โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน กิจกรรมเสวนา “ตามรอยละครเพื่อการอนุรักษ์เครื่องแต่งกายแบบล้านนา”

วันที่เริ่มต้น 28/08/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 28/08/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การแต่งกายเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่ง ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของคนแต่ละพื้นถิ่น สำหรับในเขตภาคเหนือหรือดินแดนล้านนาในอดีต มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ เช่น ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ เป็นต้น ปัจจุบันการแต่งกายแบบพื้นเมืองและแหล่งท่องเที่ยวในล้านนาได้รับความสนใจมากขึ้น ซึ่งถือว่าล้านนา อย่างเช่นเมืองเชียงใหม่มีภูมิประเทศที่สวยงามและอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์และประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานถึง 700 กว่าปี ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ในการแต่งกายแบบล้านนาโบราณที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งประวัติศาสตร์ภาพยนตร์หรือละคร มีส่วนสำคัญอย่างมากของผู้ชมในการแต่งกายเลียนแบบตามรอยละคร ตามที่ปรากฏในฉากละครต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ละครเรื่องรากนครา เพลิงพรางเทียน หรือละครกลิ่นกาสะลอง เป็นต้น การใช้ละครเป็นสื่อเชื่อมโยงไปยังเอกลักษณ์ของการแต่งกายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากนัก จึงเป็นกลวิธีหนึ่งที่ทำให้สามารถประชาสัมพันธ์การแต่งกายแบบล้านนาให้มีการรับรู้และเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นความสำคัญทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์เครื่องแต่งกายแบบล้านนา จึงจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน กิจกรรมเสวนา “ตามรอยละครเพื่อการอนุรักษ์เครื่องแต่งกายแบบล้านนา” อันเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นในล้านนาและเพื่อสืบสานและอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านการแต่งกายแบบล้านนา ให้กับผู้ที่สนใจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล