ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801105365   นายรัตนพล   ยืนยงคีรีมาศ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901124322   นายมนัส   แซ่ม้า : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124326   นายวิเชียร   พานผ่องเจริญ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5903103327   นางสาวนภัสสร   เมธาอนันต์กุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5904101315   ฐิติพร   แซ่เติ๋น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5905101394   สิทธิพงศ์   วงศ์ศิริภัคดีกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906101494   อภิสิทธิ์   แซ่ย้าง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906102396   นางสาวธิติยา   เทิดไพรพนาวัลย์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102455   นางสาวภัทธิยา   แสนซุ้ง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102470   นางสาวเมธาวี   ถวัลย์พงศ์สกุล : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102495   นางสาววลัยพร   แซ่เท้า : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103458   ศิราวรรณ   ชัยประสิทธิ์กุล : บัญชี 6ชั่วโมง
5909101315   นางสาวจารุวรรณ   ลีพัฒนากุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5912101306   นายกันพล   ถนอมรุ่งเรือง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5915123313   เกศินี   ชุติพิบูลย์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5922101353   ปัญญา   เกษมวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6004101369   ยิ่งยง   แซ่ว่าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004107326   วุฒิชัย   ทรงศิริเลิศวัฒนา : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006102365   นงลักษณ์   แซ่เฒ่า : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103308   กัญญาณัฐ   ศิริกุลวรชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103399   ปิยวรรณ   แสนโซ้ง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103410   พลับพลึง   ชัยรักษ์วารี : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103491   สุวนันท์   ทรงตระกูลวงศ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104394   ยอดใจ   พนมไพร : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104398   รื่นฤดี   แซ่หลี : การเงิน 6ชั่วโมง
6012106366   ศุภกร   มาลีศรีไสว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6018102352   ปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6022101416   นางสาววิไลลักษณ์   ชนิดาพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101102505   นายเอกพันธ์   หิรัญรัตนะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6103103334   ปิยนุช   แซ่เฮ้อ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103347   มัลลิกา   แซ่เฮ้อ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6104103329   นางสาววรรณพร   กิจโชคประเสริฐ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103342   อัมพร   หว่างไม : เคมี 6ชั่วโมง
6104105315   ประกร   แซ่ว้าง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101414   อภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106101342   ณัฐวุฒิ   สว่างยิ่งเจริญ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101398   พรชัย   แซ่เฮ้อ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106102322   จิรวัตร   เลาย่าง : การตลาด 6ชั่วโมง
6110101374   นายวีรพล   พงศ์พชร : การประมง 6ชั่วโมง