ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901102306   กรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102308   กรวิชญ์   สุดใจวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102309   กฤตพจน์   อธิพรหม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102311   กฤษณา   แสวงมงคล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102315   กาญจนา   เสมอโภค : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102317   กิ่งกาญจน์   ทะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102325   จันทนา   ปันยา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102328   จิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102330   จิราพร   เตจ๊ะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102331   จีราพร   เสือสังข์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102333   จุฬารัตน์   สายยศ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102334   เจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102335   เจนจิรา   ประสาทศิลป์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102336   เฉลิมศรี   ทองพึ่งสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102337   ชญาณี   ผู้มีทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102339   ชัยณรงค์   นิ่มมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102345   นางสาวฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102349   ฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102357   ณัฐวัตร   ทางดี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102358   ณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102359   ดรัณภพ   เกตุตรง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102364   ทักษพร   ปัญญากอ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102365   ทักษพร   สารเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102368   ธนัทเทพ   แก้วโวหาร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102372   ธมลวรรณ   ปาสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102373   ธัญญารัตน์   ตรีเดช : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102375   ธัญลักษณ์   แก้วหน้อย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102378   ธาริณี   กมลรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102382   นิตยา   ต๊ะฝั้น : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102384   นิภาพร   อินน้ำลึม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102387   บุปผา   สุมาลี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102388   ใบเฟิร์น   แป้นเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102389   ปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102393   ปวีณา   ด้วงสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102395   ปาริฉัตร   หมื่นไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102403   พรพรรณ   แสงสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102405   พรพิมล   สีเม้า : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102406   พลอย   นามมนตรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102408   พัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102410   พัชริดา   จำปาทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102413   พิชญา   ปุริตาเน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102416   พุฒิพงศ์   ดวงประเสริฐ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102424   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102426   มงคล   ยาวยวน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102427   มณิสรา   กาลีรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102428   มณีกานต์   พนะสันต์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102429   มณีนุช   คงขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102431   มาริสา   จันต๊ะวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102437   เยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102438   รัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102439   รัตนาภรณ์   ลาคำเสน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102441   ฤทัยรัตน์   แก้วติน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102442   ลักขณา   โมระอรรถ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102447   วรัญญา   ดนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102448   วันทนา   ผิวขำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102449   วัลภา   อินกับจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102450   วัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102451   วาฐิณี   สวัสดิ์พูน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102452   วาทิยา   เผือดนอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102453   วาสนา   แสนสามารถ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102454   วิชุดา   หม้อดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102455   วิทวัส   น้อยหัวหาด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102456   วิภาวรรณ   บุญเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102457   วิษณุ   สุใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102459   ศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102460   ศศิภา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102461   ศศิวิมล   เทียมชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102462   ศศิวิมล   สุกิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102463   ศันสนีย์   มาใหม่ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102466   ศุธิษา   นาจารย์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102468   สริญญา   คำสุข : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102469   สายพิน   เจริญวนาสันติ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102478   สุธิตา   นวลวงค์อิน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102479   สุพรรณี   ขอหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102485   หทัยพร   ชัยจารุโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102488   อนนต์   วิเชียรเลิศ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102489   นายอภิชาติ   เจริญเปรมปรีดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102497   อาริสา   คำมะนิตย์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102501   เอกพล   พวงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102502   เอกลักษณ์   นันป้อ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102503   ไอริณ   สิงหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102504   ฮาลหวา   กอซา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102507   ณรงค์ฤทธิ์   ทิพย์กาวี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102508   ปราณิศา   พาลึก : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102510   จิตรลดา   ครองเชื้อ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102512   รัชนก   ยะหัวฝาย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102513   สุกันยา   บัวอิ่น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901124323   นายยรรยง   ประเทืองไพรศรี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124325   นายวทัญญู   ฟองศรี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901126301   กฤตยา   ใจปินตา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126303   จิณณพัต   ลดหวั่น : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126304   จิดาภา   เพ็งสว่าง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126305   จิรัชยา   ธูปหอม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126308   จุฑามาศ   ศิริเวช : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126311   ณัฏฐฌา   อ่อนสา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126316   ตันหยง   เอมอยู่ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126321   ณัฐลภัส   ปัญญา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126322   ประกายแก้ว   จันสง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126323   ปาลิตา   ทาชนะ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126327   วรรณิตา   แสนเสนา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126329   ศุลีพร   สุขเงิน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126330   สิทธิศักดิ์   เรืองโรจน์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126333   อมรรัตน์   กัลพฤกษ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001102302   กนกวรรณ   อาจหาญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102309   กัญจนา   ปาประกัง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102310   กัมปนาท   สมรุส : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102313   กาญจนา   วงษ์มณี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102315   กิตติพงษ์   บุญชุม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102317   เกวลิน   ฟูกัน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102320   ขวัญชัย   วงค์ถาติ๊บ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102322   คุณานนต์   ศรีสมบัติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102325   ชณธนรรธน์   ซอตา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102328   จิรายุ   พรหมประทานเดชา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102335   ชนัญชิดา   ธรรมชาติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102336   ชนาธิป   สุขทรัพย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102337   ชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102340   ชิตพล   เผื่อนศรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102344   นายณัฐ   ท่อทอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102345   ณัฐพงศ์   นพรเกตุประธาน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102346   ณัฐพงษ์   ใจวรรณ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102348   ณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102349   ณัฐิวุฒิ   สีตุ้ยเลิง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102354   ทักษีณา   เพชรประกายไพร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102357   ทิพยา   จันทร์หอม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102359   ธนพรรณ   พลับพลา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102361   ธนพล   รัตนจันทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102363   ธนสาร   ทองขำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102364   ธนาพล   เชาวลิต : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102374   ธีรภัทร   เมณกูล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102375   ธีระวุฒิ   คำมา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102376   นครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102380   นพเก้า   สีนวล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102386   นัทธพงศ์   แก้ววิทูร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102392   นิศารัตน์   คำปา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102394   ปฏิมา   ดวงแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102395   ปฏิมาพร   ชัยชื่น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102397   ปภัสสร   หม่อมปุก : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102401   ปริญญา   คำภูแสน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102403   นางสาวปวีณา   อาจคำชัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102413   พิชิตพล   คำหนัก : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102420   พุฒิพงษ์   ยุติวงษ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102422   แพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102424   ภัทรา   แก้วมีสี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102426   ภานุพันธ์   ตาจันทร์ดี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102428   ภาสกร   เอกวรินทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102430   มินตรา   โวหาญกล้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102434   รวินันท์   หมาดสุวรรณ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102435   รวีภัทร์   เยี่ยมสวัสดิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102439   รัชนีกร   มาเปียง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102440   ราเชนทร์   วินากร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102443   ลัลน์ลลิต   พวงนาค : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102444   วรพล   อรุณพันธุ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102445   วรวลัญช์   แก้ววิโรจน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102446   วรวุฒิ   ติ๊บปุ๊ด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102450   วรินทร   แสนกล้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102451   วรุฒ   สุนทรตุน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102455   วันเพ็ญ   โสภาคย์คุณธรรม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102457   วิรัตน์   ประชายินดี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102459   วิลาวรรณ   เปรมใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102468   ศิริรักษ์   คำบุญเรือง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102470   ศิริลักษณ์   บุตดียานาง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102476   สมชาย   ยอดเงิน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102477   สมฤทัย   เอี่ยมสุพรรณ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102479   สศิรา   เรืองรุ่งโรจน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102481   สิรารัตน์   เสลา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102484   สุชาติ   แสงจิ่ง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102486   สุดารัตน์   วุฒิ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102487   สุทธิดา   จังหวัดกลาง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102491   สุพรรษา   ฟักชาวนา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102493   สุภาณี   หมีนกาด้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102495   สุภาวรรณ   จันทะนาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102500   สุวรรณภา   พองเสียง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102501   สุวิมล   บัวภา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102502   หนึ่งอรทัย   สุขยิ่ง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102506   อนุทัย   ชัยเดช : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102507   อนุวัต   กอกัน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102508   อมรรัตน์   แก้วดอนรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102511   อรอุษา   พูลศิริคช : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102514   อาภาพร   สีบุ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102516   อารุณี   สิทธิวัน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102517   อินทิยา   บัวขอด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102521   ไอสุรีย์   คุ้มสมบัติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102524   ฐิติมา   สุนทรโอวาท : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001113323   ปิลันธสุทธิ์   มาศตันติพร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101101002   นางสาวกัญญารัตน์   โนโชติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101003   นางสาวเกศณี   ดีแกละ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101005   นายไกรวิชญ์   สินหมี่ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101007   จันทร์ทิมา   ฮ่องกือ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101008   นายจิรพงศ์   อินประสิทธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101009   นางสาวจิราพร   บุตรเขียว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101010   นางสาวชนะกานต์   เต๋จา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101011   นายชัยวัฒน์   คำฮ้อย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101013   Mr.Chheang   San : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101017   นายณัฐพงษ์   วงษาฝั้น : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101019   นางสาวดรุณี   เครือจินลิ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101020   นายทรงฤทธิ์   ไกรเพชร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101021   MissThim   Loeuy : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101022   นางสาวนภาภรณ์   สมจิตชมไพร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101023   นายนราพันธ์   ละว้า : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101024   นายนัฐพล   ยี่สุ่นหอม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101026   Mr.Bee   Ly : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101027   นางสาวประภัสสร   พลเยี่ยม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101028   นางสาวปริญญา   มรดกพนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101029   Mr.Pov   Pat : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101033   นางสาวพัชรา   มั่นยืน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101035   นางสาวพิมพร   ตาเจริญ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101036   นายพิศิษฐ์   ประจักษ์บุญเจษฎา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101037   นางสาวฟ้ารุ่ง   เฮงทรัพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101039   นายภูวดล   หลวงจำนง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101040   นางสาวภูวัน   นาถี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101041   นางสาวรวมพร   จันทร์ประโคน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101042   นายรัชชานนท์   ธรรมยืน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101044   นางสาวลลิตา   สมาธิ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101045   นางสาววนิดา   ปัญญา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101046   นางสาววรรณวิศา   ขัตติยะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101047   นางสาววราภรณ์   พลเยี่ยม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101049   นายศรชัย   พรนิรันดร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101050   นางสาวศรารินทร์   คำไทย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101051   นายสกรรจ์   แสงมา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101052   นางสาวสมใจ   ยอดศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101054   นายสว่างพงษ์   นามเทพ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101055   นางสาวสุฑาทิพย์   พุ่มทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101057   นางสาวเสาวลักษณ์   ขอพิมาย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101058   นายหัตถชัย   นามปาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101059   นายอัสดาวุฒ   ศรีพรวัน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101060   นายอิธิวัตร   แรงเพ็ชร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101061   นายธนดล   คูนาดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101062   นางสาวเอื้องฟ้า   ธงภักดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101302   กิตติธร   เติกทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101303   แคทรียา   เชื่อมรัมย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101304   จริญญา   โมกศิริ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101305   นายจักรภาณุ   ทุมแสน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101306   จิรพงษ   นางาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101308   จีรพันธ์   กลั่นแฮม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101310   จุฑารัตน์   จันทรเสนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101313   ชัญญานุช   เกื้อชู : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101314   ซูไรดา   เปาะอีแต : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101316   ฐิติวรดา   ดีสาระ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101317   ณัฐนรี   แก้วปินตา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101318   ณัฐพล   คำกุ้ม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101320   ดาราพร   ประจักษ์กาญจนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101321   ดาราวรรณ   วงศ์สุวรรณ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101323   ทินกร   มั่นมงคลเดช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101324   ทิพย์เกสร   นุ่มเนื้อ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101326   ธนวัฒน์   หทัยแสนสุขสม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101328   ธีรภัทร   กันธิกา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101329   ธีรวัฒน์   สุระเสน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101330   นงลักษณ์   ลีสุขสาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101331   นพรุจ   สุริทำนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101332   นภินทร   ยอดคง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101333   นรินทร์   พิสัยเลิศ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101334   นิภาพร   แสงบุญเรือง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101335   เบญจรัตน์   นพพันธ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101336   ปณัฐฐา   ตาแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101338   นายปรเมตต์   ไชยศิริ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101339   ปานเทพ   วันศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101340   เปรมยุดา   จันทาทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101341   เปรมศักดิ์   พัชรมงคลสกุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101343   พงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101345   พรชิตา   บุญแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101349   พุทธิพงษ์   เชื้อกุลา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101352   ภานุพงศ์   ศิลารักษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101353   ภูริวัจน์   วรรณโฆษิตพงศ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101354   มญชุ์พิชา   คำยา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101356   ระวีโรจน์   สุรินรัตน์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101357   รังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101358   รัชฎาพร   ธรรมจิตร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101359   ลลิตวดี   ทะนุตัน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101361   วรนุช   ยะแบน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101362   วริศศรา   คนอ้วน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101364   วิยาดา   เปลี่ยนดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101365   ศราลักษณ์   ภิญโญจิตร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101366   ศรีบังอร   กุลดวงจันทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101367   ศิริกัญญา   สุจา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101368   ศิริลักษณ์   วงค์เก๋ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101369   นางสาวศุภาวรรณ   ระมั่งทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101370   โศรดา   อาจปาสา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101371   นายสรวิชญ์   เบี้ยจั่น : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101372   สรัลรัตน์   อยู่รอด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101373   สุนิศา   มีพวก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101374   นางสาวสุพิณ   วนาเฉลิมเครือ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101375   สุภัตรา   เจริญสุข : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101376   อรัญญา   จิตรโคตร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101378   อโรชา   นันเขียว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101379   อัญชลี   ขวัญยืน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101380   นายอัฐพงษ์   ผิวขาว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101381   อัษฎาวุธ   สุวรรณชาติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101382   อารญา   รักซ้อน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101383   อารยา   วงศ์ถานะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102326   ฉันทวัต   ตั๋นนิ้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102344   ฐากูร   คงทอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102365   ธงไชย   แดงมาลี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102366   นายธนภัทร   ธนันท์กุล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102368   ธนากร   ทานุเมาะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102374   ธิตินันท์   เค้าอ้น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102414   นางสาวมณีรัตน์   ฉ่ำฉิมพลี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101105304   ไกรวุฒิ   ต๋าคำ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105311   ชนากานต์   อุสา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105312   ชุติกาญจน์   คนยัง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105313   ณัฏฐ์นรี   สอนทรัพย์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105314   ณัฐชา   นรินทร์นอก : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105315   ณัฐญา   กล้าหาญ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105319   นายทินกร   จันทร์เงิน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105322   ธรรมวัฒน์   ศรีภักดี : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105325   นายธีรภัทร   ขุนพิลึก : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105328   นพวรรณ   ภูลำ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105331   นาถนภา   หลักใหล : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105333   นุชนาถ   จิตจักร์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105339   พงศกร   ชัยวรรณ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105341   นายพฤติวัตร   อุดม : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105355   รวินท์ธิชา   พรศิริกาญจน์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105357   ฤทธิเดช   ภมรพรรณ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105361   วราวุฒิ   บุญชูช่วย : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105377   อานาวิน   ขันไชยวงค์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101113302   นางสาวกนกพร   ฟูเกียรติธนชัย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113304   นางสาวกมลรัตน์   จังอินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113305   กรณิการ์   หมีดง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113306   กฤษฎา   ทับหงษา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113307   กิตติธัช   จันเหลือง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113308   นายจักรกฤษณ์   ทองรักษ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113311   นางสาวญาณิศา   สมไธสง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113312   ณัฐพัชร์   สีโณ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113313   ดารารัตน์   สาลี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113314   ธนกฤต   ติ๊บลังกา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113315   ธนัชชา   โสมนัส : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113317   ธนาวุฒิ   หรั่งนิ่ม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113318   ธนิชญกานติ์   เครืออินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113319   ธีรภัทร์   บุญที : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113324   นายพัทธนันท์   จันต๊ะสา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113325   มฑธิชา   ทาเเก้ว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113328   วรพรรณ   ชัยวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113330   ศตวรรษ   โสภณกุลทรัพย์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113331   นายศิรวรรษ   ธนูศิลป์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113332   สหัสวรรษ   จ้องสาระ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113333   สุดารัตน์   ครอบแก้ว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113334   สุทธารัตน์   แสงศร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113335   สุทธิพงษ์   ศรีฉัตรใจ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113336   สุธิพงษ์   ทารินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113338   อมรรัตน์   สามแสน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101122001   นายกนต์ธีร์   พัฒนกิจเกษตร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122002   นายกฤษณ์   อาวุธเพชร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122003   นายก้องเกียรติ   กองสมบูรณ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122005   นางสาวกัลยา   วงษาเลิศ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122006   นายกิตติพศ   คุ้มแสง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122007   นายกุลวุฒิ   ประพิมพันธ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122009   นายจริวัฒน์   ทับทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122010   นางสาวจินตนา   สายสังข์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122011   นางสาวจินตหรา   โกมลช่อมาลี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122012   นายจีรภัทร   ดวงใจไพรวัลย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122014   นางสาวจุฑามาศ   ทาพรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122016   นางสาวญาสุมินทร์   บุญพันธ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122017   นายณรงค์ฤทธิ์   วงษ์แย้ม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122018   นายณัฐนนท์   อินทวิชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122019   นายณัฐพงษ์   เพชรฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122021   นายณัฐวัฒน์   ชัยยืน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122022   นายณัฐวัตร   มนตรีนิธิกร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122025   นายไตรภพ   วัลภา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122026   นางสาวทิพยาภรณ์   กล้าวิกรณ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122027   นายเที่ยงธรรม   สิงห์แก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122029   นายธันวา   สุนทรเมฆาเขต : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122030   นายธีระพล   ทองหวาน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122033   นางสาวนัทรียา   ชูเพชร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122035   นางสาวนิภาพร   ยะป่า : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122036   นายบูดีร์มัน   สาเต๊าะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122037   นางสาวปนัดดา   จุมปาทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122038   นายพงศกร   พนาบรรพต : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122040   นายภัคธร   จิตรเอื้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122041   นายภาสกร   ทองดอนน้อย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122042   นายภูมิรพีกร   จันทรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122043   นายมงคล   กลัดแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122044   นายมงคล   อรรถวิเชียร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122045   นายมานะชัย   เนื้ออ่อน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122046   นายมุขตาด   บูมะลายู : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122047   นางสาวรมณียา   ยะรังษี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122049   นายวทัญญู   เพาะนิสสัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122050   นางสาววราพร   ศรีเรืองพันธ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122051   นายวาทิน   คันธี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122053   นายศราวุธ   อุตตัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122054   นายศุภกร   ศรีกำพล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122055   นายสมศักดิ์   สง่าไพรหอม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122056   นายสมหมาย   แดงเถิน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122057   นางสาวสโรชา   นาฮูดา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122058   นางสาวสาลิกา   ไชยวงค์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122060   นางสาวสุชาดา   กร่ายติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122061   นางสาวสุทธาทิพย์   นวลแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122062   นายสุทธิพงษ์   เพ็ญจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122063   นางสาวสุภัสธิดา   วงษ์สุวรรณ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122065   นายหนึ่งสยาม   ตาเมืองมูล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122066   นายอนุวัติ   ศรหยกภูษิต : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122067   นายอลงกรณ์   แซ่ตั้ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122068   นายอุบล   จตุพรทวีเดช : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101124301   นายกตัญญู   พิภัชมงคลกุล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124302   กรรณภิรมย์   ศรีกระจ่าง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124303   กฤติพงษ์   สว่างจันทึก : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124306   นายกิตติคุณ   แผนฉลาด : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124307   เกศกุลธร   กุดเป่ง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124308   เกศินีย์   จันมี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124309   จักร์รัญ   ปาระมี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124314   ณัชพล   วงษ์สวรรค์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124315   ณัฐธิดา   เนื่องหล้า : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124316   ธนภัทร   คันธยศ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124317   ธีรภัทร   เทียมเทศ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124318   นทีกานต์   นิจผล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124319   นพรัตน์   ป้องท้าว : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124321   นิธิ   โพธิ์พันธุ์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124323   พีรพัฒน์   เพชรไทย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124324   ยุพวดี   เชิญขวัญมา : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124325   รุจิรา   กองม่วง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124327   นางสาวเสาวลักษณ์   แสนฝั้น : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124328   อนิสา   เกริ่นสระน้อย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124329   อภิญญา   ยอดคีรี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124330   อารยา   อามหน้อย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101124331   อภิพร   จันทรสนธยา : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6101125301   กิตติพงศ์   นอกไธสง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125302   นางสาวเกวลิน   มิตรมาตย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125305   ชณิลตา   จัดแจง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125306   ชนาธิป   ณัฏฐากร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125307   ช่อนภา   ใจจะนะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125308   นายชาณิศ   โพนสาลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125309   ชายชล   ธูปแพ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125310   ไชยานันท์   มิ่งสมร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125311   ฐิติศักดิ์   ฉาดฉาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125312   ณัฏฐกมล   ชุ่มแจ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125313   นายณัฐดนัย   ชินนาวงษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125315   ณัฐพล   วงค์มะโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125316   ณัฐวดี   สุวรรณ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125317   ทรงศักดิ์   อะโนมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125319   นิศารัตน์   มัดทะปะนัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125324   ภรัณยา   น้ำเต้าทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125325   ภัครจีรา   ยอดป้องเทศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125328   มโนชา   นวพรสีวลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125330   มิกชน   บุญยืน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125338   สรัญญา   พุทธสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125339   สโรชา   แสงบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125340   นายสหัสวรรษ   กลยนีย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125341   นางสาวสุภาภรณ์   นันต๊ะยศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125342   สุริยา   พรหมหาญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125343   สุวนันท์   สมสุพรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125344   โสริญา   ทองเนตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125345   นายอจลวิชญ์   ชัยบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125347   อริสา   แสนมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125350   นางสาวณิชนันทน์   คำมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125351   สิรภพ   อินริสพงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6106101471   สิรินาถ   ญานะศร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106103331   นางสาวฐานิภา   ฉิมวัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6122101465   นายนรากร   นาเบ้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122101466   พิชัย   เกียงมี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง