โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563

วันที่เริ่มต้น 12/02/2563 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 12/02/2563 เวลา 7:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5904101378   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5910101389   นางสาวรสสุคนธ์   อุ่นเรือน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101394   นางสาววรฤทัย   ทิพย์อัญชลี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101400   นางสาวศศิธร   วิชัยต๊ะ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101403   นางสาวศุภมาศ   ทองอ้อน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101413   นางสาวสุทัศตรา   ตรึกตราครบุรี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101429   นางสาวอภิชญา   อาทิตย์ตั้ง : การประมง 6ชั่วโมง
6001105327   นายฐิติธณากร   กันทะสอน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105352   นายธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6003101334   นายประทานพร   โสดา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6005101332   นางสาวธัญญรัตน์   วงศ์โชคสกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101354   นางสาวผกามาศ   ฟองคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101358   นางสาวพิชชาพร   ไชยพันธุ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104325   นายชาญณรงค์   จันทร์มี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104343   นางสาวธิดาพร   จุรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104392   นายวิศรุต   แสนคำอ้าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006102391   นางสาวพรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102395   นางสาวพิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103396   นางสาวปานไพลิน   ศรีอรุณกิจจา : บัญชี 6ชั่วโมง
6009101309   นางสาวเกวลิน   นันปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101301   นางสาวกนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101302   นางสาวกมลชนก   อินทะโล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101303   นางสาวกมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101304   นางสาวกัญญารัตน์   พิมกลาง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101306   นางสาวกัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 6ชั่วโมง
6010101328   นายชินดนัย   ลีเจี๊ยะ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101346   นางสาวธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101364   นางสาวปุณิกา   นินยะมาศิริ : การประมง 6ชั่วโมง
6010102324   นางสาวนุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102341   นางสาวสิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6014102319   นายธนิศร   เชียงคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6018102321   นางสาวณัฐสุดา   พุทธใจก๋า : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6019103532   นางสาวพิมพ์พิชญ์ชา   นาคดิลก : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6101101357   นายรังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105373   นางสาวอนงค์นาฎ   จันทร์ใส : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101125317   นายทรงศักดิ์   อะโนมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125336   นางสาวศิริกัญญา   แก้วนำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101126305   นางสาวณัฎฐา   ทิพคุณ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126309   นางสาวนวลพรรณ   จิตต์ภาวนา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126318   นางสาวศิริวิมล   เคือนิน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101126319   นางสาวสุภาวดี   มีโพธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6105101309   นายไกรวิชญ์   ทองดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101334   นางสาวธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101336   นายธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106101425   นางสาวมานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106104338   นางสาวชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 6ชั่วโมง
6109101304   นางสาวกัญญาณัฐ   ศิริกุลพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101305   นายกันต์ณภัทร   วิภัคจิรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101311   นางสาวจิรประภา   หินเเสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101316   นายชนาธิป   ก่ำจีน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101335   นางสาวนริศรา   คงเพ็ชรศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101340   นางสาวนุสบา   มะหะหมัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101341   นางสาวปนัดดา   นาที : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101347   นางสาวพรวิมล   ลุงสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101349   นางสาวพัชราภรณ์   อรุณเกษร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6112102305   นางสาวจิดาภา   เตชะนา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102316   นางสาวทิพย์สุคนธ์   ยอดอานนท์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112106317   นางสาวณิชกมล   เกิดแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6112106333   นางสาวใบเฟริน   ดวงแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6114102320   นางสาวณีรนุช   ธีรสุขพิมล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102354   นางสาววนิดา   แววนิล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102361   นางสาวศศิ   เศรษฐพงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6115123340   นายนราวิชญ์   ชูส่งแสง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123371   นางสาวนันญฤณ   พิมพา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115124025   นายนัท   พรหมประสิทธิ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6118102308   นางสาวกุลนิษฐ์   อินทรกำเหนิด : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102320   นางสาวชัชชาภรณ์   รัตนอุบล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102325   นางสาวณัฏฐา   ชมนารถติกร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102340   นางสาวนัจภัค   ปรีดาสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102345   นางสาวเบ็ญจา   ธรรมสาร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102352   นายพศิน   วงษ์ดีศรีโยธิน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102364   นางสาวรุ่งนภา   อินทร์นาง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6119103502   นางสาวกิตติวรา   ชุมปัญญา : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6119103508   นายโชคทวี   ปาลี : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6119103511   นางสาวประณัยยา   จันแรง : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6119103513   นางสาวพรนภา   งามศิริ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6119103514   นางสาวเพชรน้ำผึ้ง   ด่านปาน : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6119103515   นางสาวมาริษสา   ระลึก : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6119103517   นายวัลลภ   พัน : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6119103521   นางสาวสุรางค์รัตน์   สุยะใจ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6119103524   นางสาวอาทิตยา   ระวังยศ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6201105343   นายกษิดิศ   กลั่นยิ่ง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6201124307   นางสาวพิณัฐดา   มโนธง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201124309   นางสาววรรณิษา   สายทอง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6201124310   นางสาวศิรินพา   สีเหล็ก : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6203103305   นางสาวขวัญชนก   กาวิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103309   นางสาวชมพูนุช   พุ่มจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103310   นางสาวโชติกา   เกตุอินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103314   นางสาวธวัลรัตน์   คล้ายชม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103316   นางสาวธิดากาญจน์   แซ่โซ้ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103336   นางสาวรดา   ทองชะโชติ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103337   นางสาวรวงข้าว   ตรางา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203103349   นางสาวอรทิพย์ฉัตร   ยอดบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6204105301   นางสาวกันยารัตน์   กมลสดใส : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105302   นางสาวจิราภรณ์   อภิรักษ์มงคล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105305   นางสาวชนัญธิดา   ปิ่นแสงแก้ว : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105307   นางสาวณัฐธิดา   ธนานันท์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105308   นางสาวธันย์ชนก   สุยะ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105311   นางสาวพรพรรณ   จันทร์แก้ว : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204105314   นายวิศวยศ   เวชสิทธิ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6204106308   นายเตชสิทธิ์   กิจการนา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6206101401   นายวีรพงษ์   เหมะธุลิน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6214101359   นางสาวศิวาพร   ปันดอนตอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214101371   นางสาวอาทิตยา   แม้นอินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6215123301   นางสาวกมลกาญจน์   เสร็จซี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123315   นางสาวดาราไร   ธรรมวงศ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123316   นางสาวทิพวรรณ   ใจนวล : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123323   นางสาวนริศรา   นาคสม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123349   นางสาวสุพัชรีย์   กาติ้ง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6218102301   นางสาวกนกนารถ   ศะศินิล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6218102310   นางสาวคุณัญญา   กลมกลาง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6218102317   นายเฉลิมชัย   ใจพล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6218102336   นางสาวธนัชพร   กวดสี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6222101340   นายณัฐนันท์   เชอรัมย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6222101398   นายรัฐพล   พลเทียร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6222101403   นายวนราช   ดารา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6222101407   นายวัชรพล   ปัดมะริด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6222101427   นายสหรัฐ   สูบกำปัง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
การเรียนรู้ประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ แม้แต่ในหลักสูตรการศึกษายังบรรจุให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาเล่าเรียน รู้ถึงหลักประชาธิปไตย มาตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษา ในรอบรั้วมหาวิทยาลัยก็ยังมีสนามประชาธิปไตยให้นักศึกษาได้รู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองในการที่จะเลือกผู้นำของตนเอง เพื่อที่ผู้นำนั้นจะสามารถเป็นตัวแทนตนเองในระหว่างที่ศึกษาอยู่
ผู้นำนักศึกษา เป็นตัวแทนของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ในการที่จะนำพากิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาสำเร็จไปด้วยดีภายใต้กรอบ ระเบียบต่างๆ ที่กำหนดไว้ การเป็นผู้นำของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งเพียง 1 ปีเท่านั้น จึงจะดำเนินการรับสมัคร และดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ ตามระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งผู้นำนักศึกษาประจำปี 2562ใกล้จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งลงนั้น งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาจึงมีความประสงค์จัดโครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2563 ขึ้น โดยเริ่มกิจกรรมการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 24 มกราคม 2563 และจะทำการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานองค์กรนักศึกษา เป็นกระบอกเสียง และเป็นผู้นำการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ประจำปี 2563 แทนผู้นำนักศึกษาที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 6000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล