ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5704106302   นายกฤษฎา   บุญคำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5704106304   นายกิตติคุณ   ชมชื่น : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5804106302   กัญญาณัฐ   สิงห์โตอ่อน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5901102513   สุกันยา   บัวอิ่น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901105301   นางสาวกนกวรรณ   เจริญสุข : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105302   นางสาวกนกวรรณ   แสงเปี่ยม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105307   กัลยา   ดิถีวนาลัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105313   นางสาวจันทกานต์   เทียนมงคล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105328   นายณรงค์ฤทธิ์   กลุ่นเขียว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105331   ณัฐชนิดา   กุดสระน้อย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105356   นางสาวพรรณนิกา   ตาแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105361   นางสาวพิมพกานต์   สันธิ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105362   นางสาวพิมพ์พิชญ์   สุขเสาร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105363   นางสาวพิมพ์วิมล   พลรักษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105365   นางสาวภาวินี   ลาครึ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105368   มรกต   โอษะคลัง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105372   นางสาวรัชนีวรรณ   โปธิ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105373   นางสาวรุจิรา   ดวงแค : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105374   นางสาววรนุช   คำมุงคุณ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105376   นางสาววรรณนิศา   ฟุ้งสุข : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105377   วรรณพร   อุทธศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105378   นางสาววรรณภา   อินทร์ศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105379   นางสาววริศรา   บัวแจ่ม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105380   นางสาววาสนา   แจ่มหอม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105382   นางสาววิไลวรรณ   พิมพวง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105383   นางสาวศศินิภา   ศรีสุข : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105384   ศศิวิมล   ผดุงสันต์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105387   สริตา   วีระสกุลชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105393   นางสาวสิรีธร   สุวรรณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105399   นางสาวสุนิษา   ปานสุด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5904103303   นางสาวกานติมา   ปัญญาอ้าย : เคมี 3ชั่วโมง
5904103326   นางสาวภัคจิรา   ประสิทธิโรจนยุจ : เคมี 3ชั่วโมง
5910101316   นางสาวจีรนันท์   พิสกุล : การประมง 3ชั่วโมง
5910101324   นางสาวชลิญญา   สุดา : การประมง 3ชั่วโมง
5910101331   ณัฐติญากรณ์   เจริญคุณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101391   รัตติกาล   เพชรสุข : การประมง 3ชั่วโมง
5910101434   อักษร   ทรัพย์สมบัติ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101436   นางสาวอารียา   สิงห์สุวรรณ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101437   อิสราภรณ์   ยอดแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101439   ไอยาดา   แสงป้อ : การประมง 3ชั่วโมง
6001102508   อมรรัตน์   แก้วดอนรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001105301   กมลรัตน์   จันทร์เนียม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105302   กรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105317   ชนกนาถ   ระวังพรมราช : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105341   ดารุณี   ใต้เมืองปาก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105357   นริศ   เนตรถาวร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001113315   ณัฐมน   มืดคำบง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6003104311   ฐิตินันท์   สีลาแก้ว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6004101314   คเณศร์   สินธุยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101374   วรรณกร   รักสัตย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101379   ศรัณย์   ยาวิชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101382   ศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101383   ศวิติโรจน์   แก้วลาเวียง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101394   อภิวรรณ   รอดมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004103306   ขนิษฐา   อินทชัย : เคมี 3ชั่วโมง
6004105324   ยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004105330   วศิน   คำน่วม : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004106306   ชนาภัทร์   จีนสวัสดิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106320   นัฐพล   ฉัตรสุวรรณ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106327   ผกามาศ   ธาราฉาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106350   อนันตชัย   จันทร์พรหม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106353   อัญวีณ์   มงคลอัศวพงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6006101332   จุฑารัตน์   บุญคอย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101409   พรทิพย์   จันทน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101416   พิชญาภา   หล่อธาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101425   ภัทริกา   รู้รอบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006103318   นางสาวทิพากร   แสงนูญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103396   ปานไพลิน   ศรีอรุณกิจจา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006104346   ตรีทิพย์   แก้วทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006105344   นภดล   เจริญเชาว์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6009101341   นิศาชล   พชรเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101348   ปลายฟ้า   ทองเสนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101349   ปวิตรา   พลอินต๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101358   ภรณ์นภา   ติ๊บวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101359   ภัทชิราภรณ์   ดอนมืด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101371   วายุทธ   เมืองมาหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101378   ศศิวิมล   คำภูษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6012101335   ธนวรรณ   เขียวดี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101102304   กฤษธร   อุ่นใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102334   ชลธิชา   สุธรรมฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102380   ธีระพงษ์   จันทะบุตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102457   ศิรินทิพย์   ขอนรัก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101113315   ธนัชชา   โสมนัส : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101125308   นายชาณิศ   โพนสาลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6103102316   นิภาธร   วิลัยลักษณ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102341   ศรัณย์ธร   ใจแก้ว : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6104101389   นายสิรวิชญ์   กาญจนารมย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104105302   กวินนา   คุลาไคล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105319   รุ่งฤดี   เถาหลง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104106317   นายธีรภัทร   จันต๊ะนาเขต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106335   นายเวชพิสิฐ   ตาสุรินทร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6105105320   ณัฐชนก   นิยะบุญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106102351   นายธนพล   สุนทมาลา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102357   ธีรพงศ์   อุดมมหาไพร : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102360   นัทธกร   กฤษณา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103439   สุชานันท์   แสนเสมอใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103440   สุทธิดา   บุญชื่น : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103442   สุประภา   ธาตุทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6109101344   ปริญญา   คีรีกิ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102327   พีรพัฒน์   ช่วยสงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102347   อาทิตยา   พงษ์ทิตย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6114101363   ภัคจิรา   ปันด้วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101380   วรางคณา   สุวรรณศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101402   อทิตยา   ยืนยิ่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6115124047   นายอภินัทธ์   ซึมทราย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6201101301   นายกฤษฎา   บุญชำนิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101308   นางสาวชนาภา   ทอธง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101312   นางสาวดลนภา   รุนเรืองโรจน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101313   นางสาวดลพร   ถานะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101314   นางสาวดวงกมล   อินบุตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101319   นายนภวัต   ช่วยไว้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101320   นายนรบดี   ธิตา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101336   นางสาวมาริสา   จันทร์ตี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101340   นายวชิรวิทย์   ขำโยม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101341   นางสาววรวรรณ   โมเทียน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101344   นางสาววิภาวี   ก๋าใจ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101359   นางสาวอธิตญา   ย่อมเยาว์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101360   นายอมตะ   สมศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101363   นางสาวอำภา   ช่วยไว้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101364   นางสาวศิริธร   ศรีภูมิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201102303   นางสาวกนกวรรณ   มนเทียน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102306   นายกฤษดง   ขาวเถิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102310   นางสาวกานติมา   แสงดิษฐ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102312   นางสาวเกตน์สิรี   จ่อนด้วง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102313   นางสาวเกตน์สิรี   วรรณคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102314   นางสาวเกตุสุดา   ภู่จีน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102318   นางสาวแคทรียา   โลกะวิทย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102320   นายจักราวุฒิ   ความหมั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102331   นางสาวชลกานต์   เขื่อนจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102334   นางสาวชลิดา   จันทร์ปา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102335   นางสาวชลิตา   สายศักดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102348   นางสาวดลนภา   ส่างเสน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102349   นางสาวดวงกมล   ต้นจำปี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102352   ทัศน   เผือกผ่อง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102353   นายธนบดี   ผิวสา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102355   นางสาวธนพร   คำหอม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102362   นางสาวธัญญาภรณ์   เหวยยูกู่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102365   นางสาวธัญญาลักษณ์   พรมจักร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102366   นางสาวธิดารัตน์   ขันทะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102368   นายธีรชัย   สันทะวงศ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102369   นายธีระพงษ์   คำจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102374   นายนลธวัช   แสงแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102378   นายนำโชค   ใจหล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102382   นายปณิธาน   ปัญญาหล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102385   นางสาวปรอยฝน   มาเยอะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102388   นางสาวปรีชยานันท์   มั่นทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102391   นายปิยะเวช   ศรีวิชัยแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102394   นางสาวพนิตนันท์   บวรสวัสดิ์ดำรง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102399   นายพล   พลานุ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102401   นางสาวพสิกา   เกษมควรคีรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102405   นายพีรพล   วิชาคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102411   นายภานุวัฒน์   ใจจะดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102420   นายระสิกร   นุกาศรัมย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102424   นางสาววรลักษณ์   ศรีสุข : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102425   นายวรวุฒ   แซ่พ่าน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102426   นางสาววรัญญา   บุญเรือง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102427   นางสาววรางคณา   ศรีสุยิ่ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102432   วิภาวี   เพ็งแพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102435   นางสาวศศิประภา   ยิ้มดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102436   นายศิกษก   แป้นห้วย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102440   นางสาวศิริวิภา   ทองรัตน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102443   นางสาวสกุลนา   สีตาล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102455   นางสาวสุวิมล   อินทร์บาล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102456   นางสาวอชิรญา   สุขใส : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102457   นางสาวอชิรญาน์   เปรมสมบัติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102458   นางสาวอทิตยา   เต็นเส้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102459   นายอธิป   โสภณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102461   นางสาวอภิญญา   ม้วนสูงเนิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102462   นางสาวอภิญญา   สาทางกูล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102463   นายอมรเทพ   สวนภักดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102465   นางสาวอรปรีญา   ศรีสุข : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102466   นางสาวอริสรา   ศรีสถาน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102468   นายอานัส   ปาเต๊ะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102469   นางสาวอาพาพร   พนาวัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102471   นางสาวอารีญา   อินตาโย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102472   นางสาวอารีรัตน์   วรรณภิระ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102481   นางสาวปริยาภัทร   ศรีสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102486   นางสาวเกษม์น้ำทิพย์   กลิ่นชิด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102487   นางสาววรรณิดา   จินดาชื่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102488   นางสาวสิริรัตน์   หนูทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201105306   นางสาวชลธิชา   ตุมอญ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201113309   นางสาวชลธิณี   วรรณสุภา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201113312   นางสาวณัฐพร   บุญญัติ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201113316   นางสาวปริยาภรณ์   แสนบุดดี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201122018   นายธนพล   ไชยวรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122025   นางสาวปารียา   จันทร์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122029   นายพลภัทร   สีสัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122034   นายพีรดนย์   วรรณรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122049   นางสาวลัคณา   สร้อยพรมราช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122057   นายสิทธิศักดิ์   นาชัยภูมิ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122063   นายอรรถพล   ปาระคะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201124303   นายธรณ์เทพ   ฟูลิ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6201124305   นายพลพล   อินทร์ใหญ่ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6201124306   นายพหุชัย   พรผักแว่น : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6201124308   นายวรกานต์   ทิพย์ชาติ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6201125302   นางสาวกนกอร   ชื่นเสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125311   นายฑณวรรษ   อำไพวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125313   นางสาวณัฐพร   จันทร์ผ่อง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125314   นายณัฐวุฒิ   จาวเจริญพาณิชย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125318   นายเทพ   ทองอร่าม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125328   นางสาวบุษยามาศ   เเสนบัวคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125333   นางสาวพัชราภรณ์   สีเสน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125336   นางสาวภัคจิรา   ขาวมาก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125344   นางสาวลลิศา   ปริกเพชร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125354   นางสาวสุชัญญา   เนตรมณี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201126321   นางสาววสกมล   มูลรส : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6203102301   นางสาวเกวลิน   สอนพันระ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6203102303   นางสาวชนิสรา   สินล่ำซำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6203102304   นางสาวชมพูนุช   ชุมภู : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6203102306   นายเทพทัต   โสมนัส : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6203102315   นางสาวมลทิชา   เช้าสุวรรณ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6203102317   นางสาวรัตน์สุดา   มีจินดา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6203102321   นายอิทธิพันธ์   เกียรติศักดิ์กำจาย : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6203102322   นางสาวกัลยาณี   ปัจเวก : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6203103343   นางสาวศศิวิมล   ภัคสิทธินันท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203103344   นางสาวสิริรัตน์   ชูแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203104314   นายวิศวะ   เพียงดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6204101339   นายภัทรภูมิ   โชคระดา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204101344   นายรฐพล   ดวงชื่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204103310   นางสาวสุภชา   สุริวรรณ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6204103313   นายธีรเดช   สุขป้อม : เคมี 3ชั่วโมง
6204103315   นางสาวสุกัญญา   นามแก้ว : เคมี 3ชั่วโมง
6204105302   นางสาวจิราภรณ์   อภิรักษ์มงคล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6204105307   นางสาวณัฐธิดา   ธนานันท์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6204105313   นางสาววัลยา   แก้วจา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6204105314   นายวิศวยศ   เวชสิทธิ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6204105315   นางสาวกรทิพย์   กันทา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6204106305   นายณัฐกานต์   ปิ่งหย่า : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204106316   นายพชร   สมบูรณ์ชัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204106319   นายภูวฤทธิ์   ธรรมเดช : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204106321   นายวรวิชญ์   มณีธรรม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204106323   นายศรายุทธ์   ราชฤทธิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204106325   นายศิรชัช   สัจจาเฟื่องกิจการ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204108302   นางสาวนันทิชา   คัสเกตุ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6205101318   นางสาวชนาภา   แซ่ซี้ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101327   นางสาวณัฎธีรา   สังคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101340   นางสาวธดากรณ์   เชื้อสอาด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101365   นางสาวเพชรรัตน์   โนจา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101380   นายศุภโชค   สมพงษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101400   นางสาวอรสา   นิลสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105302   นางสาวกมลทิพย์   แจ่มจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105305   นางสาวกิตติมาพร   เกาะสังข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105320   นางสาวชิดชนก   มูลมอญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105321   นางสาวณัฎฐริดา   บุญวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105339   นางสาวนภัสรา   หมื่นทะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105342   นางสาวนฤชา   เจริญวิทย์ธนเดช : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105344   นางสาวนุชรี   เมืองมาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105348   นางสาวประดิภา   อินทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105361   นางสาววรลักษณ์   หงษ์เก้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105365   นางสาวศจีรัตน์   ปัญโญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105366   นางสาวศรัณย์พร   ทะเทพ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105367   นางสาวศศิพิมพ์   พรมสุวรรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105369   นางสาวศิริโสภา   ชายคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105371   นางสาวสมิตา   อินอำพันธ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105375   นางสาวสิริกาญจน์   มั่นทิสุทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105378   นางสาวโสรีรัตน์   ใจผ่อง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105383   นางสาวอรอนงค์   ชมภู : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105396   นางสาวนริศรา   การเพียร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105406   นางสาวศรินยา   กิตติวิโรจน์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6206101318   นางสาวจิตราภรณ์   จิตจักร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101320   นางสาวจุฑามาศ   หล้าทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101328   นายชนม์ชนก   ต๊ะรังษี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101382   นางสาวภณิดา   พิมพ์โพด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101392   นางสาววนิตชญา   ต๊ะก๋อง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101394   นางสาววรารัตน์   ศรีจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101395   นางสาววริศรา   มาเครื่อง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101396   นายวัชรพล   ชัยวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101397   นางสาววัชราภรณ์   ศรีพรหมษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101412   นางสาวสุนารี   พึ่งพาเลิศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206102304   นางสาวกรวีร์   วงค์หาญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102318   นายกิตติศักดิ์   ไชยชนะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102323   นางสาวจินตนา   โนจา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102324   นางสาวจินทภา   โพธิ์เงิน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102326   นางสาวจิรัชญา   ทาธิจันทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102328   นางสาวจิราภรณ์   ยอดผ่านเมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102333   นางสาวณัฐธิดา   ปันตา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102334   นายณัฐพล   เกตุโตกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102337   นางสาวณัฐิกา   พงษ์พาน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102341   นางสาวทัศนีย์   ติ๊บตึง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102346   นายธราธร   กลันทปุระ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102347   นางสาวธันยพร   เพชรนามชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102348   นางสาวธารารัตน์   ลบบำรุง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102350   นางสาวนันท์ธีรา   อินต๊ะนา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102351   นางสาวนันทนัฐ   เขียวสา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102367   นางสาวพัชรินทร์   นามวงษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102379   นายภูธดล   พรกนกโสภณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102381   นางสาวมณีสรา   ปลูกปัญญากุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102389   นางสาววัชราภรณ์   ใจกันทะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102390   นางสาววัชราภรณ์   ยิ่งตระกูล : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102391   นายวิชชากร   ศักดิ์วงศ์วรุณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102392   นายวิทวัส   นครังสุ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102398   นางสาวศิริลักษณ์   พรรณขาม : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102400   นายศุภสิน   เครือแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102403   นายสิรภพ   มิหายศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102406   นางสาวสิริภัชร์   มาสง่า : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102407   นางสาวสุชาดา   เเซ่ย่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102408   นางสาวสุตาภัทร   จันทร์ลอย : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102410   นางสาวสุนันทินี   ธรรมใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102411   นายสุเมธ   แซ่ฉี : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102412   นางสาวอัจฉราพร   ไชยวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102413   นางสาวเสาวลักษณ์   หนูดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102423   นางสาวอลิษา   อินต๊ะสืบ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102424   นางสาวอาทิติญา   กันทาสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102426   นางสาวไอริน   พรมมนตรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102427   นางสาวกัลยา   เลามี่ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102431   นายณัฎฐวัฒน์   จบถิ่น : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102433   นายนฤเบศฐ์   ฉัตรหลวง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102438   นางสาวศุภดา   ชาวนาแปน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102451   นางสาวนรีกานต์   ศรีออน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102452   นางสาวภาสินี   กาวรรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206103301   นางสาวกนกพร   จันคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103302   นางสาวกนกศิลป์   อุบล : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103305   นางสาวกรกนก   กุลโน : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103309   นางสาวกัญญารัตน์   มะโนรา : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103313   นางสาวเกวลิน   เผือกผุด : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103322   นางสาวชุติกาญจน์   อินทะปัญโญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103324   นางสาวณัฐกานต์   นาคสุวรรณ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103325   นางสาวณัฐฐิกาน   ใจคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103326   นางสาวณัฐณิชา   จุ่มเย็น : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103327   นางสาวณัฐธิดา   บุญเป็ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103329   นางสาวณัฐพร   บุญทา : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103332   นางสาวณิชาภัทร   อ่อนกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103333   นางสาวดวงกมล   คนคล่อง : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103337   นางสาวธัญชนก   พลับใหญ่ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103341   นางสาวธัญวรัตม์   กันทาดง : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103342   นางสาวธาริณี   ตันกุระ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103343   นางสาวธิดารัตน์   ชัยมงคล : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103344   นางสาวธิดารัตน์   ต๊ะดง : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103346   นางสาวนพรดา   อาจิณพัฒน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103350   นางสาวนัทธมน   ชีวะตานนท์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103351   นางสาวนันทิชา   ใจอินตา : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103362   นางสาวป่านเงิน   จารุจินดา : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103363   นางสาวปารียา   ผูกรัก : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103365   นางสาวพรรณิภา   ชุมทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103366   นางสาวพัณณิตา   สินสวัสดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103367   นายพันนฤทธิ์   โสมปาน : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103370   นางสาวพิมพ์ประภา   พรสวัสดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103371   นางสาวเพชรดา   สุนันต๊ะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103379   นางสาววนิดา   สังข์น้อย : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103382   นางสาววริศรา   ยอดสมใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103385   นางสาววิภาพร   ดอยกิ่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103403   นางสาวสายสุดา   สิทธิ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103408   นางสาวสุพัตรา   ทองเถื่อน : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103410   นางสาวสุพิชญา   ขุนหาญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103411   นางสาวสุมินทร์ตรา   ปะนามะสา : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103413   นางสาวอภิสรา   เอี่ยมโอภาษ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103414   นางสาวอรหทัย   สีชะเดช : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103415   นางสาวอัญชนา   ศรีพรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103416   นางสาวอัมพวรรณ   วิงวอน : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103418   นางสาวเอื้องฟ้า   สิทธิชล : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103419   นางสาวจิราลักษณ์   พงค์ปัญญา : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103422   นางสาวธิดารัตน์   สุริวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103424   นางสาวรุ่งไพลิน   คำอ้าย : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103426   นางสาวศศิพิมพ์   สุริยศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103428   นางสาวอรณัญช์   ชนะจิตทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6206104304   นางสาวกานต์พิชชา   ผิวกลม : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104314   นายธนรรชน   จวงจอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104315   นายอชิรญา   เมืองอินทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6206104346   นายชนะศักดิ์   ทิตธัญลักษมณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6206105008   นางสาวชวัลลักษณ์   ไกรกรุง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6206105010   นางสาวณัฐธิดา   สิงห์แก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6206105028   นางสาวสุภาวดี   ขันทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6209101004   นางสาวเกวลี   ศิริวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101035   นางสาวภาวินี   หลงกูนัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101057   นางสาวแสงเดือน   ลุงต๋า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101302   นางสาวกมลทิพย์   ตั้งประดิษฐ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101305   นางสาวกัญญารัตน์   สถานกอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101308   นางสาวเกษวรินทร์   เขียวมณีย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101310   นางสาวเขมิกา   ปูคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101312   นางสาวจิราลักษณ์   ลุงกอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101323   นางสาวณัฐธิดา   สถานเขื่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101327   นางสาวดารารัตน์   กลิ่นขจร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101330   นางสาวแตงโม   มูหลิ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101347   นางสาวปิยะฉัตร   ศรีคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101352   นางสาวพรสวรรค์   วงศ์แสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101354   นางสาวพัชรี   ศรเตโช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101356   นางสาวพิมพ์ชนก   ถวายนิล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101357   นางสาวพิมพ์นิภา   พวงมาลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101358   นางสาวพิยะดา   แก้วเล็ก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101361   นางสาวภริดา   เชอมือกู่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101367   นางสาวเมทินี   แสงคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101368   นางสาวรวิสรา   บัวสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101371   นายวราเทพ   ไพรสานฑ์วณิชกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101372   นางสาววราภรณ์   วงค์แปง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101384   นางสาวสิริรัตน์   โตยัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101389   นางสาวอภิชญา   เป็งโต : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101390   นางสาวอรมณัส   พรหมสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101391   นางสาวอรัชพร   ชัยมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101393   นางสาวอัญชลี   สุทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101395   นายโชคชัย   วิกิจสร้างสรรค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101397   นางสาวณิชากร   ทองอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101403   นางสาวโศภิตา   แสงศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102313   นางสาวเนรัญชลา   สุพรรณ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102314   นางสาวเบญจมาศ   ปาต๊ะ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102315   นางสาวปิยะนันท์   ผดุงสันต์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102316   นางสาวพรชนก   ศรีวงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102321   นางสาวศิรดา   เดชาชาติ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102325   นางสาวสิริพร   แสงไฟ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102327   นางสาวอภิชญา   มงคลภัทรสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102329   นางสาวอรณี   แพพิมพารัตน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209102332   นายอเล็กซานเดอร์   เสนทาวงศ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6210101342   นายอภิชัย   กิ่งแก้ว : การประมง 3ชั่วโมง
6212101303   นายชวิศ   ไตรสัตยกุล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6212101305   นายธนวิชญ์   ที่ปรึกษา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6212101308   นางสาวนภารัตน์   ผิวผ่องงาม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6212101309   นางสาวนฤมน   วงศ์สุต๋า : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6212101315   นายปิติภัทร   อินต๊ะวิชา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6212101318   นางสาววรัสยา   อูปคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6212101319   นางสาววินิดา   จันตุมมา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6212101320   นายสุภัทรชัย   สมกาศ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6212101321   นางสาวอทิตยา   ชมใจ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6212101322   นางสาวอริสรา   ทองวร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6212101323   นางสาวอารยา   อุดเลิศ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6212101325   นางสาวปรีญารัตน์   ปาปะเถ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6212102301   นางสาวกรรณภิรมย์   บริบูรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102303   นายกษิดิศ   ชมชวน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102310   นายเชาวรินทร์   ไร่ดี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102311   นายเด่นภูมิ   มามาก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102313   นางสาวธนิดา   เดชะบุญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102316   นางสาวปรียาภรณ์   รากพุดซา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102317   นางสาวปาณิสรา   เปลี่ยนไทย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102332   นางสาวหทัยนันท์   กาศสมบูรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102334   นางสาวอภิชญา   เกตุหอม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212106305   นายฐากูร   ธรรมบุตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6212106306   นายณฐิณัฐ   สูงขาว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6212106310