โครงการแข่งขันกีฬาสี่เส้าสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาม้งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 22/09/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 22/09/2562 เวลา 17:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านพระนอน 44 ถนนโชตนา ซอย 6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6003103341   นางสาวพรพรรณ   เลาหาง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6018102352   นายปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6103103314   นางสาวฐิติกา   พรธีรโชติ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6104103329   นางสาววรรณพร   กิจโชคประเสริฐ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103342   นางสาวอัมพร   หว่างไม : เคมี 6ชั่วโมง
6203103313   นายทรงวุฒิ   พนมไพร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6204101326   นายบวรพจน์   แสนโซ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6205105349   นายปราบ   แซ่ว้าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206101317   นางสาวจิตรนุช   แซ่ว่าง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206102305   นางสาวกัญจน์ชญา   แซ่ลี : การตลาด 6ชั่วโมง
ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสี่เส้าสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาม้งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ โรงเรียนบ้านพระนอน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีสมาชิกชมรมเข้าร่วมจำนน 56 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 56 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล