ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806102537   นางสาวดารณี   ใจวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5903103341   นายมณฑล   คีรีบูนแดนไพร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5903105306   นางสาวณัฐติญา   ปั้นประสงค์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5905104325   นางสาวชลินทร   อินดวง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104340   นางสาวทัศนีย์   สุริยะชัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104348   นางสาวนนทลี   เนิดน้อย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905201301   นายกฤษฎ์   ใจจินา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201305   นางสาวมารีรัตน์ฌิ   ลุงมู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905204302   นางสาวกมลพรรณ   ปะระดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204305   นายกิติศักดิ์   กาทู : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204308   นางสาวจุฑาทิพย์   จันทวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204329   นายบวรภัค   ยะสะนะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204331   นายปฏิภาณ   มาตัน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204334   นางสาวพิชญา   คำฟอง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204350   นายอนันตชัย   พรรษา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204354   นายอาทิตย์   ทองดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101303   นางสาวกนกวรรณ   บัวกัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101305   นายกฤตนัย   ญานะแสน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101306   นางสาวกฤติยา   นาอินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101314   นางสาวเกวรินทร์   อินทนุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101318   นายเกียรติก้อง   กองเงิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101328   นางสาวจุฑามาศ   จืมทราย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101329   นางสาวจุฬาลักษณ์   ทองหนุน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101335   นางสาวชนกานต์   ศรีจันทร์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101336   นางสาวชนัชญ์ตา   เข็มสม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101338   นางสาวชนิดา   ขันคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101354   นางสาวณัฐติกานต์   บุญจันทร์ต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101358   นางสาวดาราพร   ถาแพร่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101359   นายเดชฤทธิ์   จันทร์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101360   นายทรงกรต   วงค์ไชย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101362   นายทินภัทร   ลังกาพิงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101369   นางสาวธมนวรรณ   จันทรามูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101372   นางสาวธันย์ชนก   คำสร้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101375   นายธีรเดช   กันทะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101382   นางสาวนัทวดี   คำเมฆ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101387   นางสาวนิภาพร   คำฟองเครือ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101394   นางสาวเบญษญากรณ์   ธรรมยศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101396   นางสาวปภัสรา   พิศวงห์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101426   นายภาณุวัฒน์   ขัติยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101435   นางสาวรพีพรรณ   เผือกสังคชา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101438   นางสาวรุจิเรศ   ไชยอ้าย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101450   นายวิทยุทธ์   จันทร์เพชร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101465   นางสาวศุภาวรรณ   จักร์คำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101468   นางสาวสายฝน   อินสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101470   นางสาวสิริญญา   ปัญวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101471   นางสาวสิริมา   นุ่มนิ่ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101478   นางสาวสุทธินี   ศรีกันไชย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101480   นางสาวสุภัสสรา   ศรีใจวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101482   นางสาวสุภาวดี   นราหาญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101490   นายอนุวัช   ศรีน๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101496   นางสาวอรปรียา   ศรีวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101506   นายนิธิกร   สันชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102457   นายภาณุพันธ์   จันทร์ขัน : การตลาด 3ชั่วโมง
5906103307   นางสาวกัญวรา   เจริญผล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103352   นางสาวณัฐฌา   ทัตเศษ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103353   นางสาวณัฐฌานันท์   หลวงปวน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103358   นางสาวณัฐพร   จ่อมจีน : บัญชี 3ชั่วโมง
5906104329   นายเจษฎา   ทองดีเลิศ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104387   นายพงศกร   วิริยะพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5909101307   นางสาวกาญจนา   สัญจรดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101333   นางสาวณิชากร   เหล่าชาติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101336   นางสาวธนวรรณ   ไชยสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101337   นางสาวธัญชนก   วัดกลาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101339   นางสาวธารใส   ทรายมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101343   นางสาวนันทพัชร์   ธนัญธรวนิชกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101345   นางสาวนิธิพร   สารใจวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101346   นางสาวนิรชา   เชียงหนุ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101350   นางสาวปรารถนา   สุริยะวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101355   นางสาวปิยรัตน์   จันลอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101374   นางสาวรัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101379   นางสาววรรณิดา   ราชนิยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101381   นางสาววัลคุ์วดี   จี้ปูคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101389   นางสาวสมิตา   พลอยเรียง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101402   นางสาวเสาวคนธ์   จอมเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101403   นางสาวเสาวลักษณ์   ไชยปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101404   นางสาวอนงค์นาถ   สีนวลผ่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101408   นางสาวแอนจีล่า   เอสเปรันซ่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5915123335   นายธนพงษ์   บุญเลิศ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123350   นายประณิธาน   ถนอมกาย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5915123365   นายภาคภูมิ   อินทพงษ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5918102312   นายจุลธวัช   ทองอร่าม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102314   นายชนาธิป   บุญสนอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102315   นายชิตณรงค์   สำราญถิ่น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102319   นายณัชรัช   สิริสิงหรัชช์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102340   นายปรีดา   ขวาชารี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102365   นายสันติสุข   เกตุรมย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102370   นายอรชุน   เนตตกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6003101334   นายประทานพร   โสดา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6006101301   นางสาวกชพรรณ   แคว้นไธสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101304   นางสาวกมลวรรณ   จันทนานนท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101305   นางสาวกรกช   หัวคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101309   นางสาวกัญญารัตน์   อัศวะภูมิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101310   นางสาวกัลยาณี   สีจา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101311   นางสาวกัลยานี   ลีจาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101313   นางสาวการะเกด   เกตุกลมเกล้า : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101314   นางสาวกิ่งฉัตร   แสงทองดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101318   นางสาวกิฟฟารีน   ธรรมวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101319   นางสาวกุลณัฐ   ประวิง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101321   นางสาวเขมจิรา   เขียวจันสืบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101323   นายจักรกฤช   มูลชีพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101324   นายจักรกฤษณ์   ภาระกิจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101327   นายจิตรภาณุ   ยังใสไพร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101329   นายจิรายุ   จันทร์ดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101330   นายจีระศักดิ์   จันทรามูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101332   นางสาวจุฑารัตน์   บุญคอย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101334   นายชญานนท์   ขัดทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101337   นางสาวชนิสรา   เรือนออน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101338   นางสาวชลธิชา   ขันสำลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101340   นางสาวชัญญากานต์   จิโนเป็ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101343   นางสาวชุติมา   ยาวิไล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101347   นางสาวญาณัจฉรา   คงน้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101349   นางสาวญาณี   สมใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101350   นางสาวฐิติมา   กำแพงทิพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101353   นางสาวณัฏฐ์ชัญญา   สุมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101355   นายณัฐกานต์   เขื่อนแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101357   นายณัฐนนท์   ทิพย์จักร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101358   นายณัฐพงษ์   ใจมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101359   นายณัฐพล   พรหมจอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101362   นางสาวณัฐริกา   ผลนวพจน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101363   นางสาวณัฐริกา   มาภิรมย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101366   นางสาวปุณณภา   แข็งขันธุ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101367   นางสาวตติยา   วัชโรทยาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101368   นางสาวทัศนีย์   เรือนสุภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101369   นายธณวรรธณ์   อุดมเกษตรคีรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101370   นายธนดล   พึ่งสีใส : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101372   นายธนวิชญ์   สารเวียง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101375   นางสาวธนาพร   ขัติยะวรา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101376   นางสาวธนาภรณ์   ศิริโชติธิติกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101377   นายธนิสร   ศรีรัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101382   นางสาวธิดา   น้อยวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101383   นายธีรนัย   ดวงชมภู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101384   นายนครินทร์   พงษ์เศวต : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101385   นางสาวนงนภัส   ศรีวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101388   นางสาวนฤมล   ดาวสุวรรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101389   นายนักคิด   ศรีเกษม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101391   นางสาวนัยนา   กุมารกาศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101392   นางสาวนิศากร   อมรชาติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101393   นางสาวนุสรา   วงศ์เทพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101394   นางสาวเนตรนรินทร์   ยุภานิช : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101396   นายปฏิภาน   ใจต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101399   นางสาวประภัสสรา   สุตาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101400   นางสาวปรายฟ้า   ปารมี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101401   นางสาวปรีณาภา   ยอดนิล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101403   นางสาวปาณลิณี   มังคะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101404   นางสาวปิยรักษ์   เตโชฬาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101405   นางสาวปิยะพร   เท็นผม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101407   นายพนธกร   จันทร์หอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101408   นางสาวพนิดา   โนลอย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101409   นางสาวพรทิพย์   จันทน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101412   นางสาวพัชรินทร์   อินเตจ๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101413   นายพันธกานต์   สิทธิดง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101414   นางสาวพาวิณี   ไมตรีจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101415   นางสาวพิชชาภา   ยารังษี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101416   นางสาวพิชญาภา   หล่อธาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101417   นางสาวพิมผกา   ศรีติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101418   นางสาวพิมพ์ชนก   เดชอุดม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101419   นางสาวแพรพรรณ   ปัญจะเรือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101421   นายไพโรจน์   สาหร่ายทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101422   นางสาวภัคจิรา   พงค์ดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101425   นางสาวภัทริกา   รู้รอบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101427   นายภาณุพงศ์   ใจปินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101429   นางสาวมลธิฌา   รัตนศิริพฤกษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101431   นางสาวยวิษฐา   ชินดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101432   นายยุทธศาสตร์   สหกิจขจร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101433   นางสาวยุพา   สุเป็ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101434   นางสาวเยาวลักษณ์   ปัญญาวัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101436   นางสาวรังสินี   พลพัชรวัฒน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101438   นายราเชน   พงศาวลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101439   นางสาวรินลดา   ช้างขาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101440   นางสาวรุ่งนิดา   วอบือ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101445   นางสาววรรณนิสา   เพชรโสภณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101446   นางสาววรรณรัตน์   ทองแจ่ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101447   นางสาววรรณวิภา   เอี่ยมสอน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101449   นางสาววริศรา   เติมนาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101450   นางสาววารินพร   พงศพัฒนสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101451   นางสาววาสนา   พรมตัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101452   นางสาววิจิตรา   ประดง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101453   นางสาววิฐิตญา   ตาปิง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101454   นางสาววิภาดา   กาบจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101455   นางสาววิมพ์วิภา   ศรีสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101456   นางสาววิยะดา   อุปจักร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101458   นายเศรษฐวุฒิ   ภูดอนตอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101464   นางสาวสุกานดา   อะภัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101466   นางสาวสุชาดา   กันทะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101467   นางสาวสุชานรี   โชคสมงาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101468   นางสาวสุทธิดา   พรมฟอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101470   นางสาวสุทธิดา   อินต๊ะปาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101471   นางสาวสุนันทา   ศิริเฉลิม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101475   นางสาวสุวนันท์   วิชาคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101476   นางสาวเสาวลักษณ์   ใจคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101486   นางสาวออมรักษ์   กล่าวปิยะภมรกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101488   นางสาวอาจรีย์   พรมวงษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101492   นางสาวอาทิตยา   ทองมงคล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101494   นางสาวอาทิตยา   ปานแอ๊ด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101496   นางสาวอารียา   อินมูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102331   นางสาวชัญญานุช   มูลพรมมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102339   นางสาวณัฐชมล   มาตรง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102350   นายทรงกลด   ปันแจ่ม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006103426   นางสาวภานรินทร์   คงเหมือน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006105340   นายธนัชนันท์   มณีวรรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6010101002   นายกิตติภัช   เสียมภูเขียว : การประมง 3ชั่วโมง
6012106303   นายกวินภพ   ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106308   นายเกริก   ละอองสกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106309   นายเกียรติคูณ   เมฆประยูร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106311   นายจิรภัทร   เทพพานิช : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106322   นายณัฐชนน   ภูคาจารย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106330   นายธนบูลย์   เขื่อนแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106357   นายวรากร   ใจโฮ้ง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106361   นายวิรัตน์   อโนมา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106365   นายศิวพันธ์   ชมชื่น : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106369   นายสรวิศ   ศรีสวการย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106379   นายอรรถกร   มากี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6014102319   นายธนิศร   เชียงคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6018102373   นางสาวหทัยชนก   ไชยเสน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6106101301   นางสาวกนกวรรณ   บริบูรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101302   นางสาวกนกวรรณ   วงศ์ชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101303   นางสาวกนต์รพี   กิตติคุโณดม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101304   นางสาวกมลวรรณ   แก้วจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101305   นางสาวกรกมล   ใจสว่าง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101306   นายกฤติพงษ์   บุญปั๋น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101310   นางสาวกานต์ธิดา   ณ นครพนม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101317   นางสาวจิรวรรณ   ทองสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101321   นางสาวชมาพรรณ   พารัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101323   นายชโยดม   บุญตั้ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101324   นางสาวชรินรัตน์   จัดของ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101326   นางสาวชลธิชา   ศิลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101329   นางสาวญาณัจฉรา   บุญมี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101337   นายณัฐดนัย   เป็งคำตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101338   นางสาวณัฐธิดา   ยี่ทะรา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101340   นางสาวณัฐริกา   ปาลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101343   นางสาวณัฐสุดา   ไชยสุภาพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101345   นางสาวดวงหทัย   ดีแป้น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101349   นายไตรภูมิ   ศิลปสมศักดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101352   นางสาวธนกานต์   ตันติชวาลวัฒน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101354   นายธนรัตน์   แสงพิงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101355   นางสาวธนัชชา   เหล่าเวียงเกตุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101356   นางสาวธมลวรรณ   ปัญญาพฤกษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101357   นายธรรมธร   ฮะวังจู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101358   นางสาวธัญชนก   นาเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101359   นางสาวธัญญารัตน์   ใคร้นุ่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101364   นางสาวธีรนาฎ   แสนคำงาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101367   นายเธียรชัย   ปวงคำตั๋น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101368   นางสาวนริศรา   ใจกันทะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101369   นายนวพล   เตชะสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101370   นายนัฐกานต์   ทศจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101371   นางสาวนารีรัตน์   ลำเจียก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101375   นายบพิธพงศ์   ไชยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101376   นายบารมี   โพธิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101379   นางสาวปฐมาวดี   แก้วกุลศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101382   นายปริญญา   ทรงคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101384   นางสาวปริญญา   สุนันต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101385   นางสาวปรียานุช   แซ่ซี่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101387   นางสาวปาณิสรา   พันตรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101389   นางสาวปาริฉัตร   แซ่ตัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101391   นายปิชาพันธ์   ปราบสงบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101392   นางสาวปิยฉัตร   นะติ๊บ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101394   นางสาวผกาทอง   เขียวแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101395   นายพงศ์ภัค   พวงมาลัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101397   นางสาวพรกนก   คำผัด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101399   นางสาวพรทิพย์   มะตัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101400   นางสาวพรธิดา   เมืองจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101401   นางสาวพรนิภา   บัวชุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101403   นางสาวพลอยพรรณ   อธิมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101404   นางสาวพัชณิดา   จันทร์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101406   นายพัชรพันธ์   การประพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101407   นางสาวพัณณิตา   คำหมื่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101408   นางสาวพัทธ์ธีรา   บุญบาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101409   นางสาวพันนิตา   พันแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101410   นางสาวพิชญ์สินี   ศรีใส : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101411   นายพิพัฒน์   พระนิมิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101413   นางสาวพิมพ์ลฎา   ศิริพิมุกต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101414   นางสาวพิมพ์วิไล   มิ่งเหล็ก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101415   นางสาวพิรัญญา   อินต๊ะวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101416   นายพิษณุ   จันทร์คำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101419   นายภัทรพงษ์   ไชยวุฒิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101423   นางสาวภิญญดา   วิมลสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101425   นางสาวมานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101429   นางสาวรินทร์หทัย   สุขทรัพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101430   นายวชิรวิทย์   ญาณะทาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101432   นางสาววนิดา   กล่อมดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101433   นางสาววรฎา   สว่างเมฆ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101434   นางสาววรดา   โชครวย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101436   นายวรินทร์   ถิรปวร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101437   นางสาววริศรา   คะชา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101442   นางสาวศศิวิมล   โพธิ์ทองดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101444   นางสาวศิรินรัตน์   สุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101445   นางสาวศิริลักษณ์   แซ่ล่อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101446   นายศิวกร   วัชรศิรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101447   นางสาวสรัญญา   ไชยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101448   นางสาวสรารัตน์   พรมมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101452   นางสาวสุชญา   จันทิวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101453   นางสาวสุดรัตน์   เเตะวอ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101455   นางสาวสุภาพร   สุขเกิด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101458   นางสาวอนัญญา   โนเขื่อน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101459   นายอนันธภูมิ   บุญสูง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101461   นายอนุวัต   รากะรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101462   นางสาวอภิชญา   ธิยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101465   นางสาวอรอนงค์   อินโสภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101468   นางสาวอารีรัตน์   คำคุ้ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101473   นางสาวนิชนันท์   แดงภักดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102376   นางสาวพรรณิภา   ทองหล่อ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102377   นางสาวพิชญธิดา   สืบพันธ์โพธิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102418   นางสาวศศิญา   ชัยนุรักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102423   นางสาวศิริรัตน์   สังข์ประคอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102434   นางสาวสิรินดา   สีเงา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102445   นางสาวสุวัสสา   ระงับพาล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102449   นางสาวอรัชพร   อินทะพันธ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102462   นางสาวปวีณา   ชุ่มชาติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103007   นางสาวจุฑามาส   ชำนาญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103047   นางสาวศิรินทรา   สมศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103055   นางสาวอภัสนันต์   ปันจุติ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103427   นางสาวศศิวิมล   ใจหล้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6106105301   นางสาวกมลชนก   เชิงเชาว์ชาญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105305   นางสาวจุฑามาศ   นัดนันญา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105307   นางสาวชลิตา   บังคมธรรม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105319   นายเนติกร   ใสสุทธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105334   นายวุฒิพงษ์   ปงหาญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105339   นายอานนท์   ทองมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105341   นายอุกกฤษฎ์   คำด้วง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6109101047   นางสาวประกายเพชร   สุภารักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6114101331   นายธนโชติ   ธิน้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101389   นายศุภณัฐ   พิมดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6115124014   นายฐิติกรณ์   สรงประภา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6122101368   นางสาวนัฐชา   พบกระโทก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6203102303   นางสาวชนิสรา   สินล่ำซำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6205101342   นายธนภัทร   โสภา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101350   นายนพรัตน์   ชมภูธัญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101354   นายนัทธพนธ์   ขอบเหลือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101358   นางสาวปิยะธิดา   แก้วกาหลง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101360   นางสาวพรวิภา   จำรัสฉาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101361   นางสาวพลอยไพลิน   ชั่งไชย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101363   นางสาวพิมพ์นภา   ปัญญามี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101375   นางสาววิภาภรณ์   วงษ์จุ้ย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6206101306   นายก้องหล้า   ทาวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101328   นายชนม์ชนก   ต๊ะรังษี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101366   นางสาวปณิตา   เภตรานนท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101396   นายวัชรพล   ชัยวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101419   นายอนันตภูมิ   เรือนหน้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206102305   นางสาวกัญจน์ชญา   แซ่ลี : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102306   นางสาวกัญญาณัฐ   ยาพรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102307   นางสาวกัญญาภัค   จันทร์ศิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102308   นางสาวกัญญารัตน์   สุขประโคน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102324   นางสาวจินทภา   โพธิ์เงิน : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102328   นางสาวจิราภรณ์   ยอดผ่านเมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102341   นางสาวทัศนีย์   ติ๊บตึง : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102345   นางสาวธนิสา   สัมพันธ์วัฒนชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102398   นางสาวศิริลักษณ์   พรรณขาม : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102406   นางสาวสิริภัชร์   มาสง่า : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102409   นางสาวสุทธิดา   ดวงไทย : การตลาด 3ชั่วโมง
6206103368   นางสาวพันพัสสา   บุญรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103421   นางสาวณัฏฐธิดา   บุญรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6209101021   นายเทพนที   อินทร์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101026   นางสาวบุณฑริกา   มาเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101028   นางสาวปวันรัตน์   รักบางบูรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101055   นางสาวอรณิชา   ขจรขจายกิตติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง