โครงการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 02/10/2562 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 02/10/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ เด็กและเยาวชน รวมถึงนักเรียน/นักศึกษาเป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด อยู่ในวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย ดังนั้น การดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและร่วมดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งการให้ข้อมูลความรู้ การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รอบสถานศึกษาและภายในชุมชน อาทิ สถานประกอบการ สถานบันเทิงต่างๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อหรือช่องทางต่างๆ ที่อาจทำให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและทำให้นักศึกษาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขึ้น เพื่อป้องปรามไม่ให้นักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขให้โทษต่างๆ พัฒนาทักษะความรู้และศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาให้นักศึกษาปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดีแก่กลุ่มนักศึกษาและคนในชุมชน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการต่อยอดขับเคลื่อนการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1700 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1700 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล