โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สี่เส้าสี่สถาบัน

วันที่เริ่มต้น 14/10/2561 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 14/10/2561 เวลา 17:00
สถานที่จัด โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สี่เส้าสี่สถาบัน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้จัก เพื่อเป็นมิตรที่ดีและร่วมงานกับผู้อื่น โดยจัดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 41 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   41 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล