ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6103101305   นายเกียรติภูมิ   ขัดศรี : วิศวกรรมเกษตร 26ชั่วโมง
6103101324   นายธีรภัทร์   จิณะ : วิศวกรรมเกษตร 26ชั่วโมง
6103102346   นางสาวโสภิตา   สุริยาศักดิ์ : วิศวกรรมอาหาร 26ชั่วโมง
6110101301   นายกณภพ   สมทรง : การประมง 26ชั่วโมง
6110101308   นายจักรพันธ์   บุญพิทักษ์ : การประมง 26ชั่วโมง
6110101382   นายสัญหนัส   เชียงทอง : การประมง 26ชั่วโมง
6122101344   นางสาวณัฏฐณิชา   หงษาวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 26ชั่วโมง
6122101352   นางสาวณิชนันท์   อุตรชน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 26ชั่วโมง
6122101358   นางสาวธัญญาลักษ์   คำภีระ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 26ชั่วโมง
6122101365   นางสาวนภัสวรรณ   วันเกลี้ยง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 26ชั่วโมง
6122101377   นายเบญจพล   มูลคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 26ชั่วโมง
6122101385   นายพงศธร   กองลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 26ชั่วโมง
6122101391   นางสาวพัชนี   พรมสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 26ชั่วโมง
6122101457   นางสาวอารยา   เขื่อนควบ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 26ชั่วโมง