ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001124307   นางสาวชนกานต์   กันทากาศ : เกษตรเคมี 30ชั่วโมง
6003101348   นายวัฒนา   ถาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6005101357   นางสาวพัชนิดา   อินต๊ะปุก : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6005104398   นางสาวศิริลักษณ์   คงกล่อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6006101316   นายกิตติธัช   แก้วปิง : การจัดการ 30ชั่วโมง
6009101320   นางสาวณรินธร   วรรณสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6009101360   นางสาวยศวดี   เข็มทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6009101372   นางสาววิกานดา   สุตาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6109101321   นางสาวณัฐการณ์   รู้ฉลาด : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6112106323   นายธนากร   สายคำอิน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 30ชั่วโมง
6115123403   นายอมันตุ์   กันทาดง : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
6205101350   นายนพรัตน์   ชมภูธัญ : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6209102302   นางสาวกุลกันยา   มีผดุง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6214101302   นางสาวนภัทรธมณฑ์   ธนเอกพิพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
6222101326   นางสาวจีราพร   พงษ์กลาง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง