ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801113356   นางสาวกชกร   บุญมี : ปฐพีศาสตร์ 32ชั่วโมง
5901105384   นางสาวศศิวิมล   ผดุงสันต์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 32ชั่วโมง
5901125319   นายธนชัย   รัมจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
5901125343   นายวิชัยชาญ   วิมาละ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
6001102365   นายธนารักษ์   บัวงาม : พืชสวน 32ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 32ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
6001126304   นางสาวจอมใจ   พลด้วง : วิทยาการสมุนไพร 32ชั่วโมง
6001126319   นางสาววรัญญา   พันธ์เพ็ชร์ : วิทยาการสมุนไพร 32ชั่วโมง
6001126321   นายวีรวัฒน์   แก้วประสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 32ชั่วโมง
6101101030   นายพงศกร   สุดมี : พืชไร่ 32ชั่วโมง
6101101058   นายหัตถชัย   นามปาน : พืชไร่ 32ชั่วโมง
6101101325   นายธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 32ชั่วโมง
6101101377   นางสาวอริสรา   ทันนาเขตต์ : พืชไร่ 32ชั่วโมง
6101102354   นายณัฐวุฒิ   แสงสุวรรณ์ : พืชสวน 32ชั่วโมง
6101102402   นายพรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน 32ชั่วโมง
6101105334   นางสาวบัณฑิตา   โตนสันเทียะ : อารักขาพืช 32ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 32ชั่วโมง
6101105351   นางสาวภาวนา   ชุมภูนุช : อารักขาพืช 32ชั่วโมง
6101105363   นางสาววลีลักษณ์   มรดกธีรภาพ : อารักขาพืช 32ชั่วโมง
6101105365   นางสาวศศิวิมล   สีสวัสดิ์ : อารักขาพืช 32ชั่วโมง
6101105376   นางสาวอรพินท์   เพชรตรีทอง : อารักขาพืช 32ชั่วโมง
6101113320   นายธีรยุทธ   ศรีสม : ปฐพีศาสตร์ 32ชั่วโมง
6101122025   นายไตรภพ   วัลภา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 32ชั่วโมง
6101124314   นายณัชพล   วงษ์สวรรค์ : เกษตรเคมี 32ชั่วโมง
6101124326   นางสาวลลิตา   บัวพร : เกษตรเคมี 32ชั่วโมง
6101125306   นายชนาธิป   ณัฏฐากร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 32ชั่วโมง
6101125336   นางสาวศิริกัญญา   แก้วนำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 32ชั่วโมง
6122101465   นายนรากร   นาเบ้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 32ชั่วโมง