โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนม้งให้สุขภาพดีและห่างไกลยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เริ่มต้น 17/11/2561 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 18/11/2561 เวลา 14:00
สถานที่จัด ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร แม่เหี๊ยะ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน เครือข่ายนักศึกษาม้งจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาสมาชิกของชมรมเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนม้งให้สุขภาพดีและห่างไกลยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยเครือข่ายนักศึกษาม้งในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เยาวชนม้งจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้รับความรู้ในการปรับตัวที่จะใช้ชีวิตในตัวเมืองให้มีความสุข ห่างไกลยาเสพติดและภัยอื่น ๆ อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับเยาวชนม้งที่เพิ่งเข้ามาศึกษาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษาม้ง โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร แม่เหี๊ยะ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 26 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   26 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล