โครงการค่ายผู้นำอาสาพัฒนาผลิตสัมพันธ์ ประจำปี 2562

วันที่เริ่มต้น 27/04/2562 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 30/04/2562 เวลา 21:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านทุ่งอ่อง ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
กิจกรรมอาสาผลิตสัมพันธ์ จะจัดขึ้นช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้นำนักศึกษา คณะผลิตฯจากสโมสรและชมรมนักศึกษา ทั้ง 6 สาขาได้ฝึกการทำงานร่วมกัน จากแนวความคิดในการสร้างจิตสำนึกด้านการบำเพ็ญประโยชน์ และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร
ที่จะดำเนินกิจกรรมด้านการบำเพ็ญประโยชน์ในรูปของค่ายอาสาพัฒนา ซึ่งผู้นำนักศึกษาจากสาขาต่างๆของคณะผลิตฯ มาร่วมนำความรู้ในแต่ละสาขาที่ได้เรียนมา มาบูรณาการพัฒนาเป็น "งานอาสาพัฒนาทางการเกษตร" กิจกรรมนี้จะทำให้ได้รับประสบการณ์โดยตรง ฝึกการทำงานเป็นทีม จากการปฏิบัติงานในท้องถิ่นชนบทร่วมกัน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและชุมชนในท้องถิ่น ได้ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนั้น ๆ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้วิชาการออกสู่ชุมชน และเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สืบต่อกันมาของคนในท้องถิ่น

โดยในครั้งนี้ทางคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรและชมรมในสังกัด จะได้จัดซ่อมแซมบริเวณอาคารเรียน ทำปุ๋ยหมัก ซ่อมแซมโรงเรือน ทำแปลงสาธิตพืชผัก เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนและวัด ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไว้ใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ทางการเกษตรของตำบลสถาน กิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน รวมทั้งเป็นโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะต่างๆ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ดังนี้
ข้อ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยนักศึกษาเสียสละและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมเคารพสิทธิของผู้อื่นโดยคำนึงถึงความเสมอภาค
ข้อ 3) ด้านทักษะทางปัญญา ได้ฝึกใช้ระบบคิดที่วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ เรียนรู้วิถีชีวิตและรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน
ข้อ 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษาได้ฝึกการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยอยู่บนพื้นฐานของการนับถือ
ความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย มีภาวะการเป็นผู้นำ มีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

มีกิจกรรมเรียนรู้ วิธีการการทำงานโดยการประยุกต์กระบวนการ PDCA เพื่อให้นักศึกษาจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างมีคุณภาพ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาวิธีปรับประยุกต์และสร้างความเข้าใจ การใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในการดำเนินชีวิต 3 ทักษะหลัก ได้แก่
1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่โลกการทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
การสื่อสารและการร่วมมือ

2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่
ความรู้ด้านสารสนเทศ
ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี

3. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดำรงชีวิตและทำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ นักศึกษาจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ ได้แก่
ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability)
ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility)

กิจกรรมนี้ได้ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1) มีความป็นผู้นำ รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองในสังคม
2) มีการบ่มเพาะจิตสำนึกอันดีในความรับผิดชอบต่อตนอง ครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อม
3) มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมในการครองตน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 32  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   60000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล