โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2563 : กิจกรรมวันแห่งเกียรติยศ พิธีมอบสัญลักษณ์ลูกแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 29/01/2563 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 29/01/2563 เวลา 16:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901102380   นายธีรภัทร์   จุ่มปี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6001105362   นายบุญฤทธิ์   เข็มสัมฤทธิ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001113334   นายราเชนทร์   โอฐงาม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6001124316   นายปฏิภาณ   ปันสุทะ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6001125331   นางสาววัชราภรณ์   บาริศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001125332   นางสาววัชรินทร์   ยี่สุ่นน้อย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6003101321   นายณัฐชลัช   คงเพ็ชรขาว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003102324   นายธีรพล   กัณหาเรียง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6004101393   นายอนุพงษ์   อภิวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004104303   นางสาวชนิตา   คมขำ : สถิติ 3ชั่วโมง
6004106327   นางสาวผกามาศ   ธาราฉาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106340   นายวีระชัย   กันทะวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004107302   นางสาวกุลนิษฐ์   สายวงค์อินทร์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107310   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004107332   นางสาวสุทธิกานต์   ฉิมพาลี : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004108315   นางสาวฤทัย   สิริวงศกร : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6004109303   นางสาวชลลดา   ธิจา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6005104325   นายชาญณรงค์   จันทร์มี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104394   นายศรานนท์   โคตะวิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104403   นางสาวสุภาภรณ์   หนูทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104415   นายเอกราช   ธนะเสวี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101413   นายพันธกานต์   สิทธิดง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102347   นายณัฐวัฒน์   จันต๊ะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102481   นางสาวอรอนงค์   อริยะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006103025   นางสาวบุศรินทร์   พึ่งสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103374   นายนครินทร์   ธนะด้วง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006105306   นายกาญจนภัณฑ์   อินทุภูติ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105314   นายจิรโชติ   สินโพธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105331   นายณัฐพล   สร้อยเพ็ชร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6009101024   นายพงศธร   วิชัยสิงห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101305   นายกษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101341   นางสาวนิศาชล   พชรเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101406   นางสาวอาทิตยา   สิทธิสาร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101031   นางสาวอุษณีย์   สิทธิสังข์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101320   นางสาวจิราภรณ์   ระภา : การประมง 3ชั่วโมง
6010101339   นายทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101370   นางสาวพรรณิภา   ช่วยพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101374   นายพีรวุฒิ   จิตต์เพ็ง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101393   นางสาวศิริพร   จันทะโชติ : การประมง 3ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 3ชั่วโมง
6012106345   นางสาวพิชญา   สบานงา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012107313   นางสาวโซเฟีย   รุ่งวิทยานุรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6014101311   นางสาวจิดาภา   ทองสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101331   นางสาวธนพร   ดงประหลาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101363   นายวีรภัทร   ท่างาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014101367   นางสาวศิวัชญา   ทิมกลับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6014102319   นายธนิศร   เชียงคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6015123334   นายธนบดี   ตาคำ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6015123385   นายสรรชัย   ก้อนศรี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6019101312   นางสาวสุภาวรรณ   ครูบา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6022101316   นางสาวจิราภรณ์   เสริมทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6022101356   นายนิธิวัต   แก้วปา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101411   นายวัชระ   มีสานุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6022101442   นางสาวสุรีพร   เสนาฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6101101020   นายทรงฤทธิ์   ไกรเพชร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101034   นายพัทธดนย์   รสชา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102463   นายศุภวัฒน์   แสงจันทร์จิรเดช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101105338   นายพงพัฒน์   โคนทรงแสน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101113328   นางสาววรพรรณ   ชัยวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101122059   นายสุชัจจ์   ศรีสุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6101124319   นางสาวนพรัตน์   ป้องท้าว : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101125303   นางสาวเกศชฎาภรณ์   สุลัยยะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125306   นายชนาธิป   ณัฏฐากร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125329   นายมาสะยูกิ   ยามาโมโต้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125336   นางสาวศิริกัญญา   แก้วนำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6103102316   นางสาวนิภาธร   วิลัยลักษณ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103103306   นางสาวจรัสภรณ์   จันทร์จุ่น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103345   นายภควัต   กองเพิ่มพูล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103368   นางสาวอรปรียา   กันภัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103104302   นางสาวเกวลิน   เส็นสอ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6104101361   นายพิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104104301   นางสาวชุติวัณ   ดงจารย์ : สถิติ 3ชั่วโมง
6104105302   นางสาวกวินนา   คุลาไคล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105313   นายบัณฑิต   เชื้ออาษา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104106325   นายพิเชษฐ์   มะโนริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106343   นายอชิกร   โรจน์รณชิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104107303   นางสาวพิตตินันท์   สุกันโท : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104109305   นางสาวสุขิตา   กระแสเสน : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6105101317   นายชุติพนธ์   แก้วดำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105382   นายวสันต์   วงศ์มูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101382   นายปริญญา   ทรงคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103008   นางสาวจุฑารัตน์   พวงขจร : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103403   นายราเมศวร์   หมอกกร : บัญชี 3ชั่วโมง
6106105002   นางสาวกาญจนารัตน์   ลบช้าง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6109101006   นางสาวกัณฐิกา   ดาวรื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101370   นายศักดา   ก่ออินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102327   นายพีรพัฒน์   ช่วยสงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6112102316   นางสาวทิพย์สุคนธ์   ยอดอานนท์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102338   นายวิทวัส   ปัทมรัตน์วิริยะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112106355   นายวรเมธ   พรมลา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112107302   นางสาวจันทภา   สุขประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6114101348   นายปรเมท   หาทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114102314   นายเจษฎา   ต๊ะวัง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6118102328   นายณัฐพล   หงษ์สุวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102348   นายปริญญา   ซุ่ยยัง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102380   นางสาวอรรจาอร   พิมพิศาล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6119101313   นายวิศิษฏ์   โคกมาไพร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119101315   นางสาวศุภกาญจน์   เขื่อนคำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6119102521   นายอุทัย   จาระนัย : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6122101377   นายเบญจพล   มูลคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102013   นายภูมิพัฒน์   พรมวังขวา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122102017   นายวันชนะ   สว่างแสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6212102333   นายอธิวัฒน์   เมตตาชาติ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6219101019   นายหัสดินทร์   แดงรามัน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตหากได้รับการฝึกฝนอบรมควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมมีส่วนช่วยเหลือพัฒนาสังคมในทางที่ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น การที่นักเรียนต้องเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ อยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ผู้คน หรือวัฒนธรรมองค์กรแต่ละแห่งที่แตกต่างกันไปนั้น อาจก่อให้เกิดอุปสรรคบางประการในการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยจนอาจทำให้เกิดเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงเรื่องราวของสถานศึกษานั้น การเตรียมตัวการเรียนและมารยาทต่าง ๆ ในสถานศึกษา ดังนั้นการรับน้อง หรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่จึงถูกนำมาใช้เพื่อละลายพฤติกรรมของนักศึกษาใหม่ให้สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกันกับนักศึกษาคนอื่น ๆ สร้างความคุ้นเคยและทำความรู้จักกับรุ่นพี่ ที่จะสามารถสอนวิธีการปฏิบัติตัวในสังคมได้ นอกจากนี้ยังทำให้ทุกคนรู้รักสามัคคีกัน รู้จักปรับตัว รู้จักการวางตัว รวมทั้งกิริยามารยาทที่ควรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นที่มาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวัง และอยู่ในกรอบกติกาของสังคมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกิจกรรมนักศึกษาโดยตรง ได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนั้น ในแต่ละปีงานกิจกรรมนักศักษาจะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ เพื่อร่วมกันกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวในการวางแผน วางกรอบกติกา และข้อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และกติกาสากลของสังคมอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับยุคสมัย และสร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษารุ่นพี่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม และสอดแทรกการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ที่ถูกต้องดีงาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1580 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล