สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย คณะผลิต ดำหัว12เม.ย.ถวายเทียน 26ก.ค.2561 (11854)

วันที่เริ่มต้น 11/04/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารรัตนโกสินทร์200ปีคณะผลิต และวัดเจ็ดลิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5701101326   นายธนบูลย์   ประกอบบุญ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701102460   นางสาวสารินี   พรมดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5701126305   นางสาวจารุจินดา   จองนาง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126328   นางสาวศศิธร   เนื่องภิรมย์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126333   นางสาวอาภาภรณ์   ยอดคำ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801101302   นายกรกฎาภัทร์   บัวเงิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101316   นางสาวญาณิศา   เชียงทา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101320   นายณัฐพล   ปัญญาแวว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101321   นายณัฐสิทธิ์   ไชยเสน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101323   นายทวีศักดิ์   คำภีระ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101324   นายทศพล   ดาปะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101331   นายนนท์ณภัทร   กล้าหาญ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101354   นายศักรินทร์   ชัยทา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101359   นายบรรยวัสถ์   ติยะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101372   นายอภิสิทธิ์   เสนามาตย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101373   นางสาวอรพิณ   พะเก่พอ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101377   นายอำนาจ   แสงสว่าง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801102315   นางสาวคอดียะ   อุ่นฤทัย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102351   นางสาวณัฐริกา   ฝั้นฉางข้าว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102358   นายธนวัฒน์   สมัญญา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801102366   นางสาวธาราวรรณ   จินานิกร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801102393   นายพรพินิต   ตันตุ้ย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801102403   นางสาวพิมวิภา   สีคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102423   นางสาวยุพารัตน์   จันทร์แค้น : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801105309   นายกิตติพงษ์   วงค์หาญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105310   นายคงกะพัน   สืบสอาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105313   นางสาวจารุพรรณ   เพชรกาฬ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105316   นายเจตน์สฤษฎิ์   ชำนาญ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105323   นางสาวชนิกานต์   สายอินต๊ะ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105326   นางสาวณัฎฐา   สุระทร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105328   นายณัฐพงษ์   กันธิยะเทพ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105332   นายทรงวุฒิ   รุ่งเรือง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105335   นายธนวัช   จันทะเนตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105336   นายธรรมโชติ   วุฒิกรกำเนิด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105343   นายนนทวัชร์   สุทาชัย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105345   นางสาวนฤมล   สุคำภา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105348   นางสาวนิภา   สุปินโน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105349   นางสาวนิภาพร   คติยน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105351   นายปฐพี   ใจอินต๊ะ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105353   นางสาวปัณฑารีย์   หลวงวัง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105355   นางสาวพลอยวรินทร์   ชื่นบาล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105356   นางสาวพัชราภรณ์   สกุลสอน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105359   นางสาวแพรวพรรณ   ทองหมู่ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105365   นายรัตนพล   ยืนยงคีรีมาศ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105367   นางสาววนิดา   มีดี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105368   นายวรกานต์   เอิกเกริก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105370   นางสาววรัชยา   อินทร์จุ้ย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105371   นางสาววราภรณ์   ทาวะรมย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105372   นางสาววารีรัตน์   มีสุขสกุล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105375   นางสาวเวธกา   หมื่นมะโน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105376   นายศรัณญ์   ไหวพริบ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105378   นางสาวศรัณย์รัชต์   อินชมภู : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105380   นางสาวศันศนีย์   สมต๊ะ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105384   นางสาวสมฤดี   ร่มพนาธรรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105391   นายแสง   จองขืน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105393   นางสาวอชิรญาณ์   เวฬุวนารักษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105396   นางสาวอนุสสรา   พรมพันธ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105398   นางสาวอมรรัตน์   คำคุณเมือง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5815123320   นายชวินทร์   เนื่องอ้น : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123321   นายชัชจิร   พงษ์ศิวัตม์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123322   นายชัชชล   เจริญเมือง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123331   นายณัฐดนัย   กิ่งจันทร์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123400   นายสมรักษ์   สมลา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123410   นายสุรเชษฐ์   จำปาบุรี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5901101321   นางสาวณัฐิดา   ใจพรหมมา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101344   นางสาวปรียานุช   ชิ้นงูเหลือม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101362   นางสาวศศิพร   จอมคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101364   นางสาวศิริวิมลรัตน์   วงค์วาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901102345   นางสาวฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102371   นายธเนศพล   โสภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102480   นางสาวสุมาลี   ดานขุนทด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901105309   นายกิตติ   สระแก้วมณี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105321   นางสาวชลธิชา   เตชะปลูก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105325   นางสาวฐิตินันต์   อัศวพูลทรัพย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105392   นางสาวสิริโสภา   ทาวงค์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901113312   นางสาวญานิกา   บัวผัด : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113314   นายธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113348   นางสาวจุฑารัตน์   ยอดคำ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901124305   นางสาวจุฑาทิพย์   สริวรรณ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901125305   นางสาวกัญญารัตน์   ศรีคุ้มวงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125306   นางสาวกุลจิรา   สุขศรีทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125309   นางสาวชฎาพร   พิมสาร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125313   นางสาวณภัทร   นาคปานเสือ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125321   นายธวัชชัย   ทุนผล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125329   นางสาวบุษกร   อาษา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125333   นางสาวพรณิภา   โคตรพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125336   นางสาวพรสวรรค์   อาจมาก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125338   นายภูวดล   แก้วมณี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125339   นางสาวรุ่งอรุณ   คำเก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125341   นางสาววรพิชชา   แปงตำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125342   นายวัชรินร์   กองชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125344   นางสาววิภาวดี   วงค์วาน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125346   นางสาวศิริกัญญา   พละศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125348   นางสาวสรัญญา   ราชโยธา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125351   นางสาวสุมินตรา   โตลำมะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901126321   นายณัฐลภัส   ปัญญา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901332003   นายปภพ   จี้รัตน์ : พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 6ชั่วโมง
5904102311   นายตรีวิทย์   กันวะนา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904103304   นางสาวเก็จมณี   กรองสติปัญญา : เคมี 6ชั่วโมง
5904103329   นางสาวณัฐธณฐศา   วิชัยวนารัตน์ : เคมี 6ชั่วโมง
5912107334   นายภัคพงศ์   ปัญธิญา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6001101038   นายศุภฤกษ์   โสภนราพงษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101306   นางสาวจิตตรา   ลำภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101312   นายชาคริต   ศกุนรักษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101315   นางสาวณัฐกานต์   ปานเกิด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101321   นายทัตเทพ   สัพโส : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101323   นายธนาธิป   ปรางวิรุฬห์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101332   นางสาวนัฐลิกา   ศรีตันดา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101360   นายรุ่งโรจน์   ห้องบัว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001102337   นายชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102340   นายชิตพล   เผื่อนศรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102341   นายชุติพงศ์   อยู่เย็น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102346   นายณัฐพงษ์   ใจวรรณ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102468   นางสาวศิริรักษ์   คำบุญเรือง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102478   นายสมิทธ์   เดือนดาว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102495   นางสาวสุภาวรรณ   จันทะนาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102505   นายอดิศร   ดอกคำนุ่ม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001113307   นางสาวจตุพร   แสนวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113315   นางสาวณัฐมน   มืดคำบง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113320   นายนครชัย   กันทะเอ้ย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113324   นางสาวพรสุดา   ดวงดี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113329   นายภูริน   สิริโชติชัย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113335   นางสาววิชาดาภรณ์   พรมบุตร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113340   นางสาวสุภาภรณ์   แก้วเทวี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001122002   นายกฤษณุ   พันสมบัติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122011   นายเฉลิมชัย   คำมี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122013   นางสาวฐิติรัตน์   ขำในเมือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122021   นางสาวธีรภัทร์   สีสันทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001124301   นางสาวกนกวรรณ   สุปินชมภู : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124303   นางสาวกานต์ธิดา   อินสม : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124305   นายไกรวิท   อภิวัน : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124306   นางสาวจารุวรรณ   ร่มพนาธรรม : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124307   นางสาวชนกานต์   กันทากาศ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124315   นายนิติธร   เสนาเกตุ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124318   นายรณภพ   เผยกลาง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124319   นางสาวขจีวรรณ   จะฟะ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124326   นางสาวสุกัญญา   ทนุโวหาร : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124327   นางสาวสุทธิดา   ชัยโย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001125313   นายธนกฤช   ปฐมนุส์พงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125314   นายธีร์ธวัช   ปุรินทราภิบาล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125330   นางสาววราภรณ์   สมป้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125335   นายสักการะ   สุปี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001126314   นายพันคม   พรหมรักษ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126318   นางสาวราชาวดี   โยดี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6022101452   นายศุภกร   หมอกชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022103014   ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์   ประทุมเทพ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6101122003   นายก้องเกียรติ   กองสมบูรณ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122011   นางสาวจินตหรา   โกมลช่อมาลี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122036   นายบูดีร์มัน   สาเต๊าะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122042   นายภูมิรพีกร   จันทรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122049   นายวทัญญู   เพาะนิสสัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122051   นายวาทิน   คันธี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122052   นางสาววิลาสินี   แก้วจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122054   นายศุภกร   ศรีกำพล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122058   นางสาวสาลิกา   ไชยวงค์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
วัฒนธรรมของไทย เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในสังคมไทย เป็นแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาน และการแสดงออกถึงความรู้สึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมไทยสามารถรู้ เข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกันในสังคมไทย หนึ่งในวัฒนธรรมไทย คือ ประเพณีและพิธีทางศาสนาต่าง ๆ อันได้แก่กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันสำคัญต่าง ๆ โดยคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและนักศึกษา ได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย โดยกำหนดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมดำหัวผู้อาวุโส อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2. กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์ และ 3. กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส "อนุรักษ์และส่งเสริมประเวณีปี๋ใหม่เมือง"
เป็นการสืบทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบล้านนาไทยที่ผู้เยาว์ควรแสดงออกมีต่อผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ และยังมีกิจกรรมทำกรวยดอกไม้ การทำขนมพื้นบ้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ได้เรียนรู้การทำอาหารจากพืชพันธุ์ธัญญาหาร อาทิ ข้าว ถั่ว น้ำอ้อย งา ใบเตย ใบตอง ฯลฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร

กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์
โดยจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2561”
ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2561 ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง วันสงกรานต์ล้านนาในภาคเหนือ หรือที่เรียกว่า "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" เริ่มโดยในวันที่ 13 เมษายน เรียกว่า "วันสังขานต์ล่อง" วันนี้ถือเป็นวันสิ้นสุดศักราชเก่าของชาวภาคเหนือซึ่งจะมีการจุดประทัดในช่วงเช้า เพราะมีความเชื่อแต่โบราณว่าเป็นการขับไล่สิ่งเลวร้ายในปีก่อนให้พ้นไป และในช่วงเย็นจะมีงานบุญขนาดใหญ่นั่นคือการแห่พระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองด้วย ในช่วงนี้จะมีทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติมารวมตัวกันอย่างหนาแน่นเพื่อร่วมชม ซึ่งได้ทั้งบุญและความสนุกสนาน จากนั้นในวันที่ 14 เมษายนที่เรียกกันว่า "วันเนา" หรือ "วันเน่า" จะเป็นวันที่ห้ามด่าทอว่าร้ายผู้อื่นไม่เช่นนั้นจะทำให้โชคร้ายไปตลอดทั้งปี ส่วนในวันที่ 15 เมษายน "วันพญาวัน" หรือ "วันเถลิงศก" เป็นวันที่ชาวบ้านไปทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรม จากนั้นจะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในช่วงบ่าย พอถึงวันที่วันที่ 16 เมษายน "วันปากปี" ทุกคนก็จะพากันไปสรงน้ำเจ้าอาวาสตามวัดต่าง ๆ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอขมา โดยในวันที่ 17 เมษายน "วันปากเดือน" ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านจะทำการปัดตัวเพื่อส่งเคราะห์ ออกไป อันเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางภาคเหนือหรือแผ่นดินล้านนาเท่านั้น
กิจกรรมหลัก ได้แก่
1.ร่วมขบวนแห่และสรงน้ำ “พระพุทธสิหิงค์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน รวมทั้งขบวนแห่ขนทรายเข้าวัด–ไม้ค้ำสะหลี (สะหลี หมายถึง ต้นโพธิ์) 13 เมษายน 2561
2. การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์ 12-14 เมษายน 2561 ณ เวทีข่วงประตูท่าแพ กลางเมืองเชียงใหม่
3. การก่อเจดีย์ทราย วัดในเมืองเชียงใหม่ 13-15 เมษายน 2561
4. กาดหมั้ว / การสาธิตทำขนมพื้นเมือง อาทิ ขนมเทียน ข้ามต้มมัด ขนมปาด ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

โดยในการนำนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 1 คน นายไกรวิท อภิวัน เข้าร่วมการประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์
วันที่ 12-14 เมษายน 2561 ณ เวทีข่วงประตูท่าแพ กลางเมืองเชียงใหม่ นั้น จะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ
ทั้งการฝึกทักษะการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม การรับรู้รายละเอียดของกิจกรรมประเพณีปีใหม่ ล้านนา
ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมงานประเพณีระดับจังหวัดที่จัดขึ้น และส่งเสริมนักศึกษาให้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม พัฒนาบุคลิกภาพและความกล้าแสดงออก เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกทางหนึ่งด้วย


กิจกรรมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนสำหรับให้พระภิกษุ
เพื่อจุดเทียนปฏิบัติธรรมจำพรรษาตลอด 3 เดือน และใช้ผ้าอาบน้ำฝนในการอาบน้ำชำระล้างร่างกาย อนิสงค์ของการถวายสิ่งของอันจำเป็นแก่ก่รจำพรรษาของภิกษุ จะทำให้ผู้ถวายมีความสุขจากการให้ และเชื่อว่าชีวิตจะราบรื่นเพราะมีแสงสว่างนำทาง อีกทั้งยังเป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงต่อไป

วัฒนธรรมไทยก่อเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้คนไทยทีความรู้สึกผูกพัน สามารถพึ่งพาอาศัยกันและกันได้ และสิ่งสำคัญยิ่งคือจะช่วยสร้างเสริมให้บุคลากรสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และนักศึกษา มีจิตสำนึกการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยสืบทอดต่อๆ กัน ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะ ให้มีปฏิธานร่วมกันที่จะสืบสานวัมนธรรมไทยให้คงอยู่ จะเห็นว่าประเพณีและวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสังคมไทย สมควรที่เราจะต้องตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าดังกล่าว โดยร่วมกันสืบสานจรรโลงประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 161 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   169 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   80000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 80000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
แนวคิดที่ว่า วัฒนธรรมของไทย เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในสังคมไทย เป็นแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม และการแสดงออกถึงความรู้สึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ
ที่สมาชิกในสังคมไทย สามารถ รู้ เข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกันในสังคมไทย ..หนึ่งในวัฒนธรรมไทย คือ ประเพณีและพิธีทางศาสนาต่างๆ อันได้แก่ กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันสำคัญต่างๆ โดยคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ในหน่วยงานได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมล้านนาไทย โดยกำหนดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมดำหัวผู้อาวุโส อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง
2. กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์
3. กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

สรุปผลประเมิน โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย ประจำปีงบประมาณ 2561
ผลผลิต : นักศึกษาและบุคลากร ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา และยังได้มีโอกาสสร้างผลงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถเผยแพร่สู่สังคมได้ ตลอดจนได้สร้างความสามัคคี เสริมสัมพันธไมตรีระหว่างนักศึกษาและบุคลากร ของคณะผลิตกรรมการเกษตร

1) กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส "อนุรักษ์และส่งเสริมประเวณีปี๋ใหม่เมือง"
จัดวันที่ 20 เมษายน 2561 เงินรายได้คณะผลิตฯ 40,000 บาท
นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบล้านนาไทยที่ผู้เยาว์ควรแสดงออกมีต่อผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ และได้ทำขนมพื้นบ้าน กรวยดอกไม้ แต่งกายพื้นเมือง รวมแข่งขันส้มตำลีลา มีผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.6

การปรับปรุงจากการประเมินโครงการปีที่แล้ว
จัดการประชาสัมพันธ์ให้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวนมากขึ้น โดยที่นักศึกษาจะได้หัดห่อข้าวหนมจ๊อก และรับประทานอาหารล้านนาท้องถิ่น ภาคเหนือร่วมกับบุคลากร เป็นการสานสัมพันธไมตรี สร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งถือว่าได้ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

สิ่งที่ยังไม่ได้ปรับปรุง
1. การเพิ่มระยะทางในการเดินขบวนรดน้ำดำหัวอธิการบดี และเลือกเส้นทางที่จะมีผู้เห็นความงดงามของริ้วขบวนเป็นจำนวนมาก เพื่อให้คุ้มค่ากับการประดับตกแต่งและความตั้งใจของผู้มีส่วนร่วมในการจัดริ้วขบวนเนื่องจากปีนี้มีบุคลากรให้ความสนใจร่วมเดินขบวนจำนวนน้อย และไม่ได้มีการจัดขบวนอย่างเป็นทางการ หากปีหน้ามีการวางแผนจัดขบวนอย่างเป็นทางการ จะทำการเพิ่มระยะทางการเดินขบวน
2. การจัดประดับตกแต่งสถานที่จัดงาน บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ ให้เป็นแบบล้านนา และมีมุมถ่ายภาพ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความประทับใจและสามารถบันทึกภาพประทับใจได้เนื่องจากปีนี้มีงบประมาณจำกัด จึงไม่ได้มีการประดับตกแต่งมุมถ่ายภาพเพิ่มเติม แต่จัดงานบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ ที่มีต้นไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม จึงยังมีมุมเพื่อถ่ายภาพให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

ข้อเสนอแนะการจัดโครงการครั้งต่อไป
1. เพิ่มกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ให้บุคลากรและนักศึกษาได้สร้างผลงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถเผยแพร่สู่สังคมได้ อาทิ การแข่งขันทำลาบดิบ ลาบสุก แกงแค และการเล่นยิงก๋งเป็นต้น
2. ควรเพิ่มกิจกรรมแข่งขันยิงก๋ง เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย เฮฮา มีความสุข สนุกร่วมกัน ทุกคนจะได้มีกิจกรรมส่วนร่วม

2) กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์ วันที่ 12-14 เมษายน 2561 เงินรายได้คณะผลิตฯ 5,000 บาท
นักศึกษาได้เข้าประกวดเทพบุตรสงกรานต์ โดยจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2561”
ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2561 ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง วันสงกรานต์ล้านนาในภาคเหนือ คณะผลิตกรรมการเกษตร ส่งนักศึกษาจำนวน 1 คน นายไกรวิท อภิวัน เข้าร่วมการประกวดทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ ได้ฝึกทักษะการพูด ฝึกปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม การรับรู้รายละเอียดของกิจกรรมประเพณีปีใหม่ล้านนา ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมงานประเพณีระดับจังหวัดที่จัดขึ้น และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม พัฒนาบุคลิกภาพและความกล้าหาญ เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกทางหนึ่งด้วย มีผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.2
ข้อเสนอแนะ : ควรเตรียมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะที่จำเป็น ส่งเข้าประกวด ในงานทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกความกล้าแสดงออกและได้เรียนรู้ ซึมซับเอาความรู้และคุณค่าทางวัฒนธรรมล้านนาไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ เพื่อสืบต่อประเพณีสำคัญ
- งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง - งานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา

3) กิจกรรมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนสำหรับให้พระภิกษุ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี และวัดเจ็ดลิน ในเมืองเชียงใหม่
เวลา 09.09 น. – 11.09 น. ได้จัดกิจกรรม“ตกแต่งดาคัว” โดยเชิญบุคลากรและนักศึกษา คณะผลิตฯ ร่วมฮอมของถวายทานพระสงฆ์ , จัดชุดเทียนพรรษา เครื่องไทยทาน พร้อมรวบรวมปัจจัย เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ตามวัฒนธรรมก่อนถึงวันเข้าพรรษาณ ชั้น 1 อาคารรัตนโกสินทร์ฯ
เวลา 11.15 น. รับประทานอาหารพื้นเมืองร่วมกัน สานสัมพันธ์ชาวคณะผลิตฯ ณ ชั้น 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร
ช่วงบ่าย เดินทางไปยังวัดเจ็ดลิน ในเมืองเชียงใหม่ ทำพิธีถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยทาน ปัจจัย และกล้ากล้วยไม้ไทยจากโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ บุคลากรและนักศึกษารับศีลรับพรเสริมศิริมงคลและพลังบารมีให้แก่ชีวิต รับฟังประวัติวัดเจ็ดลินจากท่านเจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน “พระมหาวิษณุ จารุธัมโม” บุคลากรและนักศึกษาทำจิตใจให้ผ่องใส ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 30 นาที เวลา 14.15 น. กิจกรรมปล่อยกล้วยไม้ไทย เยี่ยมชมความสวยงามรอบบริเวณวัดเจ็ดลิน มีผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.6

การปรับปรุงจากการประเมินโครงการปีที่แล้ว
1.มีการเพิ่มระยะเวลาการฝึกนั่งสมาธิกรรมฐาน จาก 10 นาที เป็น 30 นาที
2.ประสานงาน อาจารย์ที่มีชั่วโมงเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ชาวคณะผลิตกรรมการเกษตร

ข้อเสนอแนะการจัดโครงการครั้งต่อไป
เพิ่มกิจกรรมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วม เช่น การแข่งยิงลูกก้ง การแข่งทำอาหาร การแข่งการประดับตกแต่งเทียนพรรษา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล