โครงการแม่โจ้ สะอาดสดใส ไร้ขยะ Zero Waste Mju ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Zero Waste Mju
วันที่เริ่มต้น 20/12/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 20/12/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด โรงอาหารเทิกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901113326   นายพงศกร   เชื้อเมืองพาน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904101378   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004107310   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101325   นางสาวดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006101490   นางสาวอาทิตยา   คำบุญเรือง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006102395   นางสาวพิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 6ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6201102445   นายสมยายุทธ   จริตดีสม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6204106308   นายเตชสิทธิ์   กิจการนา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6204106313   นายธนากร   จันต๊ะไพร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6204108303   นางสาวพรชิตา   ธรรมใจ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 9ชั่วโมง
6204109302   นางสาวเปมิกา   เขวาลำธาร : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6204109304   นางสาวลดาทิพย์   เรือนสูง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6204109305   นางสาวอิชยา   รัตนสุพงษ์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105407   นางสาวศิรินารถ   ยวงเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 6ชั่วโมง
6212101327   MissSouphalak   Sypaseuth : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6214101354   นางสาวลลิตา   ชนะพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214102318   นางสาวชญานิศ   จินพละ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6214102331   นางสาวทิวาพร   คำษาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6214102388   นายสหศวรรษ   นามวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6218102327   นายณัฐนนท์   เลิศชัยมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6218102328   นายณัฐพงค์   กันสุยะ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดการสำนักงานสีเขียว หรือ Green Office พัฒนาให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ทั้งพลังงานไฟฟ้า น้ำ ใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิ้นเปลือง รวมถึงจะช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำกิจกรรม ต่าง ๆ ช่วยลดค่าใช้จ่าย เมื่อเราสามารถประหยัดพลังงานได้ ค่าใช้พลังงานต่าง ๆ รวมถึงลดปริมาณการใช้กระดาษภายในสำนักงาน ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ ร่วมถึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกความเข้าใจ และตระหนักในการใช้ทรัพยากร รวมถึงแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เป็นวิธีที่จะช่วยให้รู้จักการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างยั่งยืน ทั้งในชีวิตประจำวันและการใช้ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี .
ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมการลดใช้ขวดพลาสติก โดยปรกติมนุษย์เราจะดื่มน้ำเฉลี่ยวันละ 2 ลิตร โดยคิดเป็นเป็นปริมาณ 2 ขวดพลาสติก 1 ปี เราจะสร้างขยะจากขวดน้ำพลาสติกอยู่ที่ 730 ขวดต่อคนต่อปี โดยขวดพลาสติกมีต้นทุนในการผลิตอยู่ที่ ขวดละ 1.50 บาท 1 ปีเราจะใช้เงินซื้อขวดพลาสติกไม่รวมน้ำในขวดอยู่ 1,095 บาทต่อคนต่อปี แต่ถ้าหากเราใช้ขวดน้ำที่สามารถนำมาเติมน้ได้เราจะช่วนละขยะได้ 730 ชิ้นต่ปีและลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของธุรกิจน้ำได้ที่ 1,095 บาทต่อปี
จากแนวทางดังกล่าว งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงขออนุมัติการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หรือ Green Office ในโครงการแม่โจ้ สะอาดสดใส ไร้ขยะ Zero Waste Mju
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   3000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล