โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 "ปันน้ำใจสานฝันน้อง"

วันที่เริ่มต้น 25/01/2563 เวลา 6:30 วันที่สิ้นสุด 26/01/2563 เวลา 16:30
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6004107326   นายวุฒิชัย   ทรงศิริเลิศวัฒนา : วัสดุศาสตร์ 20ชั่วโมง
6004108315   นางสาวฤทัย   สิริวงศกร : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 20ชั่วโมง
6006102365   นางสาวนงลักษณ์   แซ่เฒ่า : การตลาด 20ชั่วโมง
6006103308   นางสาวกัญญาณัฐ   ศิริกุลวรชัย : บัญชี 20ชั่วโมง
6006103410   นางสาวพลับพลึง   ชัยรักษ์วารี : บัญชี 20ชั่วโมง
6006103491   นางสาวสุวนันท์   ทรงตระกูลวงศ์ : บัญชี 20ชั่วโมง
6006104411   นางสาววิลาวรรณ   เจริญศุภมิต : การเงิน 20ชั่วโมง
6009101366   นางสาววรรณกานต์   แซ่โซ้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6009101381   นางสาวศุจินธร   รังสิบรรพต : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6009101394   นางสาวสุชิรา   สมบูรณ์ศรีสกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6010101323   นายเฉลิมพล   แซ่มัว : การประมง 20ชั่วโมง
6012106366   นายศุภกร   มาลีศรีไสว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 20ชั่วโมง
6018102352   นายปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 20ชั่วโมง
ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ปันน้ำใจสานฝันน้อง ระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค. 63 ณ โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล