โครงการผู้ประสานงานศูนย์สอบการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 37 (Supervisor)

วันที่เริ่มต้น 10/11/2561 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 17/11/2561 เวลา 17:00
สถานที่จัด วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมพุทธศาสตร์สากล
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมัลคลาจารย์ ได้จัดทำโครงการผู้ประสานงานศูนย์สอบการตอบปัญหาธรรมมะ "ทางก้าวหน้า" ขึ้น เพื่อประสานงานและดำเนินการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ ซึ่งส่งผลให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ครูบาอาจารย์ และประชาชน ได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง โดยจัดกิจกรรมอบรมการทำหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์สอบครั้งสุดท้าย (Final Course) ในระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ ในระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอที่กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 26  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล