กิจกรรม Field Day คณะผลิตกรรมการเกษตร

วันที่เริ่มต้น 05/02/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5801126327   นางสาวภรณีนิภา   โมมีเพชร : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5901101340   นางสาวประภาภรณ์   เลยเมือง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101360   นายศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101377   นางสาวอนุสรา   ช่อจันทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901102385   นายนิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 10ชั่วโมง
5901113314   นายธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5901124305   นางสาวจุฑาทิพย์   สริวรรณ : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5901124319   นางสาวพลอย   ขอนทอง : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6001101347   นางสาวพิมลพรรณ   จอมคำ : พืชไร่ 10ชั่วโมง
6001102331   นางสาวจุฑารัตน์   บริบูรณ์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102365   นายธนารักษ์   บัวงาม : พืชสวน 10ชั่วโมง
6001102384   นางสาวนลินี   พรหมสังข์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102391   นายนิรุช   สิงห์อุปโป : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102454   นายวัชรากร   ร่องน่าน : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6001105323   นายชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
6001105352   นายธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
6001122021   นางสาวธีรภัทร์   สีสันทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
6001124305   นายไกรวิท   อภิวัน : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6001124329   นายอดิศักดิ์   อินต๊ะเม้า : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
6001125314   นายธีร์ธวัช   ปุรินทราภิบาล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
6001125318   นายประทีป   กรรณิกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
6001125324   นายพีรศักดิ์   เดชทัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
6101101325   นายธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101347   นายพศวัตร์   ศรีอ้วน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101101377   นางสาวอริสรา   ทันนาเขตต์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101105301   นางสาวกรีชาดา   พรมวงษ์ป้อ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105323   นางสาวธัญธิดา   ใจคำ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105327   นายนพรัตน์   นัยโพธิ์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105330   นางสาวนัทชมน   พรมพิทักษ์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105334   นางสาวบัณฑิตา   โตนสันเทียะ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105340   นายพงศธร   แสงใหญ่ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105342   นายพลวัต   นามมนตรี : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105351   นางสาวภาวนา   ชุมภูนุช : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105354   นางสาวยุพา   อาชาชัยกิจ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105363   นางสาววลีลักษณ์   มรดกธีรภาพ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105365   นางสาวศศิวิมล   สีสวัสดิ์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105376   นางสาวอรพินท์   เพชรตรีทอง : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101113310   นายชุติพงษ์   สุภาวรรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101113320   นายธีรยุทธ   ศรีสม : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6101122024   นายเดชาวัต   ศรีจอม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
6101125320   นางสาวเบญจพร   ปานสอาด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6101125336   นางสาวศิริกัญญา   แก้วนำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
คณะผลิตกรรมการเกษตร ดำเนินการตามภารกิจหลัก ซึ่งการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะ โดยงานบริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตรได้เริ่มจัดตั้งฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดยรวบรวมผลงานวิจัยและประสบการณ์ของบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรเพื่อถ่ายทอดและบริการวิขาการในรูปแบบฐานเรียนรู้การเกษตร ในระยะแรกได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.) ต่อมาทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่ฐานเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานของฐานเรียนรู้ที่มีความเข็มแข็งจนสามารถพัฒนาจากฐานขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยฐานเรียนรูู้ด้านการเกษตรได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อบริการวิชาการให้แก่นักศึกษา บุคลากร เกษตรกรและผู้สนใจมากมาย จากกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น แปลงสาธิตการเกษตร การฝึกอบรมระยะสั้น โครงการเยี่ยมชมแปลงสาธิต เป็นต้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลาการ และนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ มีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีกลไกลการขับเคลื่อนระบบ โดยมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง การรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร นักเรียน และบุคคลทั่วไป โดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันจากประสบการณ์จริง การนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข็มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพ
การจัดกิจกรรม โครงการ Field day วันถ่ายทอดเทคโนโลยีฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร ของฐานเรียนรู้ในคณะผลิตกรรมการเกษตร จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญ เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป สำหรับนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการปประกบอาชีพต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 700 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล