ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5708113307   นางสาวปุญญิศา   นิธิสมบัติ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113302   นายณัฐพงศ์   ตาใจ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113304   นายธีรเชษฐ์   ศรีธรรมมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113305   นางสาวนริศรา   โสภิตลี้วัฒนานนท์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113306   นายนุชา   ขันตา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113307   นายบงกช   บุญบริบาล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113308   นายพงศกร   สิงห์ศาลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113309   นางสาวภมรศรี   แก้ววงค์วาน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113310   นายภานุพงศ์   รื่นถวิล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113311   นายภูริณัฐ   เฉลิมวัฒน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113312   นางสาวมัทรชิมาพรรณ   ย้อยสนิท : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5808113314   นายอภิวัฒน์   ทวีชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5908113302   นายฐิติพงศ์   มาดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5908113306   นางสาวมิรันดา   จึงวานิช : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5908113307   นางสาวศิริลักษณ์   สังขรัตน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5908113308   นายสิทธาวุฒิ   มาสี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5908113309   นายสิทธิชัย   โกศลกิตติพร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง