ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004107310   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6010102341   นางสาวสิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6101101324   นางสาวทิพย์เกสร   นุ่มเนื้อ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101331   นายนพรุจ   สุริทำนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102306   นางสาวกัญญารัตน์   พรหมพชร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6103103304   นางสาวกุลปริยา   อุปมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103325   นายธนวัฒน์   ธัญญากนก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6104101361   นายพิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104104305   นางสาวภัทรภร   ญาณะโรจน์ : สถิติ 6ชั่วโมง
6104104307   นางสาวศศิวิมล   คร่องไหม : สถิติ 6ชั่วโมง
6104105302   นางสาวกวินนา   คุลาไคล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105313   นายบัณฑิต   เชื้ออาษา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101301   นางสาวกชกร   เซ็นน้อย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101317   นายชุติพนธ์   แก้วดำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106101382   นายปริญญา   ทรงคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101397   นางสาวพรกนก   คำผัด : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101407   นางสาวพัณณิตา   คำหมื่น : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102387   นางสาวภัทรวรินทร์   อินต๊ะทุ่ง : การตลาด 6ชั่วโมง
6106103008   นางสาวจุฑารัตน์   พวงขจร : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103036   นางสาวรุ่งทิวา   บัวงาม : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103043   นางสาววิชชุเวช   ปินกันทา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106104419   นางสาวศศินันท์   สืบนุการณ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104421   นางสาวศิริรัตน์   เพ็ชรจำรัส : การเงิน 6ชั่วโมง
6109101006   นางสาวกัณฐิกา   ดาวรื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6112101329   นายพงศกร   หวานแหลม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112102316   นางสาวทิพย์สุคนธ์   ยอดอานนท์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102327   นางสาวปิยมาศ   หลวงวิเศษ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112106377   นางสาวอินทิรา   อินเทพ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101348   นายปรเมท   หาทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101360   นางสาวพิยดา   กอแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114102320   นางสาวณีรนุช   ธีรสุขพิมล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6115123315   นายชยาวุธ   วิไลรัตน์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123321   นายยศบดินทร์เดโช   อ้ายแก้ว : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123350   นางสาวผกามาศ   พลเยี่ยม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6118102348   นายปริญญา   ซุ่ยยัง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6119102502   นางสาวจิราภา   ดวงดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6122101002   นายเจษฎา   ใจมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101006   นายณัฐพล   ไชยชาติ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101007   นางสาวธัญสินี   วิเสษ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101010   นายบุญญฤทธิ์   ธานี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101014   นายเมธา   บุญประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101016   นายวัฒนา   สักแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101018   นายศุภกฤต   ศรีดารา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101019   นางสาวแสงจันทร์   อยู่เป๊าะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101020   นายอมรเทพ   บุญราญลือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101380   นายปวริศ   ญาณจรูญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101383   นางสาวปิยะธิดา   พฤษกิจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122102002   นายกิตติพงศ์   แก้วผลึก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122102003   นางสาวจารุวรรณ   โลเลิศ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122102008   นายนัทธพงศ์   นาระต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122102009   นางสาวนันท์นภัส   สมคะเน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122102010   นางสาวบัณฑิตา   บุญยิ่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122102014   นางสาวมนรัตน์   กอบวิยะกร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122102023   นางสาวสุกัญญา   เพียงโธสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122102026   นายอิทธิพล   พรมมา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122103003   นายขวัญชัย   เฉพาะธรรม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122103006   นายชัยฤทธิ์   เวียงวิเศษ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122103007   นายฐากูร   น้อยสัมฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122103008   นายณรงค์ฤทธิ์   คงมิยา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122103009   นายตรีพรรดิ์   บุญปลอด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122103010   นายธนกฤต   นภัสอารินทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122103012   นายธนวัต   อังกาบ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122103013   นายธวัชชัย   รจนัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122103014   นางสาวน้ำฝน   วิจิตรัมย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122103015   นายพงศธร   ลิบลับ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122103019   นายภัทรวัต   ศรีวิภาต : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122103021   นายภาณุทัต   สุดเลิศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122103022   นางสาวภารดี   จันทร์โชติ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122103027   นางสาววริศรา   ทองเหง้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122103029   นายวัชรากร   สมเกื้อ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122103030   นายศรัทธา   เรนชนะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122103033   นายอธิชนันท์   กรรมใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง