ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806102537   นางสาวดารณี   ใจวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5903103341   นายมณฑล   คีรีบูนแดนไพร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5903105306   ณัฐติญา   ปั้นประสงค์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5905104325   ชลินทร   อินดวง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104340   ทัศนีย์   สุริยะชัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104348   นนทลี   เนิดน้อย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905201301   นายกฤษฎ์   ใจจินา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201305   มารีรัตน์ฌิ   ลุงมู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905204302   กมลพรรณ   ปะระดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204305   กิติศักดิ์   กาทู : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204308   จุฑาทิพย์   จันทวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204329   บวรภัค   ยะสะนะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204331   ปฏิภาณ   มาตัน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204334   พิชญา   คำฟอง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204350   อนันตชัย   พรรษา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204354   อาทิตย์   ทองดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101303   นางสาวกนกวรรณ   บัวกัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101305   นายกฤตนัย   ญานะแสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101306   นางสาวกฤติยา   นาอินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101314   นางสาวเกวรินทร์   อินทนุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101318   เกียรติก้อง   กองเงิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101328   นางสาวจุฑามาศ   จืมทราย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101329   นางสาวจุฬาลักษณ์   ทองหนุน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101335   นางสาวชนกานต์   ศรีจันทร์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101336   ชนัชญ์ตา   เข็มสม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101338   นางสาวชนิดา   ขันคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101354   นางสาวณัฐติกานต์   บุญจันทร์ต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101358   นางสาวดาราพร   ถาแพร่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101359   เดชฤทธิ์   จันทร์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101360   นายทรงกรต   วงค์ไชย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101362   นายทินภัทร   ลังกาพิงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101369   นางสาวธมนวรรณ   จันทรามูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101372   นางสาวธันย์ชนก   คำสร้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101375   นายธีรเดช   กันทะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101382   นัทวดี   คำเมฆ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101387   นางสาวนิภาพร   คำฟองเครือ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101394   นางสาวเบญษญากรณ์   ธรรมยศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101396   นางสาวปภัสรา   พิศวงห์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101426   ภาณุวัฒน์   ขัติยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101435   นางสาวรพีพรรณ   เผือกสังคชา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101438   นางสาวรุจิเรศ   ไชยอ้าย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101450   นายวิทยุทธ์   จันทร์เพชร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101465   นางสาวศุภาวรรณ   จักร์คำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101468   นางสาวสายฝน   อินสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101470   นางสาวสิริญญา   ปัญวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101471   นางสาวสิริมา   นุ่มนิ่ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101478   นางสาวสุทธินี   ศรีกันไชย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101480   นางสาวสุภัสสรา   ศรีใจวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101482   นางสาวสุภาวดี   นราหาญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101490   นายอนุวัช   ศรีน๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101496   นางสาวอรปรียา   ศรีวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101506   นิธิกร   สันชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102457   นายภาณุพันธ์   จันทร์ขัน : การตลาด 3ชั่วโมง
5906103307   นางสาวกัญวรา   เจริญผล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103352   นางสาวณัฐฌา   ทัตเศษ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103353   นางสาวณัฐฌานันท์   หลวงปวน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103358   นางสาวณัฐพร   จ่อมจีน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906104329   นายเจษฎา   ทองดีเลิศ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104387   นายพงศกร   วิริยะพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5909101307   นางสาวกาญจนา   สัญจรดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101333   นางสาวณิชากร   เหล่าชาติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101336   นางสาวธนวรรณ   ไชยสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101337   นางสาวธัญชนก   วัดกลาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101339   นางสาวธารใส   ทรายมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101343   นันทพัชร์   ธนัญธรวนิชกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101345   นางสาวนิธิพร   สารใจวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101346   นางสาวนิรชา   เชียงหนุ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101350   นางสาวปรารถนา   สุริยะวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101355   นางสาวปิยรัตน์   จันลอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101374   รัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101379   นางสาววรรณิดา   ราชนิยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101381   นางสาววัลคุ์วดี   จี้ปูคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101389   นางสาวสมิตา   พลอยเรียง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101402   นางสาวเสาวคนธ์   จอมเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101403   นางสาวเสาวลักษณ์   ไชยปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101404   นางสาวอนงค์นาถ   สีนวลผ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101408   นางสาวแอนจีล่า   เอสเปรันซ่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5915123335   นายธนพงษ์   บุญเลิศ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123350   ประณิธาน   ถนอมกาย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123365   ภาคภูมิ   อินทพงษ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5918102312   นายจุลธวัช   ทองอร่าม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102314   ชนาธิป   บุญสนอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102315   นายชิตณรงค์   สำราญถิ่น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102319   ณัชรัช   สิริสิงหรัชช์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102340   นายปรีดา   ขวาชารี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102365   นายสันติสุข   เกตุรมย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102370   นายอรชุน   เนตตกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6003101334   ประทานพร   โสดา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6006101301   กชพรรณ   แคว้นไธสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101304   กมลวรรณ   จันทนานนท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101305   กรกช   หัวคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101309   กัญญารัตน์   อัศวะภูมิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101310   กัลยาณี   สีจา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101311   กัลยานี   ลีจาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101313   การะเกด   เกตุกลมเกล้า : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101314   กิ่งฉัตร   แสงทองดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101318   กิฟฟารีน   ธรรมวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101319   กุลณัฐ   ประวิง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101321   เขมจิรา   เขียวจันสืบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101323   จักรกฤช   มูลชีพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101324   จักรกฤษณ์   ภาระกิจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101327   จิตรภาณุ   ยังใสไพร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101329   จิรายุ   จันทร์ดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101330   จีระศักดิ์   จันทรามูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101332   จุฑารัตน์   บุญคอย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101334   ชญานนท์   ขัดทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101337   ชนิสรา   เรือนออน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101338   ชลธิชา   ขันสำลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101340   ชัญญากานต์   จิโนเป็ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101343   ชุติมา   ยาวิไล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101347   ญาณัจฉรา   คงน้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101349   ญาณี   สมใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101350   ฐิติมา   กำแพงทิพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101353   ณัฏฐ์ชัญญา   สุมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101355   ณัฐกานต์   เขื่อนแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101357   ณัฐนนท์   ทิพย์จักร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101358   ณัฐพงษ์   ใจมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101359   ณัฐพล   พรหมจอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101362   ณัฐริกา   ผลนวพจน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101363   ณัฐริกา   มาภิรมย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101366   ปุณณภา   แข็งขันธุ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101367   ตติยา   วัชโรทยาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101368   ทัศนีย์   เรือนสุภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101369   ธณวรรธณ์   อุดมเกษตรคีรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101370   ธนดล   พึ่งสีใส : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101372   ธนวิชญ์   สารเวียง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101375   ธนาพร   ขัติยะวรา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101376   ธนาภรณ์   ศิริโชติธิติกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101377   ธนิสร   ศรีรัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101382   ธิดา   น้อยวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101383   ธีรนัย   ดวงชมภู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101384   นครินทร์   พงษ์เศวต : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101385   นงนภัส   ศรีวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101388   นฤมล   ดาวสุวรรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101389   นักคิด   ศรีเกษม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101391   นัยนา   กุมารกาศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101392   นิศากร   อมรชาติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101393   นุสรา   วงศ์เทพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101394   เนตรนรินทร์   ยุภานิช : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101396   ปฏิภาน   ใจต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101399   ประภัสสรา   สุตาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101400   ปรายฟ้า   ปารมี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101401   ปรีณาภา   ยอดนิล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101403   ปาณลิณี   มังคะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101404   ปิยรักษ์   เตโชฬาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101405   ปิยะพร   เท็นผม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101407   พนธกร   จันทร์หอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101408   พนิดา   โนลอย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101409   พรทิพย์   จันทน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101412   พัชรินทร์   อินเตจ๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101413   พันธกานต์   สิทธิดง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101414   พาวิณี   ไมตรีจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101415   พิชชาภา   ยารังษี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101416   พิชญาภา   หล่อธาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101417   พิมผกา   ศรีติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101418   พิมพ์ชนก   เดชอุดม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101419   แพรพรรณ   ปัญจะเรือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101421   ไพโรจน์   สาหร่ายทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101422   ภัคจิรา   พงค์ดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101425   ภัทริกา   รู้รอบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101427   ภาณุพงศ์   ใจปินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101429   มลธิฌา   รัตนศิริพฤกษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101431   ยวิษฐา   ชินดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101432   ยุทธศาสตร์   สหกิจขจร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101433   ยุพา   สุเป็ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101434   เยาวลักษณ์   ปัญญาวัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101436   รังสินี   พลพัชรวัฒน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101438   ราเชน   พงศาวลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101439   รินลดา   ช้างขาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101440   รุ่งนิดา   วอบือ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101445   วรรณนิสา   เพชรโสภณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101446   วรรณรัตน์   ทองแจ่ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101447   วรรณวิภา   เอี่ยมสอน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101449   วริศรา   เติมนาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101450   วารินพร   พงศพัฒนสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101451   วาสนา   พรมตัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101452   วิจิตรา   ประดง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101453   วิฐิตญา   ตาปิง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101454   วิภาดา   กาบจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101455   วิมพ์วิภา   ศรีสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101456   วิยะดา   อุปจักร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101458   เศรษฐวุฒิ   ภูดอนตอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101464   สุกานดา   อะภัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101466   สุชาดา   กันทะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101467   สุชานรี   โชคสมงาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101468   สุทธิดา   พรมฟอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101470   สุทธิดา   อินต๊ะปาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101471   สุนันทา   ศิริเฉลิม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101475   สุวนันท์   วิชาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101476   เสาวลักษณ์   ใจคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101486   ออมรักษ์   กล่าวปิยะภมรกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101488   อาจรีย์   พรมวงษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101492   อาทิตยา   ทองมงคล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101494   อาทิตยา   ปานแอ๊ด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101496   อารียา   อินมูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102331   ชัญญานุช   มูลพรมมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102339   ณัฐชมล   มาตรง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102350   ทรงกลด   ปันแจ่ม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006103426   ภานรินทร์   คงเหมือน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006105340   ธนัชนันท์   มณีวรรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6010101002   กิตติภัช   เสียมภูเขียว : การประมง 3ชั่วโมง
6012106303   กวินภพ   ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106308   เกริก   ละอองสกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106309   เกียรติคูณ   เมฆประยูร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106311   จิรภัทร   เทพพานิช : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106322   ณัฐชนน   ภูคาจารย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106330   ธนบูลย์   เขื่อนแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106357   วรากร   ใจโฮ้ง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106361   วิรัตน์   อโนมา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106365   ศิวพันธ์   ชมชื่น : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106369   สรวิศ   ศรีสวการย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106379   อรรถกร   มากี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6014102319   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6018102373   หทัยชนก   ไชยเสน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6106101301   กนกวรรณ   บริบูรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101302   กนกวรรณ   วงศ์ชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101303   กนต์รพี   กิตติคุโณดม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101304   กมลวรรณ   แก้วจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101305   กรกมล   ใจสว่าง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101306   กฤติพงษ์   บุญปั๋น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101310   กานต์ธิดา   ณ นครพนม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101317   จิรวรรณ   ทองสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101321   ชมาพรรณ   พารัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101323   ชโยดม   บุญตั้ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101324   ชรินรัตน์   จัดของ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101326   ชลธิชา   ศิลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101329   ญาณัจฉรา   บุญมี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101337   ณัฐดนัย   เป็งคำตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101338   ณัฐธิดา   ยี่ทะรา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101340   ณัฐริกา   ปาลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101343   ณัฐสุดา   ไชยสุภาพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101345   ดวงหทัย   ดีแป้น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101349   ไตรภูมิ   ศิลปสมศักดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101352   ธนกานต์   ตันติชวาลวัฒน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101354   ธนรัตน์   แสงพิงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101355   ธนัชชา   เหล่าเวียงเกตุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101356   ธมลวรรณ   ปัญญาพฤกษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101357   ธรรมธร   ฮะวังจู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101358   ธัญชนก   นาเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101359   ธัญญารัตน์   ใคร้นุ่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101364   ธีรนาฎ   แสนคำงาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101367   เธียรชัย   ปวงคำตั๋น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101368   นริศรา   ใจกันทะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101369   นวพล   เตชะสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101370   นัฐกานต์   ทศจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101371   นารีรัตน์   ลำเจียก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101375   บพิธพงศ์   ไชยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101376   บารมี   โพธิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101379   ปฐมาวดี   แก้วกุลศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101382   ปริญญา   ทรงคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101384   ปริญญา   สุนันต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101385   ปรียานุช   แซ่ซี่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101387   ปาณิสรา   พันตรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101389   ปาริฉัตร   แซ่ตัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101391   นายปิชาพันธ์   ปราบสงบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101392   ปิยฉัตร   นะติ๊บ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101394   ผกาทอง   เขียวแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101395   พงศ์ภัค   พวงมาลัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101397   พรกนก   คำผัด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101399   พรทิพย์   มะตัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101400   พรธิดา   เมืองจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101401   พรนิภา   บัวชุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101403   นางสาวพลอยพรรณ   อธิมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101404   พัชณิดา   จันทร์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101406   พัชรพันธ์   การประพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101407   พัณณิตา   คำหมื่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101408   พัทธ์ธีรา   บุญบาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101409   พันนิตา   พันแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101410   พิชญ์สินี   ศรีใส : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101411   พิพัฒน์   พระนิมิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101413   พิมพ์ลฎา   ศิริพิมุกต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101414   พิมพ์วิไล   มิ่งเหล็ก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101415   พิรัญญา   อินต๊ะวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101416   พิษณุ   จันทร์คำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101419   นายภัทรพงษ์   ไชยวุฒิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101423   ภิญญดา   วิมลสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101425   มานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101429   รินทร์หทัย   สุขทรัพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101430   วชิรวิทย์   ญาณะทาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101432   วนิดา   กล่อมดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101433   นางสาววรฎา   สว่างเมฆ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101434   วรดา   โชครวย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101436   วรินทร์   ถิรปวร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101437   วริศรา   คะชา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101442   ศศิวิมล   โพธิ์ทองดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101444   ศิรินรัตน์   สุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101445   ศิริลักษณ์   แซ่ล่อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101446   ศิวกร   วัชรศิรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101447   สรัญญา   ไชยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101448   สรารัตน์   พรมมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101452   สุชญา   จันทิวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101453   สุดรัตน์   เเตะวอ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101455   สุภาพร   สุขเกิด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101458   อนัญญา   โนเขื่อน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101459   อนันธภูมิ   บุญสูง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101461   อนุวัต   รากะรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101462   อภิชญา   ธิยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101465   อรอนงค์   อินโสภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101468   อารีรัตน์   คำคุ้ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101473   นิชนันท์   แดงภักดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102376   พรรณิภา   ทองหล่อ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102377   พิชญธิดา   สืบพันธ์โพธิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102418   ศศิญา   ชัยนุรักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102423   ศิริรัตน์   สังข์ประคอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102434   สิรินดา   สีเงา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102445   สุวัสสา   ระงับพาล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102449   อรัชพร   อินทะพันธ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102462   ปวีณา   ชุ่มชาติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103007   นางสาวจุฑามาส   ชำนาญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103047   นางสาวศิรินทรา   สมศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103055   นางสาวอภัสนันต์   ปันจุติ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103427   ศศิวิมล   ใจหล้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6106105301   กมลชนก   เชิงเชาว์ชาญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105305   จุฑามาศ   นัดนันญา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105307   ชลิตา   บังคมธรรม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105319   นายเนติกร   ใสสุทธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105334   วุฒิพงษ์   ปงหาญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105339   อานนท์   ทองมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105341   อุกกฤษฎ์   คำด้วง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6109101047   ประกายเพชร   สุภารักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6114101331   ธนโชติ   ธิน้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101389   ศุภณัฐ   พิมดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6115124014   นายฐิติกรณ์   สรงประภา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6122101368   นัฐชา   พบกระโทก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6203102303   นางสาวชนิสรา   สินล่ำซำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6205101342   นายธนภัทร   โสภา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101350   นพรัตน์   ชมภูธัญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101354   นัทธพนธ์   ขอบเหลือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101358   ปิยะธิดา   แก้วกาหลง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101360   นางสาวพรวิภา   จำรัสฉาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101361   นางสาวพลอยไพลิน   ชั่งไชย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101363   นางสาวพิมพ์นภา   ปัญญามี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101375   นางสาววิภาภรณ์   วงษ์จุ้ย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6206101306   นายก้องหล้า   ทาวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101328   นายชนม์ชนก   ต๊ะรังษี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101366   นางสาวปณิตา   เภตรานนท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101396   นายวัชรพล   ชัยวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101419   นายอนันตภูมิ   เรือนหน้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206102305   นางสาวกัญจน์ชญา   แซ่ลี : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102306   นางสาวกัญญาณัฐ   ยาพรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102307   นางสาวกัญญาภัค   จันทร์ศิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102308   นางสาวกัญญารัตน์   สุขประโคน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102324   นางสาวจินทภา   โพธิ์เงิน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102328   นางสาวจิราภรณ์   ยอดผ่านเมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102341   นางสาวทัศนีย์   ติ๊บตึง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102345   นางสาวธนิสา   สัมพันธ์วัฒนชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102398   ศิริลักษณ์   พรรณขาม : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102406   นางสาวสิริภัชร์   มาสง่า : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102409   นางสาวสุทธิดา   ดวงไทย : การตลาด 3ชั่วโมง
6206103368   นางสาวพันพัสสา   บุญรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103421   นางสาวณัฏฐธิดา   บุญรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6209101021   นายเทพนที   อินทร์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101026   นางสาวบุณฑริกา   มาเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101028   นางสาวปวันรัตน์   รักบางบูรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101055   อรณิชา   ขจรขจายกิตติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง