ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801126327   ภรณีนิภา   โมมีเพชร : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126330   ยลรวี   ละออสุวรรณ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5901102380   ธีรภัทร์   จุ่มปี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102424   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5901113326   พงศกร   เชื้อเมืองพาน : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901125343   วิชัยชาญ   วิมาละ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901126328   ศรัณย์   คำปา : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6001101009   ทรรศนะ   จงโวหาร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001105323   ชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
6001125327   มณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง