โครงการสัมมนา เรื่อง “ ธุรกิจร้านอาหาร : เปิดประตูสู่ดงมาดาม เผยเส้นทางสู่ความสำเร็จ ”
-
วันที่เริ่มต้น 06/08/2562 เวลา 14:00 วันที่สิ้นสุด 06/08/2562 เวลา 17:00
สถานที่จัด ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
อายุส หยู่เย็น คณะบริหารธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5906102301   นางสาวกณัฐฐา   นันทะวชิรกุล : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102317   นายกีรติ   เทียนชัย : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102339   นายจิรายุ   สุขไพศาล : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102353   นายชัยวัตร   ขัดสาย : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102365   นายณัฐกร   วัฒนา : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102377   นายณัฐวัฒน์   ไวเจริญ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102379   นางสาวดรุณี   แพงศรี : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102382   นางสาวกัญญ์ชลิดา   แก่นเก่า : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102386   นางสาวทิติมา   สอนเชียงคำ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102389   นางสาวธนกานต์   กอชัยศิริกุล : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102414   นางสาวนิรมล   ทรงประดิษฐ์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102457   นายภาณุพันธ์   จันทร์ขัน : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102458   นายภานุรุจ   ช่วยสถิตย์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102494   นางสาววรุณยุพา   จันทร์สละ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102509   นางสาวศรุตา   กลอยสวัสดิ์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102510   นางสาวศศินิภา   ทิพย์มูล : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102511   นางสาวศศิวิมล   อ่อนละม่อม : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102513   นางสาวศิริพร   ศรีสุภาลัย : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102514   นางสาวศิริวรรณ   วงษ์วิภาค : การตลาด 5ชั่วโมง
โครงการสัมมนา
เรื่อง “ธุรกิจร้านอาหาร : เปิดประตูสู่ดงมาดาม เผยเส้นทางสู่ความสำเร็จ”
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562
ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ (ชั้น 4) อาคารอำนวย ยศสุข
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
--------------------------------------
หลักการและเหตุผล
ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีทั้งการขายสินค้าและบริการไปพร้อมๆกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเภทธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูง ผู้ประกอบการมักชอบลงทุนเนื่องจากเป็น
ธุรกิจที่เปิดได้ง่ายแต่ประสบความสำเร็จได้ยาก โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจมีต้นทุนวัตถุดิบด้านอาหารโดยตรงสูงขึ้น ซึ่งหากต้องเริ่มต้นในธุรกิจร้านอาหารผู้ประกอบการ
ต้องศึกษาข้อมูลเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆก่อนเปิดกิจการ ในส่วนของเงินลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ โดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากกิจการขนาดเล็กก่อนเพื่อหาประสบการณ์แล้ว
ค่อยขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นตามลำดับ
ธุรกิจร้านอาหารนั้นจะขายดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระแสความต้องการของลูกค้าเป็นส่วนสำคัญของการทำธุรกิจร้านอาหารนั้น ผู้ประกอบการจะต้องทำการสำรวจเพื่อให้
พบกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ “จุดเด่น” เพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านอื่นๆ อาจจะมาจากการพัฒนาสูตรอาหาร ซึ่งสูตรอาหารที่พัฒนาขึ้นมา
นั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ถึงอย่างไรมาตรฐานที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับการประกอบธุรกิจร้านอาหาร เพราะเหตุนี้คนที่จะ
เปิดร้านอาหารจึงต้องมีการสำรวจ เพื่อรู้ว่าตัวเองจะขายอาหารประเภทไหน
ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จึงเห็นความสำคัญและตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจัดโครงการสัมมนานี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียน
รู้และสร้างความสนใจในด้านการเปิดธุรกิจร้านอาหารให้กับนักศึกษา รวมทั้งการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบและ
วิทยาทานให้กับนักศึกษาในการทำธุรกิจร้านอาหารต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจร้านอาหาร แนวคิดและกลยุทธ์การทำตลาดอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นตัวอย่าง การนำแนวคิด และวิธีการแล้วสามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้จริง
ระยะเวลาและสถานที่
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ 2562 เวลา 14:00 – 17:00 น. ณ สถานที่ : ห้องอาคม กาญจนประโชติ (ชั้น 4) อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้เข้าร่วมโครงการ
- นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 400 คน
- อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ประโยชน์ที่คาดหวัง
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจร้านอาหาร แนวคิดและ
กลยุทธ์การทำตลาดอย่างเป็นระบบ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นตัวอย่าง การนำแนวคิด และวิธีการแล้วสามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้จริง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   400 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล