ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901124317   นายประเสริฐ   เสกเสรี : เกษตรเคมี 14ชั่วโมง
5901124322   นายมนัส   แซ่ม้า : เกษตรเคมี 14ชั่วโมง
5901124326   นายวิเชียร   พานผ่องเจริญ : เกษตรเคมี 14ชั่วโมง
5906103458   นางสาวศิราวรรณ   ชัยประสิทธิ์กุล : บัญชี 14ชั่วโมง
5912102373   นางสาววันเพ็ญ   แซ่ย่าง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 14ชั่วโมง
5912102396   นางสาวสุภาพร   แซ่ม้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 14ชั่วโมง
6104101386   นายสมยศ   มุกดาสวรรค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14ชั่วโมง
6104103329   นางสาววรรณพร   กิจโชคประเสริฐ : เคมี 14ชั่วโมง
6104103342   นางสาวอัมพร   หว่างไม : เคมี 14ชั่วโมง
6104105315   นายประกร   แซ่ว้าง : คณิตศาสตร์ 14ชั่วโมง
6105101414   นายอภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
6106101342   นายณัฐวุฒิ   สว่างยิ่งเจริญ : การจัดการ 14ชั่วโมง
6106101398   นายพรชัย   แซ่เฮ้อ : การจัดการ 14ชั่วโมง
6106102322   นายจิรวัตร   เลาย่าง : การตลาด 14ชั่วโมง
6106105304   นายไกรภพ   ถนอมรุ่งเรือง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 14ชั่วโมง
6109101361   นางสาวรุ่งทิวา   สินวิริยะนนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
6109101367   นางสาววิภาภรณ์   อุไรรุ่งโรจน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
6109102322   นางสาวนีรณุช   เจริญทรัพย์อนันต์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
6115123398   นายสุรชัย   แซ่โซ้ง : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 14ชั่วโมง
6204101326   นายบวรพจน์   แสนโซ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14ชั่วโมง
6204101328   นายปรมินทร์   กรกีรติการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14ชั่วโมง
6204101351   นายศิริวุฒิ   ภูวนาสันติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14ชั่วโมง
6205101311   นางสาวจรุณี   วงศ์บุญชัยเลิศ : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
6205101339   นายทัพพสาร   ปริญาภัสร์สกุล : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
6205101403   นายอานันท์   แสนหาญชัย : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
6206101307   นายกิตติพงษ์   วนาสุวดี : การจัดการ 14ชั่วโมง
6206101361   นางสาวนํ้าฝน   จินดาประภาพร : การจัดการ 14ชั่วโมง
6206102305   นางสาวกัญจน์ชญา   แซ่ลี : การตลาด 14ชั่วโมง
6206102331   นายชูชาติ   ตระการตระกูล : การตลาด 14ชั่วโมง
6206102399   นายศุทธิชัย   เลาย่าง : การตลาด 14ชั่วโมง
6210101314   นายทรงพล   กมลยุทธชัย : การประมง 14ชั่วโมง
6214101362   นายสะอาด   เลาย้าง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 14ชั่วโมง
6214102380   นางสาวศรสวรรค์   วัจน์นาถรุ่งโรจน์ : ภาษาอังกฤษ 14ชั่วโมง
6215123342   นายวีรชัย   เลาว้าง : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
6215123356   นายจักรภพ   สุนันต๊ะ : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
6222101309   นายกันตพงษ์   เลาหาง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 14ชั่วโมง