ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901124317   นายประเสริฐ   เสกเสรี : เกษตรเคมี 14ชั่วโมง
5906102396   นางสาวธิติยา   เทิดไพรพนาวัลย์ : การตลาด 14ชั่วโมง
6103103334   นางสาวปิยนุช   แซ่เฮ้อ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
6104101386   นายสมยศ   มุกดาสวรรค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14ชั่วโมง
6105101414   นายอภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
6106101342   นายณัฐวุฒิ   สว่างยิ่งเจริญ : การจัดการ 14ชั่วโมง
6106101425   นางสาวมานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 14ชั่วโมง
6106105304   นายไกรภพ   ถนอมรุ่งเรือง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 14ชั่วโมง
6109102322   นางสาวนีรณุช   เจริญทรัพย์อนันต์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
6204101326   นายบวรพจน์   แสนโซ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14ชั่วโมง
6204101328   นายปรมินทร์   กรกีรติการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14ชั่วโมง
6206101307   นายกิตติพงษ์   วนาสุวดี : การจัดการ 14ชั่วโมง
6206102305   นางสาวกัญจน์ชญา   แซ่ลี : การตลาด 14ชั่วโมง
6206102331   นายชูชาติ   ตระการตระกูล : การตลาด 14ชั่วโมง
6214102380   นางสาวศรสวรรค์   วัจน์นาถรุ่งโรจน์ : ภาษาอังกฤษ 14ชั่วโมง