โครงการสัมมนา เรื่อง " เจาะลึกธุรกิจภายใต้แรงกดดัน ๔.๐ "
-
วันที่เริ่มต้น 11/09/2562 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 11/09/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5706101430   นายศุภณัฐ   บุญรอด : การจัดการ 5ชั่วโมง
5806101391   นายนันทชัย   สิงห์มะโน : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101304   นางสาวกรกาญจน์   คำศิริชัยกุล : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101312   นายกันตภณ   สุดนาลาว : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101316   นางสาวเกศสุดา   สมใจ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101320   นายจักรกฤษ   จันทรเถร : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101322   นางสาวจันทกานต์   จันทร์ตาใหม่ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101323   นางสาวจิดาภา   อิ่มเขียว : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101324   นางสาวจิตลดา   นามวัฒน์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101331   นางสาวเจนจิรา   แก้วทอง : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101333   นางสาวชนกกานต์   ต๋าคำ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101337   นายชนัญญู   แก้วพุง : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101339   นางสาวชลธร   โกมล : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101342   นายชันกร   ไชยวงศ์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101350   นายณัชพล   ศิริพงศ์อำไพ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101355   นางสาวณัฐนรี   กิตติชัยวรคุณ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101356   นางสาวณัฐนันท์   จันทร์คำเรือง : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101361   นางสาวทัตพิชา   วาณิชรวิภาส : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101363   นางสาวทิพานัน   โพทวี : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101364   นายทิวกร   การินเสน : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101365   นางสาวธนภร   อิฐานูประธานะ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101367   นายนันท์นภัส   นาวา : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101368   นายธนา   สายอุด : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101370   นางสาวธัญชนก   เม็งขาว : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101371   นางสาวธัญญาเรศ   หลักแก้ว : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101373   นางสาวธิดานันท์   ผัดเรือน : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101376   นายธีรภัทร   ชัยเสนา : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101377   นายธีระภัทร์   เกียรติศิริถาวร : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101380   นางสาวนวนันท์   แพงกระโทก : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101389   นางสาวนิราวรรณ   มั่นแย้ม : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101392   นางสาวนุจเนตร   ผลจันทร์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101393   นางสาวบุณยนุช   วงศ์ลัดดา : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101398   นายปรเมศวร์   สังฆารมย์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101399   นางสาวประกายแก้ว   สุภารักษ์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101400   นายประพาส   เฮงมีชัย : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101403   นายปรินทร   ถิรกมลพันธ์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101404   นางสาวปรียาณัฐ   มณีจรรุ่งเรือง : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101407   นายปาฏิหาริย์   อัมพาผล : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101408   นางสาวปาณิสรา   นวลขาว : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101409   นางสาวปิยนัท   อุ่นเรือน : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101410   นายปุเรนทร์ฉัตร   หวลคำ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101412   นางสาวพรชิตา   อุตมะโน : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101415   นายพรวิทย์   เกรอด : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101416   นายพสธร   ประไพวรรณ์กุล : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101417   นางสาวพัณณิตา   ดุษฎีสังเวย : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101422   นางสาวภัทราพร   แก้วดำ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101429   นางสาวมนสิชา   อ่อนตาผา : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101430   นางสาวมยุริญ   แม่นยำ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101431   นางสาวมัชฌิมา   ยิ้มแย้ม : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101436   นางสาวรัตติกาล   รัตนศิลา : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101437   นายรุ่งโรจน์   ชมชื่น : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101439   นางสาวลักษมี   ชัยวงศ์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101441   นางสาววนิดา   กะล้อม : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101444   นายวรยุทธ   จินดาธณารักษ์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101445   นางสาววรวรรณ   ลาหลง : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101446   นางสาววรัญญา   กิตินันท์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101448   นางสาววัชรี   ภูวนารถ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101449   นายวัสพล   ทรายหมอ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101451   นางสาววิภาพร   รอดอ่อง : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101453   นายศศิพิมล   ฉลาดเขียว : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101455   นางสาวศรสวรรค์   สายกูด : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101456   นายศรัญวิทย์   สมศรี : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101458   นางสาวศศิภา   นิลพันธ์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101459   นางสาวศศิวิมล   สุธรรมมา : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101461   นางสาวศิริลักษณ์   อินทวัน : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101466   นายสหรัฐ   ศรีคำขัติ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101469   นายสิริกร   สินเสาร์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101472   นางสาวสิริวิมล   บุญทะวงค์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101476   นางสาวสุขคำ   ปัญญา : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101477   นางสาวสุดารัตน์   หน้อยบุญตัน : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101479   นางสาวสุนิษา   สิงห์สัน : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101481   นางสาวสุภาพาน   อัมพรศรี : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101483   นายสุริยันต์   บูชาผาภูมิ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101484   นายสุริยาวุธ   ปาละสุวรรณ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101488   นางสาวหทัยทัต   เอี้ยพิน : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101494   นายอภิสิทธิ์   แซ่ย้าง : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101495   นายอภิสิทธิ์   ณ วรรณติ๊บ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101500   นางสาวอัมภาพร   สุริยา : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101501   นางสาวอาจารี   วัฒนะ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101503   นางสาวอิสริยาภรณ์   มะโนสกูล : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101505   นางสาวอุไรรัตน์   ยะมัง : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101507   นางสาวพรพรรณ   ขจรเกียรติชวาล : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101509   นางสาวแสงสุรีย์พร   แซ่เอี้ยว : การจัดการ 5ชั่วโมง
ชื่อโครงการ : เจาะลึกธุรกิจภายใต้แรงกดดัน ๔.๐
หลักการและเหตุผล
จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของภาคเหนือ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพ ความสวยงาม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่โดดเด่น จึงเป็นที่น่าดึงดูดของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่
ต้องการเห็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของคนภาคเหนือ เชียงใหม่จึงเป็นที่น่าจับตามองของเหล่านักธุรกิจที่มองเห็นโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น โดยมีธุรกิจมากมายหลายประเภทส่วนใหญ่จะ
เป็นธุรกิจด้านการบริการ แต่ด้วยการทำธุรกิจในเชียงใหม่ที่ได้ฉายาจากนักธุรกิจว่าเป็นเมืองปราบเซียนซึ่งเคยมีนักธุรกิจหลายคน ทั้งมีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียงเข้ามาทำธุรกิจในเชียงใหม่ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ
จึงทำให้เชียงใหม่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองปราบเซียนตัวจริง โดยเฉพาะธุรกิจบริการไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจร้านนวด โรงแรมที่พัก รวมไปถึงธุรกิจสถานบันเทิง
โดยเมื่อ ๕-๖ ปีที่ผ่านมาธุรกิจสถานบันเทิงของจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้เกิดขึ้นมากมาย แต่ในปัจจุบันก็ต้องปิดตัวลง เนื่องจากพิษเศรษฐกิจ กับรูปแบบการดำรงชีวิตรวมถึงความต้องการของคนในปัจจุบันได้
เปลี่ยนแปลงไป ทำให้นักธุรกิจที่คิดจะลงทุนกับธุรกิจสถานบันเทิงนั้นเป็นเรื่องยากเพราะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ทำเลที่ตั้ง เมนูเครื่องดื่มรวมทั้งสไตล์การตกแต่งร้านแต่มีสถานบันเทิงแห่ง
หนึ่งที่เปิดมานานกว่า ๑๐ ปี โดยที่ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนก็ยังคงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสไตล์การตกแต่งร้าน เครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์และความแปลกใหม่ของแสงสี
เสียงที่แตกต่างจากสถานบันเทิงอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างดี และสถานบันแห่งนี้ก็คือ “ท่าช้าง คาเฟ่”
จากสไตล์การตกแต่งร้านที่น่าดึงดูด เครื่องดื่มที่เป็นสูตรเฉพาะ ความเป็นกันเองของพนักงานภายในร้านกับลูกค้า และพื้นที่ของร้านที่มากพอต่อความต้องการ จึงเป็นสถานที่อันดับต้นๆที่ผู้คนนัดรวมตัวกัน
เพื่อพบปะสังสรรค์ โดยท่าช้างเป็นร้านสถานบันเทิงของ คุณวมินทร์ ประกอบสุข ซึ่งเขาเริ่มต้นประกอบธุรกิจท่าช้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยอาศัยเงินลงทุนของตนเอง โดยมีเพื่อนช่วย ๓-๔ คน ซึ่งแรงบัลดาลใจ
เกิดจาก การที่รุ่นน้องชอบเที่ยวสถานบันเทิง ประกอบกับกฎที่ต้องเข้าบ้านก่อน ๓ ทุ่ม จึงทำให้เขาเปิดร้านสถานบันเทิงเป็นของตัวเองเพื่อที่รุ่นน้องจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกล และสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
โดยการตกแต่งร้านแรกเริ่มเป็นแนว Junk Art ที่นำของเก่ามาตกแต่งร้านให้เกิดความโดดเด่นของร้าน
ในปัจจุบันท่าช้างกำลังเริ่มโครงการที่จะนำผลิตผลตามฤดูกาลของเกษตรอย่างเช่นสตอเบอรี่มาผลิตเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยใช้ชื่อของแบรนด์เป็นชื่อร้าน และยังมีเครื่องดื่มที่หลายหลายมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็น แสงสว่าง แสงสุดท้าย และหมาใจดำ ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน แต่เบื้องหลังการทำธุรกิจสถานบันเทิงยังมีโครงการอีกมากมาย ที่ทำเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน อย่างเช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสและสงเคราะห์บ้านพักคนชรา เป็นต้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ผู้จัดทำโครงการมีความประสงค์ที่จะทำการศึกษารูปแบบกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ คุณวมินทร์ ประกอบสุข และศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทาง
ให้ผู้ประกอบธุรกิจหน้าใหม่ที่สนใจได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้ชื่อหัวข้องานสัมมนาว่า “เจาะลึกธุรกิจ ภายใต้แรงกดดัน ๔.๐”
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ และแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ
๒. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา
๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำแนวคิดและความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย :
นักศึกษาภายใน จำนวน ๔๐๐ คน
บุคลากรภายนอก จำนวน ๑๐ คน
ตัวชี้วัด :
๑. เชิงปริมาณ
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๑๐ คน
๒. เชิงคุณภาพ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐
สถานที่จัดกิจกรรม :
ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันเวลาและสถานที่ :
วันพุธที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ น.
วิทยากรในการจัดกิจกรรม :
นายวมินทร์ ประกอบสุข (จอม ท่าช้าง)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   400 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล