โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย_13563 ดำหัว2562

วันที่เริ่มต้น 25/04/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/04/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามหน้า อาคารรัตนโกสินทร์200ปี คณะผลิตฯ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901101360   นายศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5901102380   นายธีรภัทร์   จุ่มปี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6101101058   นายหัตถชัย   นามปาน : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101101325   นายธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101102402   นายพรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6101102412   นางสาวภญิดา   วงค์ษา : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101105340   นายพงศธร   แสงใหญ่ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105342   นายพลวัต   นามมนตรี : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105376   นางสาวอรพินท์   เพชรตรีทอง : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101125336   นางสาวศิริกัญญา   แก้วนำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6122101465   นายนรากร   นาเบ้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
วัฒนธรรมของไทย เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในสังคมไทย เป็นแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาน และการแสดงออกถึงความรู้สึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมไทยสามารถรู้ เข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกันในสังคมไทย หนึ่งในวัฒนธรรมไทย คือ ประเพณีและพิธีทางศาสนาต่าง ๆ อันได้แก่กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันสำคัญต่าง ๆ โดยคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและนักศึกษา ได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย โดยกำหนดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

1) กิจกรรม "งานดำหัวคนใหญ่ สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง คณะผลิตกรรมการเกษตร”
หรือ "งานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง" จัดวันที่ 25 - 26 เมษายน พ.ศ.2562
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ระหว่างวันที่ 13 - 16 เมษายน 2562 วันสงกรานต์ล้านนาในภาคเหนือ เรียกว่า "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" ปั๊กกะตืนปีใหม่พื้นเมือง ปีกัดไค้หรือหนใต้เรียกปีกุน จุลศักราช 1381 พุทธศักราช 2562 ปีนี้เป็นปีปรกติมาส ปรกติวาร ปรกติสุรทิน พระอาทิตย์จักย้ายออกจากราศีมีนอาโปธาตุเข้าสู่ราศีเมษเตโชธาตุ ตรงกับ
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 ตรงกับขึ้น 10 ค่ำเดือน 7 เหนือหรือเดือน 5 ใต้ เวลา 15 นาฬิกา 14 นาที 24 วินาที ถือเป็นวันสังขารล่อง
รวิสังขานต์แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยสีแดง ประดับแก้วปทุมราค หัตถ์ขวาถือดอกบัวหัตถ์ซ้ายถือโล่ผาลาเสด็จยืนมาบนหลังอาชาสีขาว
รุกไปหนบูรพาตะวันออกมีนางทาสีมายืนรอรับ ตามฮีตฮอยโบราณ วันนี้หื้อเผี้ยวบ้านช่องห้องหอที่ทำมาค้าขายให้สะอาดสอ้านน่าอยู่น่าค้าขาย
รุ่งเช้าเป็นวันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำเดือน 7 เหนือ เดือน 5 ใต้ ถือเป็นวันเนาว์หรือวันเน่า วันนี้ห้ามกล่าวผรุสวาจาคิดอาฆาตมาดร้าย ต่อผู้ใจจักเป็นอกุศลจิตติดชีวิตบ่ดีงาม มีโอกาสหื้อตักทรายเข้าวัดใช้หนี้สงฆ์ ก่อเจดีย์ทรายถวายตุงเป็นพุทธบูชา นำความสุขความเจริญมาสู่ครอบครัว รุ่งเช้าวันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 ตรงกับขึ้น 12 ค่ำเดือน 7 เหนือหรือเดือน 5 ใต้ เวลา 19 นาฬิกา 12 นาที
ในยามนี้จุลศักราชได้แถมมาแห๋มตั๋วเป็นจุลศักราช 1381 ถือเป็นวันเถลิงศกหรือวันพญาวันเป็นการเริ่มปีกัดไค้หรือหนใต้ขานปีกุน อันมีหมูเป็นสัญลักษณ์นักษัตรปี วันนี้หื้อตั้งอกตั้งใจไปทำบุญตักบาตรตานขันข้าวอุทิศส่วนกุศลหื้อแก่บรรพชนผู้ล่วงลับ ตานหื้อพ่อเกิดแม่เกิด ตานหื้อเทวดาประจำตนเทวดาประจำสัมมาอาชีวะ จากนั้นก็พาลูกหลานแต่งดาเครื่องอุปโภคบริโภคไปรดน้ำดำหัวพ่อเฒ่าแม่แก่ ปู่ย่าตายาย ครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเป็นธรรมเนียมปฎิบัติที่ดีงามสืบไป

คณะผลิตกรรมการเกษตร ต้องการสืบทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบล้านนาไทยที่ผู้เยาว์ควรแสดงออก ต่อผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ ในวันที่ 25 เมษายน 2562 คณะผลิตฯ จึงได้เรียนเชิญศิษย์เก่าและบุคลากรอาวุโสของคณะผลิตกรรมการเกษตรมาเยี่ยมบุคลากรปัจจุบัน และให้นักศึกษาและบุคลากรปัจจุบันได้รดน้ำดำหัวตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูเสริมสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ มีกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาให้พร เสริมสิริมงคล รับของถวาย ให้ชาวคณะผลิตฯได้ทำบุญร่วมกัน และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร แต่งกายชุดพื้นเมืองล้านนาเข้าร่วมงาน แข่งขันทำอาหารพื้นบ้านล้านนาต่างๆ เพื่อให้ได้เรียนรู้วิธีทำอาหารจากเครื่องแกง พืชพันธุ์ธัญญาหารที่หาได้ในท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ พริกคัวลาบ ผักกาด ผักป้อมใบหอม ถั่วเน่า น้ำอ้อย ใบเตย ใบตอง ผักกับลาบพื้นบ้าน ฯลฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร วันที่ 26 เมษายน 2562 ร่วมกิจกรรมดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย


2) กิจกรรมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนสำหรับให้พระภิกษุ
วัฒนธรรมไทยก่อเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้คนไทยทีความรู้สึกผูกพัน สามารถพึ่งพาอาศัยกันและกันได้ และสิ่งสำคัญยิ่งคือจะช่วยสร้างเสริมให้บุคลากรสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และนักศึกษา มีจิตสำนึกการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยสืบทอดต่อๆ กัน ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะ ให้มีปฏิธานร่วมกันที่จะสืบสานวัมนธรรมไทยให้คงอยู่ จะเห็นว่าประเพณีและวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสังคมไทย สมควรที่เราจะต้องตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าดังกล่าว โดยร่วมกันสืบสานจรรโลงประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
การถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยทานสำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ ให้ท่านได้ใช้ในการปฏิบัติธรรม จำพรรษาตลอด 3 เดือนในช่วงวันเข้าพรรษา และใช้เครื่องไทยทาน อัฐบริขาร ผ้าอาบน้ำฝนในการอาบน้ำชำระล้างร่างกาย อานิสงค์ของการถวายสิ่งของอันจำเป็นแก่การ จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ จะทำให้ผู้ถวายมีความสุขจากการให้ และเชื่อว่าชีวิตจะราบรื่นเพราะมีแสงสว่างนำทาง อีกทั้งยังเป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 280 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   51000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล