ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5701102349   นางสาวณิชกุล   ช่วยแท่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 72ชั่วโมง
5701105328   นางสาวชุติมา   ตูมจา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 72ชั่วโมง
5701105334   นายณัฐวัฒน์   ดีไทย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 72ชั่วโมง
5701105340   นางสาวธนัญญา   ทองสนิท : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 72ชั่วโมง
5701105378   นางสาวศศิธร   กรณ์โคกกรวด : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 72ชั่วโมง
5801101310   จักรพงษ์   อ่อนนอ : พืชไร่ 72ชั่วโมง
5801101320   นายณัฐพล   ปัญญาแวว : พืชไร่ 72ชั่วโมง
5801101323   นายทวีศักดิ์   คำภีระ : พืชไร่ 72ชั่วโมง
5801101324   นายทศพล   ดาปะ : พืชไร่ 72ชั่วโมง
5801101331   นายนนท์ณภัทร   กล้าหาญ : พืชไร่ 72ชั่วโมง
5801101373   นางสาวอรพิณ   พะเก่พอ : พืชไร่ 72ชั่วโมง
5801102320   จักรกฤษ   กูลตา : พืชสวน (ไม้ผล) 72ชั่วโมง
5801102358   ธนวัฒน์   สมัญญา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 72ชั่วโมง
5801102361   ธนายุทธ   ปัญจะภักดี : พืชสวน (ไม้ผล) 72ชั่วโมง
5801102377   นันทวัฒน์   แสนอินมูล : พืชสวน (ไม้ผล) 72ชั่วโมง
5801102401   พิมพกานต์   แก้วพาก : พืชสวน (ไม้ผล) 72ชั่วโมง
5801102432   รัตนภรณ์   ชาญาติ : พืชสวน (พืชผัก) 72ชั่วโมง
5801102436   ละ   สางก่าน : พืชสวน (พืชผัก) 72ชั่วโมง
5801102495   อาราห์ชาติ   สันติชัยชาญ : พืชสวน (พืชผัก) 72ชั่วโมง
5801105328   นายณัฐพงษ์   กันธิยะเทพ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 72ชั่วโมง
5801105374   วิโรจน์   เรืองสวัสดิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 72ชั่วโมง
5801113356   กชกร   บุญมี : ปฐพีศาสตร์ 72ชั่วโมง
5801124305   นายชญากร   พรมวารี : เกษตรเคมี 72ชั่วโมง
5801124308   นางสาวชาคริยา   กองเอียด : เกษตรเคมี 72ชั่วโมง
5801125363   สลิลทิพย์   กุศลธรรมรัตน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 72ชั่วโมง
5901101372   สุภาวดี   หลาบหนองแสง : พืชไร่ 72ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 72ชั่วโมง
6001101021   พสธร   ฆารประเดิม : พืชไร่ 72ชั่วโมง
6001101367   ศราวุธ   โมรัฐเสถียร : พืชไร่ 72ชั่วโมง
6001102505   อดิศร   ดอกคำนุ่ม : พืชสวน 72ชั่วโมง
6001105323   ชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 72ชั่วโมง
6001105327   ฐิติธณากร   กันทะสอน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 72ชั่วโมง
6101313001   ภาคภูมิ   วงค์แสนไชย : ปฐพีศาสตร์ 72ชั่วโมง