ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5401123384   นายรัฐศาสตร์   วิเศษสรรค์ : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5403102330   นายราชัญ   ปัญญา : วิศวกรรมอาหาร 14ชั่วโมง
5709101329   นายดนุชา   หนอสิงหา : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5803103313   นางสาวณัฐนิช   อิ่นมะโน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5803103314   นางสาวดวงใจ   เขื่อนจันทร์ทึก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5803103346   นางสาวหฤทัย   โพธิเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5806104303   กมลทิพย์   ภู่คงพันธุ์ : การเงิน 14ชั่วโมง
5806104309   นางสาวกรวรรณ   ยอดสุวรรณ์ : การเงิน 14ชั่วโมง
5809101329   นายณัฐพล   ผิวงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5812102382   นายสัตญา   พิละมาตย์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 14ชั่วโมง
5818102314   นางสาวช่อผกา   แซ่ลอ : การสื่อสารดิจิทัล 14ชั่วโมง
5901113304   กุลนิดา   ไพลสีม่วง : ปฐพีศาสตร์ 14ชั่วโมง
5901113323   นายปฐมพงศ์   โหมเพ็ง : ปฐพีศาสตร์ 14ชั่วโมง
5901113339   ศันสนะ   วงศ์อ้าย : ปฐพีศาสตร์ 14ชั่วโมง
5905101379   นายวัชรากร   วาทา : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
5905104340   ทัศนีย์   สุริยะชัย : การบริหารท้องถิ่น 14ชั่วโมง
5905104363   พรรณิการ์   ศิริวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 14ชั่วโมง
5906102533   นางสาวสุชัญญา   สัญญเดช : การตลาด 14ชั่วโมง
5906102560   อัมพร   คชพงษ์ : การตลาด 14ชั่วโมง
5906102563   นางสาวอารีรัตน์   วิริยะช่วงโชติ : การตลาด 14ชั่วโมง
5906104411   นางสาวรัชนีกร   หงอกแก้ว : การเงิน 14ชั่วโมง
5912106352   นางสาวเพชรกนก   ศิริโส : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 14ชั่วโมง
5914102327   นางสาวนภสร   ปัญญะการ : ภาษาอังกฤษ 14ชั่วโมง
5914102332   นางสาวนุชจิรา   อิวสกุล : ภาษาอังกฤษ 14ชั่วโมง
5915123336   ธนวัฒน์   คำอินทร์ : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5915123351   นางสาวปรียา   กฤตถิรพุทธิ์ : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5915123376   ลัทธพล   ยอดเวียงไชย : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5915123411   นายอิศเรศ   สายปัญญา : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
6012106316   ฉัตรแก้ว   อรรถบัญชา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 14ชั่วโมง
6106102348   นายธนกานต์   ล้อไพบูลย์ : การตลาด 14ชั่วโมง
6106102395   นางสาวยุพเรศ   ราชชมภู : การตลาด 14ชั่วโมง
6106103031   นางสาวพัชราภา   กุมมารัตน์ : บัญชี 14ชั่วโมง
6106104371   นางสาวนาริศรา   ธรรมเฮิง : การเงิน 14ชั่วโมง
6112106304   นายกษิดิศ   ศรีฟ้า : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 14ชั่วโมง
6112106321   นายธนพัฒน์   พรมไชย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 14ชั่วโมง
6112106322   นายธนภัทร   แถบทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 14ชั่วโมง
6112106365   นายสราวุฒิ   วาศจำนอง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 14ชั่วโมง
6118102333   นายธนากร   สุยาลักษณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 14ชั่วโมง
6122101430   นายศุภากร   ใจมุข : สัตวศาสตร์ 14ชั่วโมง