โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว-ไทย ครั้งที่ 16

วันที่เริ่มต้น 10/12/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 14/12/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 16 ในระหว่างวันที่ 10 -14 พฤศจิกายน 2561 ณ มมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 14 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในการจัดโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 16 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองชาติ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
และในการจัดโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 16 นั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัย ทั้ง 14 สถาบัน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ โดยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว กิจกรรมหลักเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศและด้านจิตอาสา เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับนานาชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 15 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   15 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล