โครงการสภานักศึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561
-
วันที่เริ่มต้น 05/09/2561 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 03/10/2561 เวลา 20:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5804102352   นางสาวศิริมาศ   อินทร์แย้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 24ชั่วโมง
5804102363   นางสาวอุมาพร   ทองแทน : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804106342   นายวรัญญู   แก้วศิริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5804106343   นายวัฒนพงษ์   ไชยวงศ์สาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 40ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 65ชั่วโมง
5805204345   นายสัมพันธ์   พรหมบุตร : การบริหารท้องถิ่น 28ชั่วโมง
5812107303   นางสาวศิริน   กระจ่างดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5901105383   นางสาวศศินิภา   ศรีสุข : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 24ชั่วโมง
5901105393   นางสาวสิรีธร   สุวรรณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 16ชั่วโมง
5904102347   นางสาวอติกานต์   เพชรม่อม : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5904102349   นางสาวอรจินดา   กานุมัด : เทคโนโลยีชีวภาพ 24ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5905101344   นางสาวธนิสรา   ปันกองงาม : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101353   นางสาวปีณฑิรา   ตาคำอิน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5909101397   นายประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
5918102343   นายปารเมศ   ไชยวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 24ชั่วโมง
6001102403   นางสาวปวีณา   อาจคำชัย : พืชสวน 16ชั่วโมง
6003101334   นายประทานพร   โสดา : วิศวกรรมเกษตร 28ชั่วโมง
6004105318   นางสาวนริศรา   วงค์สาย : คณิตศาสตร์ 28ชั่วโมง
6004105341   นางสาวอัจฉรา   บัวสมุย : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6005101332   นางสาวธัญญรัตน์   วงศ์โชคสกุล : รัฐศาสตร์ 44ชั่วโมง
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 65ชั่วโมง
6005101385   นายวีรพันธ์   ใจตั้ง : รัฐศาสตร์ 40ชั่วโมง
6005104335   นายณัฐวัฒน์   โกศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6005104353   นางสาวสุรัชนา   เครือตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005104392   นายวิศรุต   แสนคำอ้าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6006103455   นางสาววริษา   ศิริดาพร : บัญชี 20ชั่วโมง
6006103482   นางสาวสุจิตรา   ชุปวา : บัญชี 20ชั่วโมง
6006103484   นางสาวสุตาภัทร   สว่างศรี : บัญชี 8ชั่วโมง
6006104418   นางสาวสิราวรรณ   ตรีสุข : การเงิน 8ชั่วโมง
6006104426   นางสาวสุรางคนา   แป้นกล่ำ : การเงิน 12ชั่วโมง
6006104439   นางสาวอรุณประเสริฐ   ชูเดช : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104446   นางสาวเอมญิกา   ชมภู : การเงิน 12ชั่วโมง
6009101369   นางสาววรรษวิมล   วุ่นวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101373   นางสาววิภาพรรณ   คำสิม : พัฒนาการท่องเที่ยว 65ชั่วโมง
6009101375   นางสาวศรสวรรค์   พรมขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 44ชั่วโมง
6009101378   นางสาวศศิวิมล   คำภูษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6012101302   นายกนกพล   แจ้งสวน : เศรษฐศาสตร์ 20ชั่วโมง
6012107349   นายอภิอัฑฒ์   อิ่มอ้วน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 4ชั่วโมง
6014101305   นายกฤษฏิ์   โชคพนารัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 32ชั่วโมง
6014102319   นายธนิศร   เชียงคำ : ภาษาอังกฤษ 36ชั่วโมง
6101101303   นางสาวแคทรียา   เชื่อมรัมย์ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101338   นายปรเมตต์   ไชยศิริ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101101357   นายรังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101102309   นายกิตตินันท์   มังคละ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102317   Mr.Chanthavong   Chanthakhot : พืชสวน 8ชั่วโมง
6101102344   นายฐากูร   คงทอง : พืชสวน 8ชั่วโมง
6101102388   นางสาวนัยนา   คำสว่าง : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102389   นางสาวนาตยา   หลักใหล : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102427   นายราเชนทร์   ใคร่ครวญ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102440   นายวิญญู   เทียนสว่าง : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102441   นายวิทยา   เหมอโบกุ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102442   นายวิทวัฒน์   ศิริ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6103102309   นายไชยพัฒน์   จินดาพรม : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6103102324   นายพงษ์เดชา   เสือมาพะเนา : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104102312   นางสาวชนนิกานต์   ประจิตร : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6104106330   นายภูสิทธิ   ฟูเมืองปาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6104106332   นายรติกร   อยู่ชุ่ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 24ชั่วโมง
6104106346   นายสุภชีพ   สินประมวญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6105101324   นางสาวณัฐณิชา   อินสุยะ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101327   นางสาวเดือนนภา   เสนแก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101336   นายธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101356   นางสาวผกาวัลย์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101362   นางสาวพัชรมัย   ตาธิยะ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101381   นายวรากรณ์   ต๊ะปัญญา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101389   นางสาวศศิวิมล   ม่วงคำ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101390   นางสาวศิริกาญจน์   ศรีวรรณะ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101391   นางสาวศิรินทรา   คิดดี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101393   นางสาวศิริลักษณ์   พริบไหว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101411   นางสาวโสภิตา   มาลุจันทร์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101412   นางสาวโสรยา   ฟองสุภา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101416   นางสาวอรทัย   นำพล : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6106101448   นางสาวสรารัตน์   พรมมา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106102411   นางสาววันวิสา   อำต๋า : การตลาด 8ชั่วโมง
6106102424   นางสาวศุทชา   อุดมสินค้า : การตลาด 48ชั่วโมง
6106103320   นางสาวจิรัชยา   ใจคำ : บัญชี 4ชั่วโมง
6109101328   นางสาวธัญทิพย์   ทรงมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6109101337   นางสาวนัฐณิชา   หงษ์ยนต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6109101380   นางสาวสุนิชา   เหลืองวสุธา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6109101383   นางสาวเสาวลักษณ์   พฤกษภักดีวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6110102312   นายญาณกร   นิลาพันธ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6110102313   นายฐากรณ์   จันทนป : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6112101308   นางสาวชญานิศ   อารินทร์ : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6114102304   นางสาวกัญญารัก   ฟักอ่อน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6114102381   นายวชิระ   กลัดเจริญ : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
6115123371   นางสาวนันญฤณ   พิมพา : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6115123376   นายวิธวัส   เกตุพิบูลย์ : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6122101335   นายชาติชาย   กู้วัฒนะสกุล : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
สืบเนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีสิทธิและสวัสดิการ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกคนควรที่จะได้รับ แต่ปัจจุบันยังคงมีการเกิดปัญหาที่ก่อให้เกิดการละเมิดและกระทบต่อสิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษาอันเกิดมาจากสาเหตุหลายประการ หนึ่งในปัญหาที่สำคัญนั้นคือ การสอดส่องดูแลที่ไม่ทั่วถึงและกระจายสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาอย่างเพียงพอ จึงทำให้นักศึกษาบางกลุ่มได้รับสิทธ์และสวัสดิการอย่างไม่เป็นธรรม นั้น
ดังนั้น สภานักศึกษาซึ่งเป็นองค์กรพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา ตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่างๆอันเกิดประโยชน์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดโครงการสภานักศึกษาสัญจร ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นข้อเสนอแนะและปัญหาของนักศึกษาอันกระทบด้านสิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษา เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน และนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและดังที่ได้สรุปรับจากการทำกิจกรรมดังกล่าวต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1360 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล