โครงการ Green Economy สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (การดำรงค์ชีพตามศาสตร์สหกรณ์)

วันที่เริ่มต้น 22/08/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ "เป็นผู้นำทางด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียว (Green Economics) ของประเทศ" และกำหนดอัตลักษณ์นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ คือ "เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง" นั้น คณะฯ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ที่กำหนด โดยกำหนดให้ทุกหลักสูตรจัดโครงการ/ กิจกรรมที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์จึงมอบหมายให้นักศึกษาเป็นผู้กำหนดหัวข้อในการจัดโครงการ Green Economy ของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และนำของที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ นักศึกษาจึงได้เกิดความคิดที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักเกษตรอินทรีย์ และหลักตามศาสตร์สหกรณ์มาใช้ในการดำเนินชีวิต ดังนั้น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์จึงจัดทำโครงการ "การดำรงชีพตามศาสตร์สหกรณ์" สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปี 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เช่นการปลูกผัก และการประกอบอาหารจากผลผลิตที่เพาะปลูกได้ โดยเชิญ คุณเบญจวรรณ จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร มาให้ความรู้ในเรื่องนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 52 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล