โครงการสื่อมวลชนสัญจรการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ทางการแพทย์เพื่อประชาชน

วันที่เริ่มต้น 01/09/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 25/09/2562 เวลา 12:00
สถานที่จัด ศูนน์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง ฝ่ายสื่อสารองค์กร หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสารธารณสุข กรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมการวิจัย และการพัฒนาปลูกกัญชาอินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ซึ่งมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร องค์ความรู้ รวมไปถึงทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพาะพันธุ์เมล็ดอินทรีย์ การปลูกบนพื้นที่ที่ได้รับรองตามมาตรฐานและตามกฎหมายกำหนด จึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ได้แถลงข้อมูลข่าวสาร และชี้แจ้งข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยความร่วมมือจากสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล