งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 35 พัทลุง_3-11ม.ค.2561(11936)

วันที่เริ่มต้น 03/01/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 13/01/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
โครงการงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 35
จะจัดขึ้นวันที่ 5-10 มกราคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ในปีนี้มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ โดยมี 12 สถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรทางการเกษตร จาก 4 ภาคของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ เป็นภาคีสมาชิก 4 จอบแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดโครงการมายาวนานติดต่อกันเป็นครั้งที่ 35

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะนำนักศึกษาจำนวน 40 คน เข้าแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะวิชาการเกษตร แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะวิชาการสาขาเกษตรที่จะนำไปสู่ความร่วมมือและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภาคี เครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านการเกษตร 4 ภาคของประเทศไทย

โดยงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ นับเป็นการแข่งขันทักษะการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะมีสถาบันระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 12 สถาบัน ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( วิทยาเขตกำแพงแสน , สกลนคร ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันและร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,500 คน

มีกิจกรรมหลากหลายประเภทอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะต่างๆให้แก่นักศึกษา การแข่งขันทักษะการเกษตร ทำให้นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ต้องหันมาพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อครองความเป็นเลิศทางด้านทักษะการเกษตร ทั้งนี้ในปี 2561 การแข่งขันทักษะเกษตรจะประกอบด้วย 18 ประเภท ได้แก่ การวินิจฉัยโรคพืช, การขยายพันธุ์พืช ติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง, การคำนวณอัตราการใช้และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืช, การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง, การเข้าด้ามจอมและเตรียมแปลง, การประเมินเนื้อดินภาคสนามและการวัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน, การจัดสวนถาด, การเซตแมลง, การผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร, การตอบปัญหาวิชาการทางการเกษตร, การตอนสุกร, การตัดแต่งซากสัตว์ปีก, การพูดส่งเสริมการเกษตร, การวิเคราะห์อาหารสัตว์,โครงงานทางการเกษตรการ, การแข่งขันบรรจุลูกพันธุ์ปลา, การรีดเต้านมเทียม และการคล้องโคและล้มโค

นอกจากยังยังมีการแข่งขันกีฬาสากล กิจกรรมการแสดงและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การสัมมนาร่วมระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตนักศึกษาสมาชิกภาคีทั้ง 12 สถาบัน ซึ่งเป็นการนำความรู้ทางด้านการเกษตรที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจริง เกิดการพัฒนาทักษะวิชาการทางด้านสาขาเกษตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของประเทศ เกิดความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างอาจารย์ นิสิต นักศึกษาของสถาบันต่างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนและการสืบสานวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน นิสิต นักศึกษา รู้จักเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้เผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร 12 สถาบัน และยังเป็นการสร้างความสามัคคี ระหว่างนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 คณะที่ได้ร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปแข่งขัน ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 35 อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 72  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 52 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   52 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   275000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 275000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันที่ 3-10 มกราคม 2561 อาจารย์ จำนวน 9 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน และนักศึกษา จำนวน 40 คน ได้เดินทางไปปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 จังหวัดพัทลุง ณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โครงการงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 35 ในปีนี้มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ โดยมี 12 สถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรทางการเกษตร จาก 4 ภาคของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ เป็นภาคีสมาชิก 4 จอบแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดโครงการมายาวนานติดต่อกันเป็นครั้งที่ 35

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษา เข้าแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร จำนวน 11 ทักษะ เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะวิชาการเกษตร นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะวิชาการสาขาเกษตรที่จะนำไปสู่ความร่วมมือและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต
นอกเหนือจากการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตร ยังได้เข้าร่วมการแข่งกีฬาสากล ฟุตซอล และตระกร้อ กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของแต่ละสถาบัน 4 ภาคกิจกรรมปลูกป่าโกงกาง เก็บขยะมูลฝอยริมชายหาด ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภาคี เครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านการเกษตร 4 ภาคของประเทศไทย

คณะผลิตฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการฯ กับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ โดย

นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าแข่งขันจำนวน 11 ทักษะ กีฬาสากล 2 ประเภท
นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าแข่งขันจำนวน 6 ทักษะ กีฬาสากล 1 ประเภท
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าแข่งขันจำนวน 2 ทักษะ กีฬาสากล 1 ประเภท

ผลการแข่งขัน คะแนนรวมทักษะเกษตรเป็นอันดับ 2 รองจาก ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.ข่อนแก่น เป็นอันดับ 3
ได้รับเหรียญทองทักษะเกษตรจำนวน 9 เหรียญ กีฬาสากล 1 เหรียญ
ด้านพืช 6 ทักษะ = การผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร, การเซทแมลงการเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง, การประเมินเนื้อดินโดยวิธีภาค
สนามและการวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน, การขยายพันธุ์พืช ติดตา-ต่อกิ่ง-ทาบกิ่ง และการจัดสวนถาด
ด้านสัตว์ 3 ทักษะ = การตัดแต่งซากสัตว์ปีก, การรีดเต้านมเทียมและการตอนสุกร
เหรียญทองกีฬาสากล ประเภทตะกร้อชาย จำนวน 1 เหรียญ

ได้รับเหรียญเงิน จำนวน 6 เหรียญ
ด้านพืช 4 ทักษะ = ได้แก่การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง, การวินิจฉัยโรคพืช, โครงงานทางการเกษตร และการพูดส่งเสริมการเกษตร
ด้านสัตว์ 1 ทักษะ = การคล้องโคและล้มโค
ด้านประมง 1 ทักษะ = การแข่งขันบรรจุพันธุ์ลูกปลา

ได้รับเหรียญทองแดงจำนวน 1 เหรียญ
ด้านพืช 1 ทักษะ การคำนวณอัตราการใช้และการพ่นสารกำจัดวัชพืช

มีจำนวนสถาบันที่ได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในโครงการ 12 สถาบัน โดยงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 มีนักศึกษาเกษตรจาก 12 สถาบัน กว่า 2,000 คน เข้าร่วม
โดยมีนักศึกษาเกษตรจาก 12 สถาบัน ที่เข้าร่วมคือ 1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) 2.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU) 3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) 4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) 5.มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU) 6.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) 7.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 8.มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU) 9.มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU) 10.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU) 11.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU) และ 12.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)

จากผลการประเมินการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา ปรากฎว่า มีระดับความพึงพอใจต่อการแลกเปลี่ยน และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน = 4.51 มีระดับความรู้ความเข้าใจต่อการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร 4.40

การปรับปรุงจากผลประเมินโครงการปีที่แล้ว คือ
1.) ได้วางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างสโมสรนักศึกษา 3 คณะ ได้แก่ 1.คณะผลิตกรรมการเกษตร 2. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในแต่ละกิจกรรม และเว้นวรรคการทำงานร่วมกัน เพื่อลดแรงปะทะ
2.) ได้แก้ไข ปัญหาเรื่องการปะทะทางอารมณ์ระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯ และสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาวางแผนงานกันเป็นอย่างดี พยายามควบคุมปัจจัยที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่นักศึกษาไม่สามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้ นักศึกษาจึงสามารถสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม 3 คณะด้านการเกษตร ม.แม่โจ้ ได้ดีในระดับที่ยอมรับได้

ปัญหาอุปสรรคโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน ทำให้นักศึกษาและอาจารย์ประจำทักษะ ต้องวางแผนการเดินทางใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา และสโมสรนักศึกษา ได้เสียงบประมาณไปกับการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้านั้นเป็นจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะการจัดโครงการครั้งต่อไป
ควรวางแผนการคัดเลือกและฝึกซ้อมนักศึกษาแข่งขันทักษะเกษตร และกีฬาสากลให้เข้มข้น และให้มีเวลาฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมแต่เนินๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ครองแชมป์อันดับ 1 และรับถ้วยพระราชทานดังเช่นเคย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล