ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901102306   นางสาวกรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102308   นายกรวิชญ์   สุดใจวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102309   นายกฤตพจน์   อธิพรหม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102311   นางสาวกฤษณา   แสวงมงคล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102315   นางสาวกาญจนา   เสมอโภค : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102317   นางสาวกิ่งกาญจน์   ทะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102325   นางสาวจันทนา   ปันยา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102328   นางสาวจิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102330   นางสาวจิราพร   เตจ๊ะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102331   นางสาวจีราพร   เสือสังข์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102333   นางสาวจุฬารัตน์   สายยศ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102334   นางสาวเจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102335   นางสาวเจนจิรา   ประสาทศิลป์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102336   นางสาวเฉลิมศรี   ทองพึ่งสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102337   นางสาวชญาณี   ผู้มีทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102339   นายชัยณรงค์   นิ่มมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102345   นางสาวฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102349   นางสาวฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102357   นายณัฐวัตร   ทางดี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102358   นางสาวณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102359   นายดรัณภพ   เกตุตรง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102364   นางสาวทักษพร   ปัญญากอ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102365   นางสาวทักษพร   สารเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102368   นายธนัทเทพ   แก้วโวหาร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102372   นางสาวธมลวรรณ   ปาสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102373   นางสาวธัญญารัตน์   ตรีเดช : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102375   นางสาวธัญลักษณ์   แก้วหน้อย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102378   นางสาวธาริณี   กมลรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102382   นางสาวนิตยา   ต๊ะฝั้น : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102384   นางสาวนิภาพร   อินน้ำลึม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102387   นางสาวบุปผา   สุมาลี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102388   นางสาวใบเฟิร์น   แป้นเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102389   นางสาวปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102393   นางสาวปวีณา   ด้วงสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102395   นางสาวปาริฉัตร   หมื่นไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102403   นางสาวพรพรรณ   แสงสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102405   นางสาวพรพิมล   สีเม้า : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102406   นางสาวพลอย   นามมนตรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102408   นางสาวพัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102410   นางสาวพัชริดา   จำปาทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102413   นางสาวพิชญา   ปุริตาเน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102416   นายพุฒิพงศ์   ดวงประเสริฐ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102424   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102426   นายมงคล   ยาวยวน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102427   นางสาวมณิสรา   กาลีรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102428   นางสาวมณีกานต์   พนะสันต์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102429   นางสาวมณีนุช   คงขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102431   นางสาวมาริสา   จันต๊ะวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102437   นางสาวเยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102438   นายรัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102439   นางสาวรัตนาภรณ์   ลาคำเสน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102441   นางสาวฤทัยรัตน์   แก้วติน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102442   นางสาวลักขณา   โมระอรรถ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102447   นางสาววรัญญา   ดนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102448   นางสาววันทนา   ผิวขำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102449   นางสาววัลภา   อินกับจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102450   นางสาววัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102451   นางสาววาฐิณี   สวัสดิ์พูน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102452   นางสาววาทิยา   เผือดนอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102453   นางสาววาสนา   แสนสามารถ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102454   นางสาววิชุดา   หม้อดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102455   นายวิทวัส   น้อยหัวหาด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102456   นางสาววิภาวรรณ   บุญเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102457   นายวิษณุ   สุใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102459   นางสาวศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102460   นางสาวศศิภา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102461   นางสาวศศิวิมล   เทียมชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102462   นางสาวศศิวิมล   สุกิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102463   นางสาวศันสนีย์   มาใหม่ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102466   นางสาวศุธิษา   นาจารย์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102468   นางสาวสริญญา   คำสุข : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102469   นางสาวสายพิน   เจริญวนาสันติ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102478   นางสาวสุธิตา   นวลวงค์อิน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102479   นางสาวสุพรรณี   ขอหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102485   นางสาวหทัยพร   ชัยจารุโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102488   นายอนนต์   วิเชียรเลิศ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102489   นายอภิชาติ   เจริญเปรมปรีดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102497   นางสาวอาริสา   คำมะนิตย์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102501   นายเอกพล   พวงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102502   นายเอกลักษณ์   นันป้อ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102503   นางสาวไอริณ   สิงหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102504   นางสาวฮาลหวา   กอซา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102507   นายณรงค์ฤทธิ์   ทิพย์กาวี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102508   นางสาวปราณิศา   พาลึก : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102510   นางสาวจิตรลดา   ครองเชื้อ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102512   นางสาวรัชนก   ยะหัวฝาย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102513   นางสาวสุกันยา   บัวอิ่น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901124323   นายยรรยง   ประเทืองไพรศรี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124325   นายวทัญญู   ฟองศรี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901126301   นางสาวกฤตยา   ใจปินตา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126303   นางสาวจิณณพัต   ลดหวั่น : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126304   นางสาวจิดาภา   เพ็งสว่าง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126305   นางสาวจิรัชยา   ธูปหอม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126308   นางสาวจุฑามาศ   ศิริเวช : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126311   นางสาวณัฏฐฌา   อ่อนสา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126316   นางสาวตันหยง   เอมอยู่ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126321   นายณัฐลภัส   ปัญญา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126322   นางสาวประกายแก้ว   จันสง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126323   นางสาวปาลิตา   ทาชนะ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126327   นางสาววรรณิตา   แสนเสนา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126329   นางสาวศุลีพร   สุขเงิน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126330   นายสิทธิศักดิ์   เรืองโรจน์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126333   นางสาวอมรรัตน์   กัลพฤกษ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001102302   นางสาวกนกวรรณ   อาจหาญ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102309   นางสาวกัญจนา   ปาประกัง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102310   นายกัมปนาท   สมรุส : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102313   นางสาวกาญจนา   วงษ์มณี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102315   นายกิตติพงษ์   บุญชุม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102317   นางสาวเกวลิน   ฟูกัน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102320   นายขวัญชัย   วงค์ถาติ๊บ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102322   นายคุณานนต์   ศรีสมบัติ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102325   นายชณธนรรธน์   ซอตา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102328   นายจิรายุ   พรหมประทานเดชา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102335   นางสาวชนัญชิดา   ธรรมชาติ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102336   นายชนาธิป   สุขทรัพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102337   นายชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102340   นายชิตพล   เผื่อนศรี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102344   นายณัฐ   ท่อทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102345   นายณัฐพงศ์   นพรเกตุประธาน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102346   นายณัฐพงษ์   ใจวรรณ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102348   นายณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102349   นายณัฐิวุฒิ   สีตุ้ยเลิง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102354   นางสาวทักษีณา   เพชรประกายไพร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102357   นางสาวทิพยา   จันทร์หอม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102359   นางสาวธนพรรณ   พลับพลา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102361   นายธนพล   รัตนจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102363   นายธนสาร   ทองขำ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102364   นายธนาพล   เชาวลิต : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102374   นายธีรภัทร   เมณกูล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102375   นายธีระวุฒิ   คำมา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102376   นายนครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102380   นายนพเก้า   สีนวล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102386   นายนัทธพงศ์   แก้ววิทูร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102392   นางสาวนิศารัตน์   คำปา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102394   นางสาวปฏิมา   ดวงแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102395   นางสาวปฏิมาพร   ชัยชื่น : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102397   นางสาวปภัสสร   หม่อมปุก : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102401   นายปริญญา   คำภูแสน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102403   นางสาวปวีณา   อาจคำชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102413   นายพิชิตพล   คำหนัก : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102420   นายพุฒิพงษ์   ยุติวงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6001102422   นางสาวแพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102424   นางสาวภัทรา   แก้วมีสี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102426   นายภานุพันธ์   ตาจันทร์ดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102428   นายภาสกร   เอกวรินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102430   นางสาวมินตรา   โวหาญกล้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102434   นางสาวรวินันท์   หมาดสุวรรณ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102435   นางสาวรวีภัทร์   เยี่ยมสวัสดิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102439   นางสาวรัชนีกร   มาเปียง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102440   นายราเชนทร์   วินากร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102443   นางสาวลัลน์ลลิต   พวงนาค : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102444   นายวรพล   อรุณพันธุ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102445   นางสาววรวลัญช์   แก้ววิโรจน์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102446   นายวรวุฒิ   ติ๊บปุ๊ด : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102450   นายวรินทร   แสนกล้า : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102451   นายวรุฒ   สุนทรตุน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102455   นางสาววันเพ็ญ   โสภาคย์คุณธรรม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102457   นายวิรัตน์   ประชายินดี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102459   นางสาววิลาวรรณ   เปรมใจ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102468   นางสาวศิริรักษ์   คำบุญเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102470   นางสาวศิริลักษณ์   บุตดียานาง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102476   นายสมชาย   ยอดเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102477   นางสาวสมฤทัย   เอี่ยมสุพรรณ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102479   นางสาวสศิรา   เรืองรุ่งโรจน์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102481   นางสาวสิรารัตน์   เสลา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102484   นายสุชาติ   แสงจิ่ง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102486   นางสาวสุดารัตน์   วุฒิ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102487   นางสาวสุทธิดา   จังหวัดกลาง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102491   นางสาวสุพรรษา   ฟักชาวนา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102493   นางสาวสุภาณี   หมีนกาด้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102495   นางสาวสุภาวรรณ   จันทะนาม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102500   นางสาวสุวรรณภา   พองเสียง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102501   นางสาวสุวิมล   บัวภา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102502   นางสาวหนึ่งอรทัย   สุขยิ่ง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102506   นายอนุทัย   ชัยเดช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6001102507   นายอนุวัต   กอกัน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102508   นางสาวอมรรัตน์   แก้วดอนรี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102511   นางสาวอรอุษา   พูลศิริคช : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102514   นางสาวอาภาพร   สีบุ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102516   นางสาวอารุณี   สิทธิวัน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102517   นางสาวอินทิยา   บัวขอด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102521   นางสาวไอสุรีย์   คุ้มสมบัติ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102524   นางสาวฐิติมา   สุนทรโอวาท : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001113323   นางสาวปิลันธสุทธิ์   มาศตันติพร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101101002   นางสาวกัญญารัตน์   โนโชติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101003   นางสาวเกศณี   ดีแกละ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101005   นายไกรวิชญ์   สินหมี่ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101007   นางสาวจันทร์ทิมา   ฮ่องกือ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101008   นายจิรพงศ์   อินประสิทธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101009   นางสาวจิราพร   บุตรเขียว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101010   นางสาวชนะกานต์   เต๋จา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101011   นายชัยวัฒน์   คำฮ้อย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101013   Mr.Chheang   San : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101017   นายณัฐพงษ์   วงษาฝั้น : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101019   นางสาวดรุณี   เครือจินลิ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101020   นายทรงฤทธิ์   ไกรเพชร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101021   MissThim   Loeuy : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101022   นางสาวนภาภรณ์   สมจิตชมไพร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101023   นายนราพันธ์   ละว้า : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101024   นายนัฐพล   ยี่สุ่นหอม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101026   Mr.Bee   Ly : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101027   นางสาวประภัสสร   พลเยี่ยม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101028   นางสาวปริญญา   มรดกพนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101029   Mr.Pov   Pat : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101033   นางสาวพัชรา   มั่นยืน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101035   นางสาวพิมพร   ตาเจริญ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101036   นายพิศิษฐ์   ประจักษ์บุญเจษฎา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101037   นางสาวฟ้ารุ่ง   เฮงทรัพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101039   นายภูวดล   หลวงจำนง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101040   นางสาวภูวัน   นาถี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101041   นางสาวรวมพร   จันทร์ประโคน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101042   นายรัชชานนท์   ธรรมยืน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101044   นางสาวลลิตา   สมาธิ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101045   นางสาววนิดา   ปัญญา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101046   นางสาววรรณวิศา   ขัตติยะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101047   นางสาววราภรณ์   พลเยี่ยม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101049   นายศรชัย   พรนิรันดร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101050   นางสาวศรารินทร์   คำไทย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101051   นายสกรรจ์   แสงมา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101052   นางสาวสมใจ   ยอดศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101054   นายสว่างพงษ์   นามเทพ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101055   นางสาวสุฑาทิพย์   พุ่มทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101057   นางสาวเสาวลักษณ์   ขอพิมาย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101058   นายหัตถชัย   นามปาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101059   นายอัสดาวุฒ   ศรีพรวัน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101060   นายอิธิวัตร   แรงเพ็ชร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101061   นายธนดล   คูนาดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101062   นางสาวเอื้องฟ้า   ธงภักดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101302   นายกิตติธร   เติกทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101303   นางสาวแคทรียา   เชื่อมรัมย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101304   นางสาวจริญญา   โมกศิริ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101305   นายจักรภาณุ   ทุมแสน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101306   นายจิรพงษ   นางาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101308   นายจีรพันธ์   กลั่นแฮม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101310   นางสาวจุฑารัตน์   จันทรเสนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101313   นางสาวชัญญานุช   เกื้อชู : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101314   นางสาวซูไรดา   เปาะอีแต : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101316   นางสาวฐิติวรดา   ดีสาระ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101317   นางสาวณัฐนรี   แก้วปินตา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101318   นายณัฐพล   คำกุ้ม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101320   นางสาวดาราพร   ประจักษ์กาญจนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101321   นางสาวดาราวรรณ   วงศ์สุวรรณ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101323   นายทินกร   มั่นมงคลเดช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101324   นางสาวทิพย์เกสร   นุ่มเนื้อ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101326   นายธนวัฒน์   หทัยแสนสุขสม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101328   นายธีรภัทร   กันธิกา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101329   นายธีรวัฒน์   สุระเสน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101330   นางสาวนงลักษณ์   ลีสุขสาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101331   นายนพรุจ   สุริทำนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101332   นายนภินทร   ยอดคง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101333   นายนรินทร์   พิสัยเลิศ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101334   นางสาวนิภาพร   แสงบุญเรือง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101335   นางสาวเบญจรัตน์   นพพันธ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101336   นางสาวปณัฐฐา   ตาแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101338   นายปรเมตต์   ไชยศิริ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101339   นายปานเทพ   วันศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101340   นางสาวเปรมยุดา   จันทาทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101341   นายเปรมศักดิ์   พัชรมงคลสกุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101345   นางสาวพรชิตา   บุญแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101349   นายพุทธิพงษ์   เชื้อกุลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101352   นายภานุพงศ์   ศิลารักษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101353   นายภูริวัจน์   วรรณโฆษิตพงศ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101354   นางสาวมญชุ์พิชา   คำยา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101356   นายระวีโรจน์   สุรินรัตน์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101357   นายรังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101358   นางสาวรัชฎาพร   ธรรมจิตร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101359   นางสาวลลิตวดี   ทะนุตัน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101361   นางสาววรนุช   ยะแบน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101362   นางสาววริศศรา   คนอ้วน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101364   นางสาววิยาดา   เปลี่ยนดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101365   นางสาวศราลักษณ์   ภิญโญจิตร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101366   นางสาวศรีบังอร   กุลดวงจันทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101367   นางสาวศิริกัญญา   สุจา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101368   นางสาวศิริลักษณ์   วงค์เก๋ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101369   นางสาวศุภาวรรณ   ระมั่งทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101370   นางสาวโศรดา   อาจปาสา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101371   นายสรวิชญ์   เบี้ยจั่น : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101372   นางสาวสรัลรัตน์   อยู่รอด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101373   นางสาวสุนิศา   มีพวก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101374   นางสาวสุพิณ   วนาเฉลิมเครือ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101375   นางสาวสุภัตรา   เจริญสุข : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101376   นางสาวอรัญญา   จิตรโคตร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101378   นางสาวอโรชา   นันเขียว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101379   นางสาวอัญชลี   ขวัญยืน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101380   นายอัฐพงษ์   ผิวขาว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101381   นายอัษฎาวุธ   สุวรรณชาติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101382   นางสาวอารญา   รักซ้อน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101383   นางสาวอารยา   วงศ์ถานะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102326   นายฉันทวัต   ตั๋นนิ้ว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6101102344   นายฐากูร   คงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6101102365   นายธงไชย   แดงมาลี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6101102366   นายธนภัทร   ธนันท์กุล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6101102368   นายธนากร   ทานุเมาะ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6101102374   นายธิตินันท์   เค้าอ้น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6101102414   นางสาวมณีรัตน์   ฉ่ำฉิมพลี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6101105304   นายไกรวุฒิ   ต๋าคำ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105311   นางสาวชนากานต์   อุสา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105312   นางสาวชุติกาญจน์   คนยัง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105313   นางสาวณัฏฐ์นรี   สอนทรัพย์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105314   นางสาวณัฐชา   นรินทร์นอก : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105315   นางสาวณัฐญา   กล้าหาญ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105319   นายทินกร   จันทร์เงิน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105322   นายธรรมวัฒน์   ศรีภักดี : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105325   นายธีรภัทร   ขุนพิลึก : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105328   นางสาวนพวรรณ   ภูลำ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105331   นางสาวนาถนภา   หลักใหล : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105333   นางสาวนุชนาถ   จิตจักร์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105339   นายพงศกร   ชัยวรรณ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105341   นายพฤติวัตร   อุดม : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105355   นางสาวรวินท์ธิชา   พรศิริกาญจน์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105357   นายฤทธิเดช   ภมรพรรณ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105361   นายวราวุฒิ   บุญชูช่วย : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105377   นายอานาวิน   ขันไชยวงค์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101113302   นางสาวกนกพร   ฟูเกียรติธนชัย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113304   นางสาวกมลรัตน์   จังอินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113305   นางสาวกรณิการ์   หมีดง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113306   นายกฤษฎา   ทับหงษา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113307   นายกิตติธัช   จันเหลือง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113308   นายจักรกฤษณ์   ทองรักษ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113311   นางสาวญาณิศา   สมไธสง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113312   นางสาวณัฐพัชร์   สีโณ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113313   นางสาวดารารัตน์   สาลี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113314   นายธนกฤต   ติ๊บลังกา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113315   นางสาวธนัชชา   โสมนัส : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113317   นายธนาวุฒิ   หรั่งนิ่ม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113318   นางสาวธนิชญกานติ์   เครืออินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113319   นายธีรภัทร์   บุญที : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113324   นายพัทธนันท์   จันต๊ะสา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113325   นางสาวมฑธิชา   ทาเเก้ว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113328   นางสาววรพรรณ   ชัยวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113330   นายศตวรรษ   โสภณกุลทรัพย์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113331   นายศิรวรรษ   ธนูศิลป์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113332   นายสหัสวรรษ   จ้องสาระ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113333   นางสาวสุดารัตน์   ครอบแก้ว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113334   นางสาวสุทธารัตน์   แสงศร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113335   นายสุทธิพงษ์   ศรีฉัตรใจ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113336   นายสุธิพงษ์   ทารินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113338   นางสาวอมรรัตน์   สามแสน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101122001   นายกนต์ธีร์   พัฒนกิจเกษตร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122002   นายกฤษณ์   อาวุธเพชร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122003   นายก้องเกียรติ   กองสมบูรณ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122005   นางสาวกัลยา   วงษาเลิศ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122006   นายกิตติพศ   คุ้มแสง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122007   นายกุลวุฒิ   ประพิมพันธ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122009   นายจริวัฒน์   ทับทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122010   นางสาวจินตนา   สายสังข์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122011   นางสาวจินตหรา   โกมลช่อมาลี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122012   นายจีรภัทร   ดวงใจไพรวัลย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122014   นางสาวจุฑามาศ   ทาพรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122016   นางสาวญาสุมินทร์   บุญพันธ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122017   นายณรงค์ฤทธิ์   วงษ์แย้ม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122018   นายณัฐนนท์   อินทวิชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122019   นายณัฐพงษ์   เพชรฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122021   นายณัฐวัฒน์   ชัยยืน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122022   นายณัฐวัตร   มนตรีนิธิกร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122025   นายไตรภพ   วัลภา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122026   นางสาวทิพยาภรณ์   กล้าวิกรณ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122027   นายเที่ยงธรรม   สิงห์แก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122029   นายธันวา   สุนทรเมฆาเขต : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122030   นายธีระพล   ทองหวาน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122033   นางสาวนัทรียา   ชูเพชร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122035   นางสาวนิภาพร   ยะป่า : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122036   นายบูดีร์มัน   สาเต๊าะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122037   นางสาวปนัดดา   จุมปาทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122038   นายพงศกร   พนาบรรพต : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122040   นายภัคธร   จิตรเอื้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122041   นายภาสกร   ทองดอนน้อย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122042   นายภูมิรพีกร   จันทรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122043   นายมงคล   กลัดแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122044   นายมงคล   อรรถวิเชียร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122045   นายมานะชัย   เนื้ออ่อน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122046   นายมุขตาด   บูมะลายู : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122047   นางสาวรมณียา   ยะรังษี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122049   นายวทัญญู   เพาะนิสสัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122050   นางสาววราพร   ศรีเรืองพันธ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122051   นายวาทิน   คันธี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122053   นายศราวุธ   อุตตัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122054   นายศุภกร   ศรีกำพล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122055   นายสมศักดิ์   สง่าไพรหอม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122056   นายสมหมาย   แดงเถิน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122057   นางสาวสโรชา   นาฮูดา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122058   นางสาวสาลิกา   ไชยวงค์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122060   นางสาวสุชาดา   กร่ายติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122061   นางสาวสุทธาทิพย์   นวลแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122062   นายสุทธิพงษ์   เพ็ญจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122063   นางสาวสุภัสธิดา   วงษ์สุวรรณ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122065   นายหนึ่งสยาม   ตาเมืองมูล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122066   นายอนุวัติ   ศรหยกภูษิต : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122067   นายอลงกรณ์   แซ่ตั้ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122068   นายอุบล   จตุพรทวีเดช : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101124301   นายกตัญญู   พิภัชมงคลกุล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124302   นางสาวกรรณภิรมย์   ศรีกระจ่าง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124303   นายกฤติพงษ์   สว่างจันทึก : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124306   นายกิตติคุณ   แผนฉลาด : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124307   นางสาวเกศกุลธร   กุดเป่ง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124308   นางสาวเกศินีย์   จันมี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124309   นายจักร์รัญ   ปาระมี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124314   นายณัชพล   วงษ์สวรรค์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124315   นางสาวณัฐธิดา   เนื่องหล้า : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124316   นายธนภัทร   คันธยศ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124317   นายธีรภัทร   เทียมเทศ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124318   นางสาวนทีกานต์   นิจผล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124319   นางสาวนพรัตน์   ป้องท้าว : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124321   นายนิธิ   โพธิ์พันธุ์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124323   นายพีรพัฒน์   เพชรไทย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124324   นางสาวยุพวดี   เชิญขวัญมา : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124325   นางสาวรุจิรา   กองม่วง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124327   นางสาวเสาวลักษณ์   แสนฝั้น : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124328   นางสาวอนิสา   เกริ่นสระน้อย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124329   นางสาวอภิญญา   ยอดคีรี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124330   นางสาวอารยา   อามหน้อย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124331   นางสาวอภิพร   จันทรสนธยา : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101125301   นายกิตติพงศ์   นอกไธสง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125302   นางสาวเกวลิน   มิตรมาตย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125305   นางสาวชณิลตา   จัดแจง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125306   นายชนาธิป   ณัฏฐากร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125307   นางสาวช่อนภา   ใจจะนะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125308   นายชาณิศ   โพนสาลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125309   นายชายชล   ธูปแพ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125310   นายไชยานันท์   มิ่งสมร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125311   นายฐิติศักดิ์   ฉาดฉาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125312   นางสาวณัฏฐกมล   ชุ่มแจ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125313   นายณัฐดนัย   ชินนาวงษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125315   นายณัฐพล   วงค์มะโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125316   นางสาวณัฐวดี   สุวรรณ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125317   นายทรงศักดิ์   อะโนมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125319   นางสาวนิศารัตน์   มัดทะปะนัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125324   นางสาวภรัณยา   น้ำเต้าทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125325   นางสาวภัครจีรา   ยอดป้องเทศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125328   นางสาวมโนชา   นวพรสีวลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125330   นายมิกชน   บุญยืน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125338   นางสาวสรัญญา   พุทธสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125339   นางสาวสโรชา   แสงบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125340   นายสหัสวรรษ   กลยนีย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125341   นางสาวสุภาภรณ์   นันต๊ะยศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125342   นายสุริยา   พรหมหาญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125343   นางสาวสุวนันท์   สมสุพรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125344   นางสาวโสริญา   ทองเนตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125345   นายอจลวิชญ์   ชัยบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125347   นางสาวอริสา   แสนมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125350   นางสาวณิชนันทน์   คำมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125351   นายสิรภพ   อินริสพงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101222007   นายจักรกฤษณ์   คำปินใจ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6106101471   นางสาวสิรินาถ   ญานะศร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106103331   นางสาวฐานิภา   ฉิมวัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6122101465   นายนรากร   นาเบ้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122101466   นายพิชัย   เกียงมี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง