ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004108315   นางสาวฤทัย   สิริวงศกร : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6006103410   นางสาวพลับพลึง   ชัยรักษ์วารี : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103491   นางสาวสุวนันท์   ทรงตระกูลวงศ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104394   นางสาวยอดใจ   พนมไพร : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104398   นางสาวรื่นฤดี   แซ่หลี : การเงิน 6ชั่วโมง
6012106366   นายศุภกร   มาลีศรีไสว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6022101394   นายมนตรี   แซ่โซ้ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6103103334   นางสาวปิยนุช   แซ่เฮ้อ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6104101386   นายสมยศ   มุกดาสวรรค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6106102322   นายจิรวัตร   เลาย่าง : การตลาด 6ชั่วโมง
6106105304   นายไกรภพ   ถนอมรุ่งเรือง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6109101361   นางสาวรุ่งทิวา   สินวิริยะนนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6112107309   นางสาวทิพย์สุภา   แซ่หว้า : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6201102323   นายจิรพันธ์   แสงสกุลไพศาล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102328   นายจีรศักดิ์   วิทยา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102337   นายชินกร   บับพาน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6203103316   นางสาวธิดากาญจน์   แซ่โซ้ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6204101328   นายปรมินทร์   กรกีรติการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204101351   นายศิริวุฒิ   ภูวนาสันติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6205101311   นางสาวจรุณี   วงศ์บุญชัยเลิศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101339   นายทัพพสาร   ปริญาภัสร์สกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101403   นายอานันท์   แสนหาญชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206101307   นายกิตติพงษ์   วนาสุวดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206101361   นางสาวนํ้าฝน   จินดาประภาพร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206102331   นายชูชาติ   ตระการตระกูล : การตลาด 6ชั่วโมง
6206102399   นายศุทธิชัย   เลาย่าง : การตลาด 6ชั่วโมง
6210101314   นายทรงพล   กมลยุทธชัย : การประมง 6ชั่วโมง
6212102346   นายวิจารณ์   แซ่เฒ่า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212106332   นายอนุภาพ   เลาว้าง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6214102380   นางสาวศรสวรรค์   วัจน์นาถรุ่งโรจน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6215123342   นายวีรชัย   เลาว้าง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6222101309   นายกันตพงษ์   เลาหาง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง