กิจกรรมที่ 2 การอลรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกฝังแนวคิดริเริ่มเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Tech Startup)

วันที่เริ่มต้น 25/03/2562 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 25/03/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้พร้อมกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง อาจารย์ผู้สอนจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 อย่างสิ้นเชิง โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจเป็นหนึ่งในสาขาวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นในการที่นักศึกษาได้ความรู้เพียงแค่ในรายวิชาบังคับนั้นจึงอาจไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งความคาดหวังของตลาดแรงงานด้านคอมพิวเตอร์นั้นนอกจากต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในระดับสากลที่นักศึกษาจะได้รับจากการศึกษาและการอบรมต่าง ๆ แล้ว ทักษะความเป็นผู้นำความกล้าคิดกล้าแสดงออกก็เป็นทักษะที่สำคัญมากเช่นกัน ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นทักษะที่นักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ยังต้องปรับปรุง นอกจากนี้อีกแนวคิดที่สำคัญที่นักศึกษาไม่สามารถหาได้จากการเรียนตามหลักสูตรก็คือการริเริ่มเป็นผู้ประกอบทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Tech Startup)
ด้วยสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทักษะดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจให้มีทักษะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีแนวคิดของการเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรูปแบบของโครงการจะเป็นการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรที่เป็นผู้ประกอบการริเริ่มในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Tech Startup) ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 27 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   16 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล