โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เริ่มต้น 16/11/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 17/11/2562 เวลา 17:00
สถานที่จัด สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พ.ญ. 62 ณ สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกาาม้งด้วยกัน ให้เยาวชนม้งจากสถาบันต่าง ๆ ได้รู้จักกัน สามารถติดต่อสื่อสารและช่วยเหลือกันได้ โดยการแนะนำให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 23 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   23 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล