ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5905101328   นางสาวณัฏฐ์ธิดา   อินทปัญญา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101340   นายธณากร   สินเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5922101305   นางสาวกัญญาณัฐ   จ่าเมือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 5ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 5ชั่วโมง
6105105398   นางสาวสุชัญญา   บุญธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 5ชั่วโมง
6106104360   นายธรรมรัตน์   เเซ่ตัน : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104380   นายปาฏิหาริย์   แสงสว่างพิพัฒน์ : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104443   นางสาวอารียา   นันตา : การเงิน 5ชั่วโมง
6118102313   นายจรินทร์   บุญวิจิตร : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6118102356   นายพีรณัฐ   กุลรินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6118102369   นายศุภกิตติ์   แสงสว่าง : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6118102374   นายสุพัฒน์   เดชะ : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
6201101318   นายธีระพัฒน์   โคตะบิน : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6201101320   นายนรบดี   ธิตา : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6201101332   นายพีรพล   เจริญชีพ : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6201101333   นายภาณุเดช   อิสระภาพตระกูล : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6201101337   นายระพีพัฒน์   แสงสว่าง : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6201102329   นายเจนภพ   พรรณขาม : พืชสวน 5ชั่วโมง
6201102337   นายชินกร   บับพาน : พืชสวน 5ชั่วโมง
6201102338   นายฐรภัทร   ใหม่กันทะ : พืชสวน 5ชั่วโมง
6201102391   นายปิยะเวช   ศรีวิชัยแก้ว : พืชสวน 5ชั่วโมง
6201102460   นายอนันตระกูร   เกลี้ยงพร้อม : พืชสวน 5ชั่วโมง
6205105309   นางสาวจินดาพร   วงศ์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 5ชั่วโมง