ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901102477   นางสาวสุธิดา   เรือนคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901113314   นายธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901125334   นางสาวพรนัชชา   นับกลาง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125347   นายศุภฤกษ์   จันทิมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001102314   นายกิตติคุณ   จันทร์แก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102365   นายธนารักษ์   บัวงาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102454   นายวัชรากร   ร่องน่าน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001105325   นางสาวชุติมา   สุขโภคี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105327   นายฐิติธณากร   กันทะสอน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105329   นางสาวณัฐชนน   สืบสิงห์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105352   นายธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001124315   นายนิติธร   เสนาเกตุ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001125301   นางสาวกนกพร   จูหว้า : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125308   นางสาวชนิสรา   หวังหมู่กลาง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001126304   นางสาวจอมใจ   พลด้วง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101101030   นายพงศกร   สุดมี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101377   นางสาวอริสรา   ทันนาเขตต์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102465   นางสาวสมพร   เเซ่ฟุ้ง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102474   นายสุกฤษฏิ์   บุรีรักษ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101105301   นางสาวกรีชาดา   พรมวงษ์ป้อ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105303   นางสาวเกวลิน   อ่อนศรี : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105311   นางสาวชนากานต์   อุสา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105312   นางสาวชุติกาญจน์   คนยัง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105313   นางสาวณัฏฐ์นรี   สอนทรัพย์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105315   นางสาวณัฐญา   กล้าหาญ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105316   นางสาวณัฐธิดา   วงศ์ยา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105317   นางสาวณัฐนันท์   ทองปาน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105320   นางสาวทิพากร   เรือนคำ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105322   นายธรรมวัฒน์   ศรีภักดี : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105323   นางสาวธัญธิดา   ใจคำ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105327   นายนพรัตน์   นัยโพธิ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105328   นางสาวนพวรรณ   ภูลำ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105330   นางสาวนัทชมน   พรมพิทักษ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105333   นางสาวนุชนาถ   จิตจักร์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105334   นางสาวบัณฑิตา   โตนสันเทียะ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105336   นางสาวปาริฉัตร   เตรียมแรง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105337   นางสาวปิยฉัตร   บำรุงแคว้น : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105341   นายพฤติวัตร   อุดม : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105344   นายพัชรพล   ใจแก้ว : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105345   นางสาวพัชรา   ผ่องอำไพศักดิ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105349   นางสาวพิมลรัตน์   เขื่อนข่าย : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105352   นางสาวมัทธริกา   อินต๊ะวิน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105353   นางสาวเมธาวี   ลาภทิพย์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105355   นางสาวรวินท์ธิชา   พรศิริกาญจน์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105356   นางสาวรุ่งทิวา   ปัญญา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105359   นางสาววรนุช   วงค์หวัน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105360   นายวรเมธ   เครือวัลย์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105363   นางสาววลีลักษณ์   มรดกธีรภาพ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105364   นางสาววัลย์ลิการ์   วงค์ไชย : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105365   นางสาวศศิวิมล   สีสวัสดิ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105366   นางสาวศิราณี   จันทะคุณ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105367   นางสาวศุทธินี   นวลศรีใส : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105370   นางสาวสุนิสา   ปุลาถาเน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105371   นางสาวสุพัตรา   อุปนันท์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105372   นางสาวหวันยิหวา   พรมสันต์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105373   นางสาวอนงค์นาฎ   จันทร์ใส : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105375   นางสาวอรพรรณ   จิตรีวาสน์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105377   นายอานาวิน   ขันไชยวงค์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101113327   นางสาวมาริสา   เหล็กอ่อน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113333   นางสาวสุดารัตน์   ครอบแก้ว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113334   นางสาวสุทธารัตน์   แสงศร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113338   นางสาวอมรรัตน์   สามแสน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101122025   นายไตรภพ   วัลภา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101124314   นายณัชพล   วงษ์สวรรค์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124315   นางสาวณัฐธิดา   เนื่องหล้า : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124326   นางสาวลลิตา   บัวพร : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124328   นางสาวอนิสา   เกริ่นสระน้อย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124331   นางสาวอภิพร   จันทรสนธยา : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101125320   นางสาวเบญจพร   ปานสอาด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6122101466   นายพิชัย   เกียงมี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง