนวิธีการปฏิบัติตัวในสังคมได้ นอกจากนี้ยังทำให้ทุกคนรู้รักสามัคคีกัน รู้จักปรับตัว รู้จักการวางตัว รวมทั้งกิริยามารยาทที่ควรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นที่มาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวัง และอยู่บนกรอบกติกาของสังคมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกิจกรรมนักศึกษาโดยตรง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว ในการวางแผน วางกรอบกติกาและข้อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมกับนักศึกษารุ่นพี่ ให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2562 จึงเป็นโครงการที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ที่ถูกต้อง เป็นโอกาสที่จะพัฒนาแนวความคิดการทำกิจกรรมให้เหมาะสมกับยุคสมัย นอกจากนี้ยังทำให้การจัดทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 60  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2230 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล