โครงการค่ายเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 28/09/2561 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2561 เวลา 15:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านขุนลาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมนกเสรีเพื่อโรงเรียนในชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ชมรมนกเสรีเพื่อโรงเรียนในชนบทได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยผ่านกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพราะในปัจจุบันนี้กำลังเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งสาเหตุดังกล่าวมาจากการตัดไม้ ทำลายป่า ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ทางชมรม ฯ ได้เล็งเห็นคุณค่าทางป่าชุมชนโดยผ่านกิจกรรมภายในค่ายและการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันระหว่างสมาชิกในชมรมทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกอีกทั้งยังได้รับการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถึชาวบ้านของคนพื้นเมืองไปด้วย โดยจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านขุนลาว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   40 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล